V.Baltraitienė atsiprašo Latvijos ministro dėl „paranojiškų baimių“ Lietuvoje
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pir­ma­die­nį vie­šai at­sip­ra­šė Lat­vi­jos ko­le­gos Ja­nio Dūk­la­vo dėl si­tua­ci­jos, su­si­ju­sios su va­ka­rie­ne ir me­džiok­le Lie­tu­vo­je.

Dėl ki­lu­sio skan­da­lo mi­nis­trė ap­kal­ti­no „pa­ra­no­jiš­kas bai­mes“ Lie­tu­vo­je.

„Pir­miau­siai no­riu at­sip­ra­šy­ti Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tro Ja­nio Dūk­la­vo, kad dėl Lie­tu­vo­je ki­lu­sių par­ano­jiš­kų bai­mių, po­ke­mo­nų ieš­ko­ji­mo, įvai­rių in­terp­re­ta­ci­jų ky­la ne­ma­lo­nu­mai ir ma­no ko­le­gai Ja­niui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį ren­gia spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus.

Prem­je­ras ke­ti­na ko­men­tuo­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją po pir­ma­die­nio po­pie­tę vy­ku­sios mi­nis­trės V.Bal­trai­tie­nės ir J.Mi­liaus spau­dos kon­fe­ren­ci­jos dėl lie­pos pa­bai­go­je Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne vy­ku­sios va­ka­rie­nės – me­džiok­lės, ku­rio­je da­ly­va­vo ir tą­kart Lie­tu­vo­je vie­šė­jęs Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nis Dūk­la­vas su de­le­ga­ci­ja. Va­ka­rie­nė­je taip pat da­ly­va­vo J.Mi­lius, mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės „Bio­ve­la Group“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas, „Do­jus ag­ro“ va­do­vas Pe­tras Dai­li­dė.

Ra­gi­na Eti­kos ko­mi­si­ją pri­im­ti sprendimą

„Kal­bant apie že­mės ūkio mi­nis­trę, ra­gi­nu kuo grei­čiau Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją pri­im­ti spren­di­mą, kad kuo grei­čiau ga­lė­čiau aš jį gau­ti ir ga­lu­ti­nai ga­lė­čiau pri­im­ti spren­di­mą“, – Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.

Jis sa­ko pra­šęs V.Bal­trai­tie­nės dvie­jų da­ly­kų – kreip­tis dėl me­džiok­lės is­to­ri­jos į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK) ir su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je „vie­šai iš­sklai­dy­tų abe­jo­nes“. Jis tei­gė klau­sę­sis V.Bal­trai­tie­nės spau­dos kon­fe­ren­ci­jos tie­sio­giai, ta­čiau ne­atsk­lei­dė, ar jos tei­gi­niai iš­sklai­dė abe­jo­nes ir jam.

Pats A.But­ke­vi­čius su­tin­ka su mi­nis­trės tei­gi­niais, kad pa­na­šios va­ka­rie­nės yra įpras­ta pra­kti­ka ki­to­se ša­ly­se, ta­čiau su są­ly­ga, jei apie tai skel­bia­ma iš anks­to.

„Jei yra or­ga­ni­zuo­ja­ma kaž­ko­kia va­ka­rie­nė, ar pie­tūs dar­bi­niai, ir jie or­ga­ni­zuo­ja­mi tam ti­kro­se vie­to­vė­se – ga­li taip at­si­tik­ti, jei yra kon­kre­čiai kal­ba­ma apie tam ti­krą mi­si­ją, ku­rio­je da­ly­vau­ja vers­las val­džia, ar­ba moks­las, kai yra ap­ta­ria­mi dar­bot­var­kės klau­sia­mai, ap­ta­ria­ma, ko­kiu tiks­lu yra or­ga­ni­zuo­ja­mas vi­zi­tas – tai tu­ri bū­ti vie­šai pa­skel­bia­ma ir įtrau­kia­ma į par­ei­gū­nų dar­bot­var­kę“, – nu­ro­dė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Jis taip pat sa­ko pir­ma­die­nį bend­ra­vęs su „dar­bie­čių“ pir­mi­nin­ku Va­len­ti­nu Ma­zu­ro­niu bei par­agi­no par­ti­ją iš­ana­li­zuo­ti klau­si­mą bei „da­ly­vau­ti ko­lek­ty­vi­nės at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­me“.

