V. Adamkų sveikins Vytauto Didžiojo universitetas
Pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui lap­kri­čio 3 die­ną su­kaks 90-me­tų. Gar­bin­gą ju­bi­lie­jų V. Adam­kus ke­ti­na švęs­ti gim­ta­ja­me Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te (VDU), ku­ria­me jis ei­na Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko bei At­ku­ria­mo­jo Se­na­to na­rio par­ei­gas.

Lap­kri­čio 3 die­ną pre­zi­den­tui Val­dui Adam­kui su­kan­ka 90-me­tų. Gar­bin­gą ju­bi­lie­jų V. Adam­kus ke­ti­na švęs­ti gim­ta­ja­me Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te (VDU), ku­ria­me jis ei­na Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko bei At­ku­ria­mo­jo Se­na­to na­rio par­ei­gas.

Kaip pra­ne­ša VDU, pa­svei­kin­ti pre­zi­den­tą į VDU Di­džią­ją sa­lę lap­kri­čio 5 die­ną su­si­rinks apie 700 iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos žmo­nių ir ge­riau­sių pre­zi­den­to bi­čiu­lių. VDU rek­to­riaus Juo­zo Au­gu­čio žo­džiais, V. Adam­kus –išs­kir­ti­nė as­me­ny­bė uni­ver­si­te­tui ir aps­kri­tai Kau­no mies­tui. „Pre­zi­den­to V. Adam­kaus mei­lė ir par­ama uni­ver­si­te­tui jau­čia­ma nuo pat VDU at­kū­ri­mo“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas rek­to­rius. Pa­sak jo, pre­zi­den­tas iš­sis­ki­ria nuo­šir­du­mu, at­vi­ru­mu ir to­le­ran­ci­ja, vi­sos šios ver­ty­bės puo­se­lė­ja­mos ir uni­ver­si­te­te. „Pre­zi­den­tui su­teik­tas UNES­CO Ge­ros va­lios am­ba­sa­do­riaus ti­tu­las. Ma­no ma­ny­mu, taip tiks­liau­siai ir bū­tų ga­li­ma api­bū­din­ti Val­dą Adam­kų – ge­ros va­lios am­ba­sa­do­riu­mi, ku­ris pui­kiai at­sto­vau­ja tiek uni­ver­si­te­tui, tiek Kau­no mies­tui ir Lie­tu­vai vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – tei­gia J. Au­gu­tis.

Pats V. Adam­kus ne kar­tą sa­kęs, kad be uni­ver­si­te­to nė­ra nei as­me­ny­bės ug­dy­mo, nei vals­ty­bės at­ei­ties. Kal­bė­da­mas apie VDU jis nuo­lat pa­brė­žia, kad VDU is­to­ri­ja ir ver­ty­bės, die­gia­mos jau­na­jai kar­tai, bu­vo ir vis dar yra be ga­lo svar­bios.