V.Baltraitienė atlaikė interpeliaciją
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.

Sei­mas tre­čia­die­nį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo pri­ta­rė mi­nis­trės at­sa­ky­mams į klau­si­mus. Už tai bal­sa­vo 77 par­la­men­ta­rai, 25 bu­vo prieš ir sep­ty­ni su­si­lai­kė.

In­ter­pe­lia­ci­jo­je mi­nis­trės bu­vo klau­sia­ma dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų vaid­mens ko­rup­ci­jos skan­da­luo­se, spren­di­mų ski­riant pa­da­li­nių va­do­vais abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos as­me­nis, per bran­giai pirk­tų pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­tie­siems, skan­da­lu pa­si­bai­gu­sios va­ka­rie­nės-me­džiok­lės, ku­rio­je ji da­ly­va­vo kar­tu su šei­mos na­riais.

Sa­vo raš­tiš­kuo­se at­sa­ky­muo­se Sei­mui mi­nis­trė tei­gė, jog ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ri­zi­ka Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo kon­tro­liuo­ja­ma, o tam ti­kros jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės bu­vo ga­li­mos dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus.

Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lė pri­tar­ti V.Bal­trai­tie­nės at­sa­ky­mams į klausimus

Sei­mo re­dak­ci­nė ko­mi­si­ja siū­lo par­la­men­tui pri­tar­ti že­mės ūkio mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Vir­gi­ni­jos Bal­tra­tie­nės at­sa­ky­mams į opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ini­ci­juo­tos in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.

To­kį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą nu­spręs­ta Sei­mui teik­ti už bal­sa­vus sep­ty­niems ko­mi­si­jos na­riams, o ke­tu­riems prieš – tiek ko­mi­si­jo­je bu­vo ma­žu­mos at­sto­vų. Dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to bus bal­suo­ja­ma tre­čia­die­nį po­sė­dy­je, nu­ta­ri­mui pri­im­ti už­ten­ka pa­pras­tos bal­sų dau­gu­mos.

Pa­gal Sta­tu­tą, ga­vęs at­sa­ky­mus į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus Sei­mas tu­ri juos aps­vars­ty­ti ne vė­liau kaip per pen­kias dar­bo die­nas. Par­la­men­tas bal­suo­ja, ar pri­tar­ti mi­nis­tro at­sa­ky­mams, o tuo at­ve­ju, jei siū­lo­ma ne­pri­tar­ti ir mi­nis­trui reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, to­kiam spren­di­mui pri­im­ti už bal­suo­ti tu­ri ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys.

At­sa­ky­da­ma į opo­zi­ci­jos klau­si­mus mi­nis­trė tvir­ti­no, jog dau­ge­lis prob­le­mų mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­ta spręs­ti bū­tent su jos va­do­va­vi­mo pra­džia bei ne­gai­lė­jo kri­ti­kos strė­lių anos ka­den­ci­jos mi­nis­trui kon­ser­va­to­riui Ka­ziui Star­ke­vi­čiui.

Pa­si­sa­ky­da­ma dėl „auk­si­nių mil­tų“ ir ki­tų bran­gių pir­ki­mų mi­nis­trė sa­kė, kad bū­tent K.Star­ke­vi­čius tu­rė­tų sto­vė­ti ša­lia jos at­sa­kant į šiuos klau­si­mus, „nes jo pa­klo­tais pa­ma­tais ir tra­di­ci­jo­mis rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra va­do­va­vo­si tol, kol mi­nis­tro pos­to ne­užė­miau aš“.

„Tu­riu pa­ste­bė­ti, kad bū­tent pa­čios mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va bu­vo iš­kel­tas klau­si­mas dėl mais­to pir­ki­mo kai­nų ir vyk­do­mų kon­kur­sų skaid­ru­mo. Ne kaž­kas iš ša­lies, o pa­ti min­si­te­ri­ja ir aš bei jos įga­lio­ta agen­tū­ra ne kar­tą krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą (VPT), vė­liau į pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­ma nu­trauk­ti pir­ki­mus ir iš­siaiš­kin­ti kal­tus as­me­nis. Ta­čiau VPT il­gai ty­lė­jo, o pro­ku­ra­tū­ros ty­ri­mas per sa­vai­tę ne­at­lie­ka­mas. Per tą lai­ką bu­vo at­leis­ti tie, ku­rie tie­sio­giai ku­ra­vo ši­tą sri­tį ir su sa­vo par­ei­go­mis ne­su­sit­var­kė, bet tuo­met su sa­vo ne­kves­tio­nuo­ja­mais pra­ne­ši­mais į spau­dą, į prieš­rin­ki­mi­nę are­ną įžen­gė VPT, pa­tys tei­siau­si, vis­ką ži­nan­tys, vis­ką stab­dė, bet vi­so­kių nie­ka­dė­jų ne­sus­tab­dė“, – kal­bė­jo V.Bal­trai­tie­nė.

Kon­ser­va­to­rius K.Star­ke­vi­čius mi­nis­trės klau­sė, ar mi­nis­te­ri­jos vyk­do­muo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se da­ly­va­vo bend­ro­vė „No­ta Be­ne“, dėl ku­rios pre­kių Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Dėl šių pir­ki­mų in­ter­pe­lia­ci­ja yra pra­dė­ta kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ole­kui.

„Ar da­ly­va­vo pir­ki­muo­se vė­liau, kai jūs mi­nė­jot, kaip jie skaid­rė­jo, tik pa­mir­šot pa­sa­ky­ti, kiek ta­da grū­dai kai­na­vo, kiek ža­lia­vos kai­na­vo, ar da­ly­va­vo kom­pa­ni­ja gar­si „No­ta Be­ne“, – klau­sė bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras. V.Bal­trai­tie­nė at­sa­kė, jog jos mi­nis­tra­vi­mo me­tu, kiek ži­no, ne­da­ly­va­vo, bet tu­rė­tų tai pa­si­tiks­lin­ti.

Sa­vo raš­tiš­kuo­se at­sa­ky­muo­se Sei­mui mi­nis­trė taip pat tei­gė, jog ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ri­zi­ka Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo kon­tro­liuo­ja­ma, o tam ti­kros jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės bu­vo ga­li­mos dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus.

In­ter­pe­lia­ci­jo­je mi­nis­trės bu­vo klau­sia­ma dėl Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų vaid­mens ko­rup­ci­jos skan­da­luo­se, spren­di­mų ski­riant pa­da­li­nių va­do­vais abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos as­me­nis, per bran­giai pirk­tų pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­tie­siems, bend­ro­vės „Lie­tu­vos žir­gy­nas“ pa­dė­ties, skan­da­lu pa­si­bai­gu­sios va­ka­rie­nės-me­džiok­lės, ku­rio­je ji da­ly­va­vo kar­tu su šei­mos na­riais.

Šių me­tų pra­džio­je bu­vo ki­lęs „auk­si­nių mil­tų“ skan­da­las, kai skurs­tan­tie­siems mais­to pro­duk­tai pirk­ti di­de­lė­mis kai­no­mis. Tam pa­aiš­kė­jus at­sis­ta­ty­di­no Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė ir že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius. Mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė įkliu­vo ne­blai­vi prie vai­ro ir ban­dė tai nu­slėp­ti.

Tei­sė­sau­ga taip pat įvai­rio­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis įta­ria du Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų bu­vu­sius aukš­tus par­ei­gū­nus – Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros vy­riau­sią­jį pa­ta­rė­ją Žil­vi­ną Pu­tra­men­tą ir NŽT di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ją Gin­ta­rą Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių.