V. Gaidys: galima spėti, kad socialdemokratų rinkėjai nukeliavo pas „valstiečius“
Reikš­min­gai su­ma­žė­jus val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rei­tin­gui so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys svars­to, jog la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad po­ten­cia­lūs rin­kė­jai nu­ke­lia­vo į iš­po­pu­lia­rė­ju­sių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) sim­pa­ti­kų sto­vyk­lą – ypač, kai šią par­ti­ja da­lis so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jų apk­lau­so­se įvar­din­da­vo kaip sa­vo an­trą ga­li­mą pa­si­rin­ki­mą.

„So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos elek­to­ra­tas šiuo me­tu nė­ra la­bai stip­riai iš­reikš­tas, bet pa­gal įvai­rius simp­to­mus, ką ga­vo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ga­li­ma ma­ny­ti, kad tai kai­miš­kos vie­to­vės, tas area­las. Ga­li­ma spė­ti, kad taip yra (so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jai per­bė­go pas LVŽS), nes prieš po­rą mė­ne­sių jau bu­vo tie simp­to­mai, (klau­siant), už ku­rią ki­tą par­ti­ją jūs ga­lė­tu­mėt bal­suo­ti, tai bu­vo dvi par­ti­jos kaip dub­le­riai – Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, tai vie­na gru­pė mig­ra­vo į tą pu­sę“, – pir­ma­die­nį Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas V.Gai­dys.

Šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa par­odė, jog ba­lan­džio mė­ne­sį reikš­min­gai su­ma­žė­jo ir val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, ir jos va­do­vo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus rei­tin­gai.

Tuo me­tu bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą Sau­lių Skver­ne­lį pri­si­vi­lio­ju­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos rei­tin­gai nuo­sek­liai di­dė­ja, o ba­lan­dį par­ti­ja šok­te­lė­jo iš šeš­tos po­zi­ci­jos, ku­rio­je bu­vo ko­vą (7,1 proc.), į an­trą. Ba­lan­dį už juos nu­ro­dė ke­ti­ną bal­suo­ti 11,1 proc. res­pon­den­tų.

Už so­cial­de­mo­kra­tus per rin­ki­mus, jei­gu jie vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, ža­dė­jo bal­suo­ti 15,7 proc. (ko­vą – 21,2 proc.) bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­laus­tų ša­lies gy­ven­to­jų. Va­sa­rį so­cial­de­mo­kra­tų rei­tin­gas sie­kė 23 pro­cen­tus. Ne­pai­sant kri­ti­mo so­cial­de­mo­kra­tai iš­lie­ka pir­mi par­ti­jų rei­tin­gų len­te­lė­je.

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas My­ko­las Kat­kus ma­no, kad so­cial­de­mo­kra­tai pir­mą­ją po­zi­ci­ją iš­lai­kys ir per rin­ki­mus, ne­pai­sant smun­kan­čio po­pu­lia­ru­mo, o „vals­tie­čiams“ kliū­ti­mi rin­ki­muo­se įvar­di­na ir pa­tį par­ti­jos pa­va­di­ni­mą.

„Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris ga­li su­stab­dy­ti „vals­tie­čius“, tai pa­va­di­ni­mas, vis dėl­to Vals­tie­čių są­jun­ga su­tei­kia tam ti­kras ri­bas, ne­pai­sant S.Skver­ne­lio cha­riz­mos ir tei­gia­mo ver­ti­ni­mo, yra žmo­nių, ku­rie ne­ga­lės bal­suo­ti už „vals­tie­čius“. Da­bar vyks „vals­tie­čių“ „ve­tin­go“ pro­ce­sas – žmo­nės aiš­ki­na­si, iš kur (par­ti­jos pir­mi­nin­kas) R.Kar­baus­kis už­si­dir­bo pi­ni­gų, ką jis gal­vo­jo prieš de­šimt me­tų, ką jis rems ir tas pro­ce­sas tu­ri ten­den­ci­ją iš­gry­nin­ti rin­kė­jus“, – lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė M.Kat­kus.

„Ti­kė­tis, kad tai bus pir­ma par­ti­ja, var­gu“, – LŽVS ga­li­my­bes rin­ki­muo­se ver­ti­no M.Kat­kus ir sa­kė kol kas ne­ma­tan­tis ženk­lų, kad fa­vo­ri­tais lai­mė­ti pir­mą ir an­trą po­zi­ci­ją ne­bū­tų so­cial­de­mo­kra­tai bei ati­tin­ka­mai li­be­ra­lai.