Jis su­tin­ka, kad mi­nis­trės ke­lia­mos įvai­rios ver­si­jos dėl me­džiok­lės ap­lin­ky­bių vie­šo­je erd­vė­je ne­da­ro tei­gia­mos įta­kos Lie­tu­vos įvaiz­džiui tarp­tau­ti­nė­je are­no­je.

„To­kie vie­šo­je erd­vė­je da­ro­mi par­eiš­ki­mai, ku­rie iš pra­džių bū­na vie­no­kie, po to – ki­to­kie, ti­krai tarp­tau­ti­nia­me ly­gy­je ne­puo­šia, šis žings­nis taip pat bus įver­tin­tas, bet kaip sa­kau, bus įver­tin­tas kar­tu su Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mu“, – sa­kė jis.

Tu­ri ne­at­sa­ky­tų klausimų

Že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės krei­pi­mą­si ga­vęs Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko tu­rin­tis ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų va­ka­rie­nės ir me­džiok­lės Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne is­to­ri­jo­je.

„Rei­kia nu­sta­ty­ti, kas ten, ką tiks­liai or­ga­ni­za­vo, kaip or­ga­ni­za­vo, kas mo­kė­jo, kas kvie­tė tuos vers­li­nin­kus. Ar­ba, pa­vyz­džiui, klau­si­mas, ko­dėl ta sąs­kai­ta į mi­nis­te­ri­ją taip il­gai va­žiuo­ja? Aš čia daug no­rė­čiau klau­si­mų už­duo­ti“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį spręs, ar pra­dė­ti ty­ri­mą pa­gal mi­nis­trės krei­pi­mą­si.

„Iš pir­mo įspū­džio at­ro­do, kad iš eti­kos pu­sės bū­tų čia niuan­sų, bet kad at­sa­ky­čiau da­bar dėl in­te­re­sų su­pai­nio­ji­mo, tai ne­drį­siu nei taip, nei ne pa­sa­ky­ti“, – kal­bė­jo VTEK pir­mi­nin­kas.

„Bet aš jus už­ti­kri­nu, kad vis­kas bus ti­krai pa­žiū­rė­ta pa­gal įsta­ty­mus ir pri­im­tas tei­sin­gas ir ob­jek­ty­vus spren­di­mas“, – pri­dū­rė jis.

Lat­vi­jos prem­je­ras ne­įž­vel­gia mi­nis­tro kal­tės dėl va­ka­rie­nės su me­džiok­le Lietuvoje

Lat­vi­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ma­ris Ku­čins­kis sa­ko, kad va­ka­rie­nė­je su me­džiok­le Lie­tu­vo­je da­ly­va­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras Ja­nis Dūk­la­vas el­gė­si tin­ka­mai.

„Aš ma­nau, taip, kad tai bu­vo vi­siš­kai pri­im­ti­na“, – žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras, pir­ma­die­nį iš­klau­sęs mi­nis­trų pa­aiš­ki­ni­mus.

J. Dūk­la­vas sa­ko iš­siaiš­ki­nęs, kas ap­mo­kė­jo Lie­tu­vo­je vy­ku­sią va­ka­rie­nę su me­džiok­le, bet tei­gia, kad at­sa­ky­mus tu­ri pa­teik­ti Lie­tu­vos pu­sė.

„Te­gu tai pa­sa­ko lie­tu­vių pu­sė. Jie tu­ri ga­li­my­bę vis­ką pa­sa­ky­ti – kas už ką ir kiek mo­kė­jo“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė J.Dūk­la­vas.

Jis ti­ki­no ne­tu­rė­jęs jo­kios įta­kos par­en­kant ren­gi­nio sve­čius.