V. Blinkevičiūtė įsigijo sklypą prie ežero
Už 68 tūkst. eu­rų 1,5 hek­ta­ro skly­pą vaiz­din­ga­me Mo­lė­tų ra­jo­ne įsi­gi­ju­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ke­ti­na čia pa­sis­ta­ty­ti na­mą, ku­ria­me ga­lė­tų įsi­kur­ti su­lau­ku­si pen­si­nio am­žiaus.

Apie ra­mų gy­ve­ni­mą gam­tos ap­sup­ty­je pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai sva­jo­ja ne tik pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. To­kią min­tį bran­di­na ir an­trą ka­den­ci­ją Eu­ro­pos Par­la­men­te dir­ban­ti bu­vu­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė V. Blin­ke­vi­čiū­tė. Dau­giau nei prieš me­tus po­li­ti­kė įsi­gi­jo skly­pą vie­na­me gra­žiau­sių Lie­tu­vo­je Mo­lė­tų ra­jo­ne. V. Blin­ke­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo jo­kių sta­ty­bų sa­vo skly­pe Min­dū­nų se­niū­ni­jo­je kol kas ne­pra­dė­ju­si. „Tai nė­ra leng­vas da­ly­kas. Nie­kas taip grei­tai ne­vyks­ta. Kol kas ne­tu­riu lai­ko tuo už­siim­ti“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­rė. Idė­jų, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti so­dy­ba, pa­ti­ki­no tu­rin­ti, nes, anot jos, „šiaip sau“ že­mės skly­po nie­kas ne­per­ka. Mo­lė­tų ra­jo­ną V. Blin­ke­vi­čiū­tė tei­gė pa­si­rin­ku­si ne tik dėl gro­žio, bet ir dėl­to, kad šis ne­to­li Vil­niaus. „Aš dar tu­riu tė­viš­kę, kai tik tu­riu lais­vą sa­vait­ga­lį, vi­suo­met va­žiuo­ju į Lin­ku­vą ap­lan­ky­ti ma­mos. O Lin­ku­va nuo Vil­niaus to­lo­kai. Bet nie­ko – trys va­lan­dos ke­lio ir na­muo­se“, – pa­sa­ko­jo V. Blin­ke­vi­čiū­tė. Pa­sak jos, nau­ja­sis skly­pas ne­to­li eže­ro. „Bet tai ti­krai ne vien­kie­mis, net bi­jo­čiau to­kia gy­ven­ti. To­je te­ri­to­ri­jo­je – kai­my­nas prie kai­my­no. Vie­ni vie­ti­niai, ki­ti – nau­jai pa­sis­ta­čiu­sie­ji“, – sa­kė po­li­ti­kė. Ji ti­ki­no vi­suo­met su kai­my­nais ge­rai su­gy­ve­nan­ti. „Ma­ma taip mo­kė. Gi­mi­nių ga­li ne­ma­ty­ti me­tų me­tais, bet su kai­my­nais vu­sa­da tu­ri gra­žiai su­tar­ti. Tuo ir va­do­vau­juo­si“, – tei­gė V. Blin­ke­vi­čiū­tė. Sa­vo 68 tūkst. eu­rų pir­ki­nį po­li­ti­kė yra dek­la­ra­vu­si pa­gal įsta­ty­mus. „Ne­tu­riu ką slėp­ti“, – pa­ti­ki­no eu­ro­par­la­men­ta­rė.

Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ge­gu­žės pa­bai­go­je par­da­vė anks­ty­vą pa­va­sa­rį įsi­gy­tą skly­pą Pa­ši­lių kai­me ne­to­li Vil­niaus. Ša­lies va­do­vė už jį bu­vo mo­kė­ju­si 50 tūkst. eu­rų. Šia­me 16 arų skly­pe pre­zi­den­tė pla­na­vo sta­ty­tis na­mą, ku­ria­me ga­lė­tų gy­ven­ti, kai baig­sis an­tro­ji jos ka­den­ci­ja. Pri­vi­le­gi­jas kri­ti­kuo­jan­ti D. Gry­baus­kai­tė vi­suo­met tei­gė ne­lik­sian­ti gy­ven­ti Tur­niš­kė­se, kaip kad ga­lė­tų. Ta­čiau pla­nų sta­ty­tis na­mą Pa­ši­liuo­se ša­lies va­do­vė at­si­sa­kė. Kaip ra­šy­ta, ge­gu­žės pra­džio­je ki­lo triukš­mas, kai ži­niask­lai­da pra­ne­šė, jog šia­me skly­pe na­mo sta­ty­ba ga­li bū­ti drau­džia­ma, nes skly­pas pa­ten­ka į žvy­ro tel­ki­nio par­eng­ti­nai iš­žval­gy­tų iš­tek­lių plo­tą, esan­tį tie­sio­giai prie de­ta­liai iš­žval­gy­tų iš­tek­lių plo­to. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas nu­ma­to, kad to­kiuo­se tel­ki­niuo­se, ku­rių iš­tek­liai jau pa­tvir­tin­ti, ir prie jų esan­čiuo­se pers­pek­ty­viuo­se nau­din­gų­jų iš­ka­se­nų plo­tuo­se drau­džia­ma sta­ty­ti gy­ve­na­muo­sius na­mus, ga­my­bi­nius sta­ti­nius ir įren­gi­nius, taip pat kas­ti nau­din­gą­sias iš­ka­se­nas, iš­sky­rus sa­vo reik­mėms. Ta­čiau pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai pa­ti­ki­no, kad „jo­kių tei­si­nių ap­ri­bo­ji­mų sta­ty­boms „Pa­ši­lių par­ko“ kvar­ta­lo skly­pams nė­ra, ta­čiau pre­zi­den­tė ke­lia sau ne vien tei­si­nius rei­ka­la­vi­mus“. Tei­gia­ma, kad pre­zi­den­tė skly­pą par­da­vė už to­kią pat su­mą kaip ir pir­ko.