V. Čmilytė-Nielsen nedalyvaus savivaldos rinkimuose
Vi­sų lai­kų ge­riau­sia Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kė, did­meis­trė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ir dai­ni­nin­kas Tau­tri­mas Ru­pu­le­vi­čius ne­be­ga­lės da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) juos iš­brau­kė iš Li­be­ra­lų są­jū­džio ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­šų, kaip ne­ati­tin­kan­čius įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Abu pre­ten­den­tai bu­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vę ne to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je no­rė­jo kan­di­da­tuo­ti.

VRK duo­me­ni­mis, V.Čmi­ly­tė-Niel­sen gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra dek­la­ra­vu­si Šiau­liuo­se, nors no­rė­jo tap­ti Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­re. T.Ru­pu­le­vi­čius sie­kė Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to, ta­čiau re­gis­truo­tas Pa­lan­go­je.

Pa­gal įsta­ty­mą, kan­di­da­tuo­ti ga­li­ma tik į tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, ku­rio­je as­muo yra dek­la­ra­vęs gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Dėl tos pa­čios prie­žas­ties da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ne­ga­lės ir bu­vęs Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Bro­nis­lo­vas Bur­gis. Jo kan­di­da­tū­rą kė­lė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai.

Dėl įsta­ty­mo pa­žei­di­mo, su­si­ju­sio su gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mu, VRK iš kan­di­da­tų są­ra­šų iš­brau­kė 132 as­me­nis.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai vyks ko­vo 1 die­ną.