V. Baltraitienė: D. Mūrienė pati atsisakė konkurse laimėto NŽT vadovės posto
Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­si Dai­va Mū­rie­nė pa­ti at­si­sa­kė tap­ti šios tar­ny­bos va­do­ve, pra­ne­šė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ta­čiau an­trą­ją vie­tą NŽT va­do­vo kon­kur­se užė­męs Da­nie­lius Kup­rys su­ti­ko va­do­vau­ti ins­ti­tu­ci­jai, sa­ko penk­ta­die­nį su juo su­si­ti­ku­sios že­mės ūkio mi­nis­trės at­sto­vė.

Penk­ta­die­nį su D. Kup­riu su­si­ti­ku­si že­mės ūkio mi­nis­trės at­sto­vė pa­tvir­ti­no, jog an­trą­ją vie­tą Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo kon­kur­se užė­męs Da­nie­lius Kup­rys su­ti­ko va­do­vau­ti ins­ti­tu­ci­jai. „Ką tik bai­gė­si su­si­ti­ki­mas, jis su­ti­ko užim­ti tas par­ei­gas ir kon­kur­sas tę­sis“, – BNS sa­kė mi­nis­trės at­sto­vė Jo­lan­ta But­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė dėl D. Kup­rio sky­ri­mo ap­sisp­ręs, su­lau­ku­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mos, ku­rią ti­ki­si gau­ti per po­rą sa­vai­čių.

J.But­ke­vi­čie­nė at­si­sa­kė pa­teik­ti D.Kup­rio biog­ra­fi­jos fak­tų, nes, jos tei­gi­mu, tai prieš­ta­rau­tų įsta­ty­mams: „Ne, biog­ra­fi­jos pa­teik­ti ne­ga­liu, bet jis su­ti­ko pa­skelb­ti sa­vo var­dą ir pa­var­dę“.

D.Kup­rį NŽT va­do­vu ke­ti­na­ma pa­skir­ti po to, kai tar­ny­bos va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­si Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­los dar­buo­to­ja Dai­va Mū­rie­nė at­si­sa­kė užim­ti šias par­ei­gas, anks­čiau pa­aiš­kė­jus jos šei­mos ry­šiams su že­mės ūkio mi­nis­tre ir jos šei­ma.

At­si­sa­kė lai­mė­to posto

„D.Mū­rie­nė at­si­sa­kė, par­ašė, kad vis­kas – ne­ateis dirb­ti. Tai yra ofi­cia­lu. Va­kar ji par­ašė pra­šy­mą. Šian­dien per­so­na­lo sky­riaus di­rek­to­rius at­ne­šė ir šian­dien ry­te už­vi­za­vau ten­kin­ti. Kon­kur­so ne­bus. Bus an­tra vie­ta, ta­čiau kol žmo­gus ne­su­ti­ko, aš ne­ga­liu nei pa­sa­ky­ti, ne­ži­nau, ar su­tiks“, – BNS sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

D.Mū­rie­nė BNS penk­ta­die­nį sa­kė at­si­sa­kiu­si lai­mė­to pos­to dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, ta­čiau jų de­ta­liau ne­ko­men­ta­vo.

D.Mū­rie­nė NŽT va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo ba­lan­džio 7 die­ną, su­rin­ku­si 7,25 ba­lo. Šio kon­kur­so re­zul­ta­tus teis­mui aps­kun­dė vie­nas jo da­ly­vių, tei­si­nin­kas Liud­vi­kas Ra­gaus­kis. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pri­ėmė nag­ri­nė­ti jo skun­dą iš an­tro ban­dy­mo.

Kaip ir že­mės ūkio mi­nis­trė, D.Mū­rie­nės tė­vas, Gū­džiū­nų se­niū­nas Re­gi­man­tas Va­liaus­kas yra Dar­bo par­ti­jos na­rys, jis tei­gia bend­rau­jan­tis su mi­nis­trės vy­ru Re­gi­man­tu Bal­trai­čiu. D.Mū­rie­nės mo­ti­na Zi­ta Va­liaus­kie­nė, Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė, ke­le­rius me­tus bu­vo tie­sio­gi­nė V.Bal­trai­tie­nės pa­val­di­nė, kuo­met pa­sta­ro­ji va­do­va­vo Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai.

Že­mės ūkio mi­nis­trė pa­tvir­ti­no pa­žįs­tan­ti D.Mū­rie­nės tė­vus, ta­čiau ne­igė ką nors ži­nan­ti apie pa­čią NŽT va­do­vo kon­kur­so nu­ga­lė­to­ją.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė ne­pra­dė­ti ty­ri­mo dėl NŽT va­do­vo kon­kur­so, nes ne­ma­tė tam pa­grin­do. At­sa­ky­da­ma į že­mės ūkio mi­nis­trės pra­šy­mą pa­teik­ti jai re­ko­men­da­ci­ją, kaip elg­tis spren­džiant dėl D.Mū­rie­nės sky­ri­mo, ko­mi­si­ja tei­gė ne­įž­vel­gu­si V.Bal­trai­tie­nės in­te­re­sų konf­lik­to jai spren­džiant dėl NŽT va­do­vo kon­kur­so lai­mė­to­jo.

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas tei­gia ne­nus­ta­tęs pa­žei­di­mų šia­me kon­kur­se.