V. Baltraitienė atleido viceministrą V. Martusevičių
Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė an­tra­die­nį pa­ten­ki­no že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tro Vi­liaus Mar­tu­se­vi­čiaus at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą. Pa­sku­ti­nė vi­ce­mi­nis­tro dar­bo die­na bus va­sa­rio 12-oji.

„Pri­siim­da­mas as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę ir su­pras­da­mas, kad su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja virs­ta spe­ku­lia­ci­jos ob­jek­tu, vi­ce­mi­nis­tras nu­spren­dė at­sis­ta­ty­din­ti“, – BNS sa­kė mi­nis­trės at­sto­vė spau­dai Jo­lan­da But­ke­vi­čie­nė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo ir ti­ria, ar Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas yra V.Mar­tu­se­vi­čius, ne per bran­giai pir­ko mais­tą skurs­tan­tie­siems.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra kol kas ne­ko­men­tuo­ja, ar ty­ri­me ke­ti­na­ma apk­laus­ti V.Mar­tu­se­vi­čių.

„I­ki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas tik va­sa­rio 4 die­ną, pra­ėjo tik ke­le­tas die­nų, to­dėl šiuo me­tu yra per anks­ti prog­no­zuo­ti, ko­kie pro­ce­si­niai veiks­mai bus at­lik­ti ir ko­kie as­me­nys taps pro­ce­so da­ly­viais. Ti­krai apie tai kal­bė­ti nė­ra ga­li­my­bės šian­dien“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

V.Bal­trai­tie­nė BNS an­tra­die­nį sa­kė, kad V.Mar­tu­se­vi­čius ir agen­tū­ros va­do­vy­bė tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl per bran­giai nu­pirk­tų pro­duk­tų. Ji taip pat pa­brė­žė, kad pri­imant spren­di­mus dėl kon­ser­vų pir­ki­mų, V.Mar­tu­se­vi­čius tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti, nes pra­ei­ty­je yra dir­bęs kon­cer­no „Vi­kon­da“ val­do­mo­je bend­ro­vė­je „Kė­dai­nių ag­ro­fir­ma“.

„Ma­nau, kad val­dy­ba tu­rė­jo pa­si­žiū­rė­ti, kas yra ga­min­to­jai, ir jei val­dy­bos pir­mi­nin­kas yra dir­bęs vie­no­je iš įmo­nių, gal­būt jis tu­rė­jo nu­si­ša­lin­ti, ma­no nuo­mo­ne. Tai nė­ra vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su­mai­šy­mas, pra­ėjo 16 me­tų, kai jis dir­bo, bet dėl šven­tos ra­my­bės gal ge­riau pa­da­ry­ti tą žings­nį, ku­ris gal įsta­ty­miš­kai nė­ra bū­ti­nas“, – BNS svars­tė V.Bal­trai­tie­nė ir pri­dū­rė, kad jai in­for­ma­ci­ja apie bu­vu­sią V.Mar­tu­se­vi­čiaus dar­bo­vie­tę ne­bu­vo pa­teik­ta.

Agen­tū­ros va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė sau­sio pa­bai­go­je jau pa­si­trau­kė iš par­ei­gų.

V.Bal­trai­tie­nė tvir­ti­no, kad dau­ge­lis pirk­tų pro­duk­tų juos pir­ku­siai agen­tū­rai ir įmo­nės val­dy­bai ne­su­kė­lė abe­jo­nių, ta­čiau pri­dū­rė, kad prieš pir­ki­mą tu­rė­jo bū­ti at­lik­tas rin­kos ty­ri­mas. Anot jos, jį ke­ti­na­ma at­lik­ti ar­ti­miau­siu me­tu.