V. Adamkui ir T. Venclovai – garbingi apdovanojimai
Jer­zy Ged­roy­co šių me­tų pre­mi­jos bus įteik­tos Lie­tu­vos pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui ir ra­šy­to­jui in­te­lek­tua­lui To­mui Venc­lo­vai.

Jer­zy Gied­roy­co var­du pa­va­din­tas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos in­te­lek­tua­lų fo­ru­mas šiuos ap­do­va­no­ji­mus tei­kia už as­me­ni­nį in­dė­lį į Lie­tu­vos ir Len­ki­jos, kar­tu - vi­sos Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos at­si­nau­ji­ni­mą bei tai­kin­gą bend­ra­dar­bia­vi­mą. Pir­mo­sios pre­mi­jos bu­vo įteik­tos prieš me­tus Vil­niu­je. Kan­di­da­tus tuo­met rin­ko “lie­tu­viš­ko­ji” or­ga­ni­za­ci­jos pu­sė. Pir­mai­siais Jer­zy'o Ged­roy­co pre­mi­jos lau­rea­tais ta­po is­to­ri­kas, eseis­tas, žur­na­lis­tas Ada­mas Mich­ni­kas ir Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Bog­da­nas Szlach­ta. Šį­kart pa­si­rin­ki­mą lė­mė Len­ki­jos at­sto­vų nuo­mo­nė. At­ei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį Var­šu­vo­je V. Adam­kui ir T. Venc­lo­vai bus įteik­ti skulp­to­riaus Ste­fa­no Wiez­bic­kio su­kur­tos sim­bo­li­nės „Ą­žuo­lo" skulp­tū­rė­lės.

J. Gied­roy­co dia­lo­go ir bend­ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­mo val­dy­bos pir­mi­nin­kas Al­vy­das Nik­žen­tai­tis por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad ap­do­va­no­ji­mų tei­ki­mo idė­ja pri­klau­so pre­zi­den­tams V. Adam­kui ir Alek­sand­rui Kwas­news­kiui. „Mes ne­iš­ra­di­nė­jo­me dvi­ra­čio, tę­sia­me tra­di­ci­ją, tik šiek tiek mo­di­fi­ka­vo­me“, - aiš­ki­no fo­ru­mo va­do­vas. Pa­sak jo, lie­tu­viams ir len­kams ar­ti­mo skulp­to­riaus S. Wiez­bic­kio su­kur­ta skulp­tū­rė­lė sim­bo­li­zuo­ja yra ąžuo­lo, po ku­riuo ta­ria­mai mie­go­jo Vy­tau­tas ir Jo­gai­la , sim­bo­lis. Lau­rea­tams taip įtei­kias 1000 eu­ro če­kis. „Ne­sio­rien­tuo­ja­me į di­de­les su­mas, tai nė­ra vals­ty­bi­nė ini­cia­ty­va“, - sa­kė A. Nik­žen­tai­tis. Pro­fe­so­rius ap­gai­les­ta­vo, kad dėl svei­ka­tos prob­le­mų ap­do­va­no­ji­mo ne­ga­lės at­siim­ti V. Adam­kus. Jo ži­nio­mis, su­si­rin­ku­sie­ji į iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Var­šu­vo­je, Ka­ra­liš­ko­sio­se La­zen­ko­se, tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti įra­šy­tą pre­zi­den­to svei­ki­ni­mą. T. Venc­lo­va ke­ti­na da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je.

„Fo­ru­mas gy­vuo­ja tik ke­le­rius me­tus. Jei tarp­vars­ty­bi­niu ly­giu Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai ne­re­tai strin­ga, mū­sų ry­šiai su par­tne­rių yra kuo ge­riau­si. Mes ma­to­me, kaip ga­li­me vie­ni ki­tus pa­pil­dy­ti ir kaip ga­li­ma pa­siek­ti re­zul­ta­tų. Idė­jų mums ti­krai ne­trūks­ta“, - tei­gė A. Nik­žen­tai­tis. J. Gied­roy­co fo­ru­mo stei­gia­mą­ją dek­la­ra­ci­ją 2012 me­tų va­sa­rą pa­si­ra­šė ži­no­mi Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vi­suoem­nės vei­kė­jai, fi­lo­so­fai, žur­na­lis­tai, po­li­ti­kai. Vie­nas fo­ru­mo tiks­lų – per abie­jų tau­tų li­ki­mus vie­ni­ju­sios Lie­tu­vos Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės pri­zmę pa­žvelg­ti į da­bar­ti­nes lie­tu­vių ir len­kų san­ty­kių prob­le­mas.

J. Gied­roy­cas bu­vo vie­nas iš­ki­liau­sių XX am­žiaus len­kų pub­li­cis­tų bei po­li­ti­kų. Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro at­si­dū­ręs Va­ka­ruo­se, su­kū­rė ir iki mir­ties Par­yžiu­je re­da­ga­vo mėn­raš­tį „Kul­tu­ra", ku­rio reikš­mė Len­ki­jos ir ki­tų to Eu­ro­pos re­gio­no ša­lių lais­vės są­jū­džiui ne­tu­ri ly­gių. J. Gied­roy­cas, ki­lęs iš Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čių Gied­rai­čių gi­mi­nės, sa­ve taip pat lai­kė ir lie­tu­viu.