V. Gaidys: premjeras prarado gaubtą, kuris jį saugojo
Be­veik tre­jus me­tus iš­li­kę ga­na sta­bi­lūs ir pa­lan­kūs prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus rei­tin­gai ko­vo mė­ne­sį pa­ju­dė­jo že­myn, o tai lė­mė pa­sta­ro­jo me­to pe­ri­pe­ti­jos dėl va­di­na­mo­jo „Vi­jū­nė­lės“ dva­ro, tei­gia so­cio­lo­gas „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Anot jo, nau­jau­sia šio mė­ne­sio apk­lau­sa ro­do, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vo ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­vi­ra prieš­prie­ša iš­ėjo į nau­dą la­biau ša­lies va­do­vei.

Šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­mos „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 18,8 proc. apk­laus­tų­jų – 3,1 pro­cen­ti­nio punk­to dau­giau ne­gu va­sa­rį, ma­nė, kad jų in­te­re­sams ge­riau­siai at­sto­vau­ja pre­zi­den­tė. Prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 15,7 proc.

A.But­ke­vi­čių kaip ge­riau­siai at­sto­vau­jan­tį gy­ven­to­jų in­te­re­sams pa­mi­nė­jo 12,7 proc. res­pon­den­tų, (va­sa­rį – 14 proc.).

„Prem­je­ras per tuos „dva­rus“ va­žiuo­ja že­myn“, – tei­gė rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

Pa­sak jo, pre­zi­den­tės griež­tu­mas prem­je­ro at­žvil­giu D.Gry­baus­kai­tei bu­vo nau­din­gas.

„Tu­rint gal­vo­je, kad tre­jus me­tus, ko­kie be­bū­tų įvy­kiai, prem­je­ro (rei­tin­gų) la­bai sta­bi­lu­mas bu­vo, jis tie­siog bu­vo ste­bė­ti­nas. Čia kaž­koks es­mi­nis lū­žis bu­vo – prem­je­ras pa­ju­dė­jo že­myn – jis pra­ra­do kaž­ko­kį gaub­tą, ku­ris jį sau­go­jo iki šiol“, – sa­kė V.Gai­dys.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų Są­jū­džio ly­de­rį Eli­gi­jų Ma­siu­lį, kaip ge­riau­siai at­sto­vau­jan­tį jų in­te­re­sams nu­ro­dė 5,6 proc. apk­laus­tų­jų, va­sa­rį šį po­li­ti­ką rin­ko­si 4,9 proc.

Tei­gian­čių, kad par­ti­jos „Tvar­ka ir teisn­gu­mas“ va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas ge­riau­siai at­sto­vau­ja jų in­te­re­sams, – 4,7 proc., prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 5,4 proc.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį ren­ka­si 4,4 proc. apk­lau­sos da­ly­vių (4 proc.), Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rį Ra­mū­ną Kar­baus­kį nu­ro­dė 4,2 proc. res­pon­den­tų (va­sa­rį 5,2 proc.).

Į ge­riau­siai at­sto­vau­jan­čių­jų gy­ven­to­jų in­te­re­sams de­šim­tu­ką taip pat pa­te­ko opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Gab­rie­lius Lands­ber­gis, li­be­ral­są­jū­die­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga, Dar­bo par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis bei Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.