V. A. Dambrava bus laidojamas Lietuvoje
Va­sa­rio pra­džio­je mi­ręs, pa­sta­ruo­ju me­tu Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se gy­ve­nęs dip­lo­ma­tas Vy­tau­tas An­ta­nas Damb­ra­va bus lai­do­ja­mas Lie­tu­vo­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė pub­li­cis­tas, biog­ra­fi­nės kny­gos apie jį au­to­rius Vid­man­tas Va­liu­šai­tis.

„Man jo bro­lis Kęs­tu­tis pra­ne­šė, kad V.A.Damb­ra­va bus lai­do­ja­mas Vil­ka­viš­ky­je“, – BNS sa­kė V.Va­liu­šai­tis.

Dip­lo­ma­to kū­nas iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų bus par­skrai­din­tas ket­vir­ta­die­nį. Jis bus pa­šar­vo­tas sos­ti­nės Šven­tų Jo­nų baž­ny­čios kop­ly­čio­je, ve­lio­nio lan­ky­mas nu­ma­ty­tas penk­ta­die­nį. V.A.Damb­ra­va bus pa­lai­do­tas šeš­ta­die­nį.

Ei­da­mas 96-us me­tus V.A.Damb­ra­va va­sa­rio 5 die­ną mi­rė Flo­ri­do­je, kur pra­leis­da­vo šal­tą­jį me­tų lai­ką. Va­sa­rą V.A.Damb­ra­va gy­ven­da­vo Lie­tu­vo­je.

So­viet­me­čiu iš­ei­vi­jo­je gy­ve­nęs V.A.Damb­ra­va at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę 1992– 1999 me­tais dir­bo Lie­tu­vos ne­pap­ras­tuo­ju ir įga­lio­tuo­ju am­ba­sa­do­riu­mi Ve­ne­sue­lo­je, Ko­lum­bi­jai, Ar­gen­ti­nai, Bra­zi­li­jai, Urug­va­jui, spe­cia­lių­jų mi­si­jų am­ba­sa­do­riu­mi Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je ir Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­tuo­ju ir įga­lio­tuo­ju mi­nis­tru Is­pa­ni­jo­je, pat Ma­ro­kui ir An­do­rai.

V.A.Damb­ra­va bu­vo ak­ty­vus lie­tu­vių iš­ei­vi­jos vei­kė­jas.

V.A.Damb­ra­va yra ap­do­va­no­tas Ge­di­mi­no III laips­nio or­di­nu (1995 m.), Ge­di­mi­no II laips­nio or­di­nu (2000 m.), Dip­lo­ma­ti­jos žvaigž­de (2010 m.). 1996 m. su­teik­tas Ute­nos gar­bės pi­lie­čio var­das.