V. Baltraitienė prašys VTD įvertinti NŽT vadovo konkursą
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pir­ma­die­nį pra­šys Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to įver­tin­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo kon­kur­są.

„Pa­si­ro­do, do­mė­tis kon­kur­su – blo­gai, o ne­si­do­mė­ti juo – dar blo­giau“, – pra­ne­ši­me sa­kė mi­nis­trė. Pa­sak jos, to­kia pra­kti­ka tu­rės bū­ti tai­ko­ma vi­suo­se kon­kur­suo­se į mi­nis­te­ri­jos pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų pos­tus.

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to (VTD) vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Biek­šai­tė BNS sa­kė, kad de­par­ta­men­to at­sto­vė NŽT va­do­vo kon­kur­se D.Mū­rie­nei sky­rė 6 ba­lus iš 10.

„Lai­mė­to­ja bu­vo nu­sta­ty­ta, su­su­ma­vus vi­sų ko­mi­si­jos na­rių ver­ti­ni­mus – tai yra 7,25 ba­lo“, – tei­gė ji.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius dėl NŽT va­do­vo kon­kur­so ža­da ki­tą sa­vai­tę kreip­tis į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją.

NŽT va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los dar­buo­to­ja Dai­va Mū­rie­nė, ku­rios tė­vai ne­sle­pia ry­šių su že­mės ūkio mi­nis­tre ir jos vy­ru. Pa­sak L.Biek­šai­tės, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos apie D.Mū­rie­nės tė­vų pa­žin­tis.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bės at­sto­vas NŽT va­do­vo kon­kur­se D.Mū­rie­nei pir­mos vie­tos ne­sky­rė.

Kon­kur­se į NŽT va­do­vo par­ei­gas ste­bė­to­jo tei­sė­mis taip pat da­ly­va­vo vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Už pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę“ at­sto­vas.

D.Mū­rie­nės tė­vas Re­gi­man­tas Va­liaus­kas yra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos fi­lia­lo – Gū­džiū­nų se­niū­nas, o mo­ti­na Zi­ta Va­liaus­kie­nė – sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė, šia­me pos­te ji dir­ba nuo 2000 me­tų. Mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė ke­le­rius me­tus bu­vo tie­sio­gi­nė Z.Va­liaus­kie­nės va­do­vė: 1999 iki 2004 me­tų va­do­va­vo Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai, 2004 – 2005 me­tais bu­vo ra­jo­no me­rė.

Kaip ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­nys, V.Bal­trai­tie­nė ir Z.Va­liaus­kie­nė iki Dar­bo par­ti­jos įkū­ri­mo pri­klau­sė tai pa­čiai Nau­jo­sios są­jun­gos par­ti­jai, abi su šia par­ti­ja 2002 me­tais bu­vo iš­rink­tos į Kė­dai­nių ra­jo­no ta­ry­bą. 2008 me­tais Sei­mo rin­ki­muo­se abi po­li­ti­kės da­ly­va­vo po skir­tin­gų par­ti­jų vė­lia­vo­mis: V.Bal­trai­tie­nė kaip Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė, Z.Va­liaus­kie­nė kaip Nau­jo­sios są­jun­gos kan­di­da­tė. Nau­jo­ji są­jun­ga 2011 me­tais įsi­lie­jo į Dar­bo par­ti­jos gre­tas.

Tuo me­tu R.Va­liaus­kas pri­klau­so Dar­bo par­ti­jai, BNS pa­tvir­ti­no že­mės ūkio mi­nis­trė. Gū­džiū­nų se­niū­nas taip pat tei­gia kar­tais bend­rau­jan­tis su V.Bal­trai­tie­nės vy­ru Re­gi­man­tu Bal­trai­čiu, jie su­si­tin­ka me­džio­to­jų ren­gi­niuo­se.

D.Mū­rie­nė kon­kur­są į NŽT va­do­vo pos­tą lai­mė­jo ket­vir­ta­die­nį. Nau­jo­jo NŽT va­do­vo pa­ieš­ka pa­skelb­ta po to, kai sau­sį iš šių par­ei­gų pa­si­trau­kė Dai­va Gi­nei­kai­tė, pa­aiš­kė­jus, kad ji vai­ra­vo ne­blai­vi ir ban­dė tai nu­slėp­ti.