Užutrakyje – apie užsienio politikos prioritetus
Sei­mo val­dy­bos ini­cia­ty­va Užu­tra­kio rū­muo­se ry­toj vyk­sian­čia­me ren­gi­ny­je ke­ti­na­ma ap­tar­ti Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tus bei par­la­men­to vaid­me­nį ją vyk­dant.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­vaus Sei­mo val­dy­bos na­riai, Eu­ro­pos ir Už­sie­nio rei­ka­lų bei Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tų va­do­vai, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nis­trai, pre­zi­den­tū­ros, par­la­men­to de­par­ta­men­tų, biu­rų at­sto­vai. Pir­ma­jai dis­ku­si­jai apie Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tus šiais me­tais va­do­vaus Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka. An­tro­sios dis­ku­si­jos te­ma – par­la­men­to vaid­muo vyk­dant ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ką. Bai­gia­mą­jį ren­gi­nio žo­dį tars Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. URK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio nuo­mo­ne, to­kie ren­gi­niai nau­din­gi tiek, kiek val­dan­tie­ji uge­ba įsik­lau­sy­ti į opo­ci­jos siū­ly­mus. „Kar­tais ge­ba. Pa­vyz­džiui, kai mes ini­ci­ja­vo­me komp­lek­si­nę pa­gal­bos Ukrai­nai prog­ra­mą. Jei ren­gi­nys skir­tas tik pa­si­tei­sin­ti, jis tam­pa be­ver­tis“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Ažu­ba­lis. Ki­ta ver­ta, to­kia dis­ku­si­ja, pa­sak po­li­ti­ko, ge­ra pro­ga pa­si­kal­bė­ti „ne spau­dai“.

Ana­lo­giš­kas ren­gi­nys per­nai bu­vo su­reng­tas Užu­lė­nio – pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos dva­re Uk­mer­gės ra­jo­ne.

Pa­gal už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­tvir­tin­tą 2015–2017 me­tų stra­te­gi­nį veik­los pla­ną nu­ma­ty­ti pen­ki veik­los pri­ori­te­tai. Ža­da­ma, skir­ti dė­me­sį eko­no­mi­nei dip­lo­ma­ti­jai ir taip pri­si­dė­ti prie ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo, ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo. Pa­vyz­džiui, nu­ma­ty­ta ska­tin­ti įmo­nes ieš­ko­ti nau­jų už­sie­nio rin­kų, siek­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos pre­ky­bos ap­sau­gos prie­mo­nių efek­ty­vu­mo, dip­lo­ma­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis di­din­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nį sau­gu­mą. Tarp pri­ori­te­tų – ir glau­des­nė są­vei­ka su Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO vals­ty­bė­mis, bend­ra­dar­bia­vi­mo su kai­my­nų ša­li­mis stip­ri­ni­mas. Ke­ti­na­ma pri­si­dė­ti prie re­gio­ni­nio ir tarp­tau­ti­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mo, da­ly­vau­ti for­muo­jant NA­TO po­li­ti­ką bei stip­ri­nant tran­sat­lan­ti­nius ry­šius, taip pat – in­ten­sy­vin­ti už­sie­nio lie­tu­vių ry­šius su Lie­tu­va.