V. Adamkus: Seimas turi užtikrinti žmonių gerovę
Nau­ja­sis Sei­mas tu­ri ska­tin­ti eko­no­mi­kos vys­ty­mą­si ir už­ti­krin­ti žmo­nių ge­ro­vę, sa­ko ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

„Nau­ja­sis Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti to­kius įsta­ty­mus, ku­rie pa­leng­vin­tų Lie­tu­vos eko­no­mi­nį vys­ty­mą­si, o tuo pa­čiu ir pa­kel­tų Lie­tu­vos žmo­nių ger­bū­vį“, – žur­na­lis­tams sek­ma­die­nį sa­kė Sei­mo rin­ki­muo­se su žmo­na bal­sa­vęs V.Adam­kus.

Pre­zi­den­tas tei­gė, kad nau­jo Sei­mo na­riai taip pat tu­rė­tų im­tis švie­ti­mo re­for­mos.

Jis tvir­ti­no bal­sa­vęs už to­kius kan­di­da­tus, ku­rie tu­rė­tų grą­žin­ti ne tik pa­si­ti­kė­ji­mą, bet ir pa­gar­bą Sei­mui.

„Aš bal­sa­vau už sta­bi­lu­mą. Aš gal­vo­ju, kad žmo­nių pa­si­rin­ki­mas su­teiks pro­gas su­da­ry­ti sta­bi­lią Vy­riau­sy­bę, nors ir bus koa­li­ci­ja“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tas.

V.Adam­kus taip pat sa­kė, jog yra nu­si­vy­lęs kai ku­riais da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų spren­di­mais.

Jis ra­gi­no žmo­nes ei­ti bal­suo­ti.

„Kiek­vie­no mū­sų par­ei­ga bal­suo­ti, jei­gu rū­pi­na­mės sa­vo vals­ty­be. O jei­gu ne­bal­suo­ja­me, tai ta­da ne­ver­ki­me dėl jos“, – tei­gė V.Adam­kus.

Bal­sa­vi­mas apy­lin­kė­se sek­ma­die­nį vyks iki 20 val.