V. Andriukaičio pasisakymai apie Baltarusijos AE sulaukė nepasitenkinimo Lietuvoje
Lie­tu­vos de­le­guo­to eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio And­riu­kai­čio pa­si­sa­ky­mai apie Briu­se­lio bend­ra­dar­bia­vi­mą su Mins­ku dėl Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės su­lau­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė­je.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad V.And­riu­kai­tis kal­bė­jo ne už sa­vo at­sa­ko­my­bės sri­tį, ir šiuo klau­si­mu yra svar­bes­nė už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­go eu­ro­ko­mi­sa­ro Ma­ro­šo Šef­čo­vi­čiaus po­zi­ci­ja.

Mi­nis­tras tei­gė su M.Šef­čo­vi­čiu­mi an­tra­die­nį te­le­fo­nu ap­ta­ręs jo su­si­ti­ki­mus Mins­ke ir iš­gir­dęs, kad eu­ro­ko­mi­sa­ras per­da­vė Lie­tu­vos pa­sta­bas Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui.

„Iš to po­kal­bio da­ry­čiau iš­va­dą, kad Ko­mi­si­jai ži­no­mos vi­sos prob­le­mos, nes bū­tent jis at­sa­kin­gas už ener­ge­ti­ką, o ne mais­to ko­ky­bės ko­mi­sa­ras, tai rei­kė­tų gal­būt la­biau jo in­for­ma­ci­jos klau­sy­ti“, – BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

V.And­riu­kai­tis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je yra at­sa­kin­gas už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą.

Lie­tu­vo­je pra­ei­tą sa­vai­tę vie­šė­jęs V.And­riu­kai­tis par­eiš­kė, kad Bal­ta­ru­si­ja at­siž­vel­gia į vi­sas re­ko­men­da­ci­jas dėl at­omi­nės elek­tri­nės.

„Mes ne­tu­ri­me duo­me­nų, ku­rie ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti, kad Bal­ta­ru­si­jai šis klau­si­mas ne­rū­pi – vyks­ta bend­ra­dar­bia­vi­mas, į vi­sas re­ko­men­da­ci­jas Bal­ta­ru­si­ja at­siž­vel­gia. Vi­si sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai bus ke­lia­mi ir to­liau, vyks kon­tro­lė“, – sa­kė V.And­riu­kai­tis, ku­rį ci­ta­vo lrt.lt.

L.Lin­ke­vi­čiaus ir V.And­riu­kai­čio po­zi­ci­jos vie­šai iš­sis­ki­ria jau ne pir­mą kar­tą, nors abu po­li­ti­kai yra val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­riai.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė sa­ko, kad Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na sau­gu­mo stan­dar­tų 20 ki­lo­me­trų nuo sie­nos sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“.