V. Adamkaus liga progresuoja - galima operacija
Kaip pra­ne­šė "Lie­tu­vos ry­to" te­le­vi­zi­ja, ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus lau­kia su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja.

Pre­zi­den­tas Pa­žais­ly­je, kur jam įteik­tos Mal­tos or­di­no Gar­bės na­rio re­ga­li­jos, pri­si­pa­ži­no, kad ke­lio­nė į ren­gi­nį bu­vo su­nki ir par­ei­ka­la­vo daug jė­gų. Kad 88 me­tų V. Adam­kui ne­pa­vyks­ta įveik­ti on­ko­lo­gi­nės li­gos, „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai pa­tvir­ti­no pre­zi­den­to gy­dy­to­jas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la. Jis tei­gė, kad ga­li­mas tik ra­di­ka­lus gy­dy­mas ir teks ša­lin­ti inks­tą.

Vė­žio pa­žeis­tų ląs­te­lių V.Adam­kaus inks­te bu­vo ap­tik­ta prieš tre­jus me­tus. Po įvai­rių gy­dy­mo pro­ce­dū­rų Lie­tu­vo­je ir JAV li­ga bu­vo su­stab­dy­ta. Da­bar ji vėl at­si­nau­ji­no.

Lie­tu­vos pre­zi­den­to par­ei­gas V. Adam­kus ėjo 1998-2003 ir 2004-2009 me­tais.