V. Blinkevičiūtė: keliamas buvimo koalicijoje klausimas
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė sa­ko, kad sky­riai ke­lia so­cial­de­mo­kra­tų bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je klau­si­mą, skel­bia nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt
Kaip ra­šo del­fi.lt žur­na­lis­tė Eg­lė Sa­moš­kai­tė, sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sia­me aps­kri­ties sky­rių pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, ku­ri yra at­sa­kin­ga už Šiau­lių aps­kri­tį. Pa­si­ta­ri­me bu­vo iš­skir­tos opiau­sios prob­le­mos, su ku­rio­mis šiuo me­tu su­si­du­ria so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.

Kaip vie­ną iš rim­tų prob­le­mų, sky­rių va­do­vai ma­to par­ti­jos bu­vi­mą koa­li­ci­jo­je su Ra­mū­no Kar­baus­kio Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

„La­bai rim­tai tu­ri­me pa­gal­vo­ti (ir čia bus nau­jo pir­mi­nin­ko ar pir­mi­nin­kės už­da­vi­nys) dėl mū­sų par­ti­jos bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je šiuo me­tu su vals­tie­čiais ža­liai­siais. La­bai rim­tai mes tu­ri­me ap­gal­vo­ti bu­vi­mą val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je. Tai bu­vo sky­rių nuo­mo­nė, nes iš ti­krų­jų, ar nė­ra taip, kaip jie sa­ko, kad bū­da­mi koa­li­ci­jo­je bent jau kol kas šiai mi­nu­tei mes sa­vo vei­dą na ne tai, kad esa­me pra­ra­dę, mū­sų tie­siog nė­ra“, – sa­ko V. Blin­ke­vi­čiū­tė.