V. Baltraitienė sustabdė 12 mln. litų vertės konkursą
Že­mės ūkio mi­nis­trė su­stab­dė 12 mln. li­tų ver­tės mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems pir­ki­mo kon­kur­so da­lį. Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė tvir­ti­na, kad su­stab­dy­tas tik mil­tų ir ki­tų grū­dų pro­duk­tų pir­ki­mas, nes bu­vo ne­aiš­kūs mil­tų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai. Ki­tos 5 kon­kur­so da­lys bus tę­sia­mos, o per­ka­mų pro­duk­tų ver­tė sie­kia 10 mln. li­tų.

Su­abe­jo­ju­si kon­kur­so skaid­ru­mu, V.Bal­trai­tie­nė krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą (VPT), pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar tei­sė­tai ke­lia­mi itin aukš­ti ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai mil­tams. Jei­gu tar­ny­ba pa­tvir­tins, kad tie­kė­jams su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, lei­džian­čios ne­pag­rįs­tai kel­ti kai­ną, lie­pą pa­skelb­tas kon­kur­sas bus nu­trauk­tas ir skel­bia­mas nau­jas, pra­ne­šė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

V.Bal­trai­tie­nė BNS sa­kė, jog at­plė­šus vo­kus, pa­aiš­kė­jo, kad mil­tus no­rė­jo tiek­ti vie­nas tie­kė­jas, ta­čiau ji kol kas ne­atsk­lei­dė jo pa­va­di­ni­mo.

„Bu­vo at­plėš­ti vo­kai ir bu­vo še­šios po­zi­ci­jos, pen­kias pa­tvir­ti­no­me, o dėl mil­tų ki­lo ne­aiš­ku­mų, nes la­bai aukš­ti ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai. Aš to­kių mil­tų par­duo­tu­vė­je ne­ran­du“, - tvir­ti­no V.Bal­tra­tie­nė.

Anot jos, skurs­tan­tys Lie­tu­vos žmo­nės gaus mais­to pro­duk­tus, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, ta­čiau pirk­ti mil­tų to­kio­mis są­ly­go­mis ne­ga­li­ma.

„Da­ry­si­me au­di­tą ir žiū­rė­si­me, bet kon­kur­so są­ly­gos jau bu­vo 2012 me­tais, ir jo­mis va­do­vau­jan­tis Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros va­do­vy­bė pa­ėmė ir tur­būt ak­lai pa­lei­do tą pa­tį. Vi­si ki­ti pro­duk­tai iki Ka­lė­dų bus pra­dė­ti da­lin­ti“, - BNS kal­bė­jo mi­nis­trė.

Pa­sak Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, pa­aiš­kė­jo, kad no­ri­ma pirk­ti itin bran­gius mil­tus - po 2,4 li­to už ki­log­ra­mą, nors dar pa­va­sa­rį, kai vy­ko toks pat kon­kur­sas, jų kai­na bu­vo 1,7 li­to, to­dėl bū­tų nu­pirk­ta net 400 to­nų ma­žiau šių pro­duk­tų. Pa­gal kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus, mil­tuo­se tu­rė­jo bū­ti net 15 proc. bal­ty­mų, kai įpras­tas kie­kis yra 11 proc.

„Išs­kir­ti­nis kri­te­ri­jus su­kė­lė abe­jo­nių, kad kai­na yra ne­pag­rįs­tai pa­kel­ta, to­dėl mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į VPT dėl pa­ti­kri­ni­mo ir iš­aiš­ki­ni­mo“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na at­lik­ti kon­kur­są skel­bu­sios Lie­tu­vos že­mės ūkio mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros au­di­tą.

Lie­tu­va nuo 2006 me­tų da­ly­vau­ja prog­ra­mo­je ir da­li­ja mais­tą ne­pa­si­tu­rin­tiems- jiems da­li­ja­mi mais­to da­vi­niai, ku­riuo­se yra alie­jaus, mė­sos kon­ser­vų ir ga­mi­nių, cu­kraus, kon­den­suo­to pie­no, teš­los ga­mi­nių, mil­tų ir įvai­rių rū­šių ko­šių.