V. Baltraitienė siūlo J. Miliui trauktis pačiam
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė tei­gia ne­tu­rin­ti pa­grin­do nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti pre­ky­ba po­vei­kiu įta­ria­mo Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus, ta­čiau siū­lo jam trauk­tis iš par­ei­gų pa­čiam.

„Per tuos me­tus, kai te­ko dirb­ti su J.Mi­liu­mi, nei Vy­riau­sy­bė, nei mi­nis­te­ri­ja ne­ga­vo jo­kių pre­ten­zi­jų dėl tar­ny­bos dar­bo. Esa­me pui­kiai ver­ti­na­mi už­sie­nio par­tne­rių, o Lie­tu­vo­je ne­bu­vo jo­kių li­gų pro­trū­kių. Ne­pai­sant šių re­zul­ta­tų, rin­ki­mi­niais me­tais po­li­ti­nės spe­ku­lia­ci­jos ir ne­pa­ma­tuo­ti kal­ti­ni­mai ima vir­šų ir pra­de­da kenk­ti įstai­gos dar­bui bei žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui mais­to sau­gos ir ko­ky­bės už­ti­kri­ni­mo sis­te­ma. To­dėl nors ir ne­tu­rė­da­ma jo­kio tei­si­nio pa­grin­do teik­ti prem­je­rui siū­ly­mą at­leis­ti J.Mi­lių iš par­ei­gų, ra­gi­nu tar­ny­bos va­do­vą pri­im­ti spren­di­mą pa­čiam“, – pra­ne­ši­me tei­gė V.Bal­trai­tie­nė.

Anot pra­ne­ši­mo, dėl J.Mi­liaus at­sta­ty­di­ni­mo spren­di­mą taip pat ga­li pri­im­ti prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jam mi­nis­trė in­for­ma­ci­ją apie Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos veik­lą pa­teik­ti ža­da ar­ti­miau­siu me­tu.

Mi­nis­trė tei­gė, jog šiuo klau­si­mu kon­sul­ta­vo­si ir su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, ir su Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kais, taip pat pa­brė­žė, jog pa­gal Dar­bo ko­dek­są bei ki­tus tei­sės ak­tus ne­ma­tan­ti nė vie­no pa­grin­do siū­ly­ti at­leis­ti J.Mi­lių iš par­ei­gų.

„Ma­tau, kas čia vyks­ta – ma­tyt, kai kas nuo­mo­nes kai­ta­lio­ja, kai kas po­li­ti­nius taš­kus ban­do sau pel­ny­ti, tai ken­kia ir pa­čiai Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai. Esu ga­ran­tuo­ta, kad pa­ti sis­te­ma mais­to sau­gos ir ko­ky­bės už­ti­kri­ni­mo vei­kia ge­rai, prie­kaiš­tų tam ne­tu­rim, ne­ži­nau, iš kur čia ki­lo, bet aiš­ku kaž­kam no­ri­si at­leis­ti di­rek­to­rių“, – BNS pir­ma­die­nį tei­gė V.Bal­trai­tie­nė.

Ji sa­kė pir­ma­die­nį kal­bė­ju­si su šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­čiu J.Mi­lium, ta­čiau kol kas ne­ži­nan­ti, ar pa­sta­ra­sis yra lin­kęs trauk­tis iš pos­to pats.

„Šian­dien pa­ti kal­bė­jau su di­rek­to­rium ir sa­kiau, kad ne­ma­tau to­kios ga­li­my­bės lik­ti jam dirb­ti. Sa­kė pa­gal­vos (...) Ne­tu­riu dėl ko siū­ly­ti jį at­leis­ti, jei Vy­riau­sy­bė ir prem­je­ras pri­ims kaž­ko­kį ki­to­kį spren­di­mą – ma­ty­si­me, ar bus tas spren­di­mas ar ne­bus“, – sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

J.Mi­liius anks­čiau yra sa­kęs, kad ne­ža­da pats trauk­tis iš par­ei­gų, nes ši­taip pri­pa­žin­tų nu­si­kal­tęs. Ta­čiau jei bū­tų par­agin­tas prem­je­ro, J.Mi­lius sa­kė, jog to­kiu at­ve­ju ne­sip­rie­šin­tų.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius grįž­ta iš at­os­to­gų tre­čia­die­nį, o ket­vir­ta­die­nį ren­gia­mas Vy­riau­sy­bės po­sė­dis.

Pa­gal Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nuo­sta­tus, tar­ny­bos di­rek­to­rius yra at­sa­kin­gas ir at­skai­tin­gas Vy­riau­sy­bei ir že­mės ūkio mi­nis­trui. Že­mės ūkio mi­nis­tras taip pat tei­kia tar­ny­bos va­do­vo kan­di­da­tū­rą Vy­riau­sy­bei ir tvir­ti­na tar­ny­bos stra­te­gi­nį veik­los pla­ną. Nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, kad tar­ny­bos di­rek­to­rius už sa­vo veik­lą tu­ri at­sis­kai­ty­ti Vy­riau­sy­bės ar­ba že­mės ūkio mi­nis­tro rei­ka­la­vi­mu.

Ty­ri­mą dėl pre­ky­bos po­vei­kiu at­lie­kan­ti tei­sė­sau­ga aiš­ki­na­si įta­ri­mus, kad J.Mi­liaus va­do­vau­ja­ma Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ga­lė­jo nu­slėp­ti bak­te­ri­jos už­kra­tą šal­dy­tų mais­to pro­duk­tų ga­my­bos bend­ro­vės „Ju­dex“ pro­duk­tuo­se ir ne­siė­mė rei­kia­mų veiks­mų. Šia­me ty­ri­me įta­ri­mai be J.Mi­liaus par­eikš­ti dar pen­kiais as­me­nims. Su bend­ro­ve „Ju­dex“ sie­ja­mas Sei­mo na­rys „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Pra­ėju­sią sa­vai­tė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Spe­cia­lių ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė, jog pa­ti­kri­nus „Ju­dex“ pro­duk­ci­ją ne­prik­lau­so­mo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tas ke­lių bak­te­ri­jų už­kra­tas bend­ro­vės šal­dy­tuo­se ga­mi­niuo­se. Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba su­stab­dė „Ju­dex“ veik­lą ir at­lie­ka sa­vą ty­ri­mą.