Užsimota labiau kontroliuoti žiniasklaidą
Ry­toj pra­si­dė­sian­čios Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mo­je at­si­dū­rė ir su­ma­ny­mas įpa­rei­go­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jus bei sklei­dė­jus Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai teik­ti duo­me­nis ne tik apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kus, bet ir in­for­ma­ci­ją apie pa­ja­mas, jų šal­ti­nius, iš­lai­das ir nau­dos ga­vė­jus. Ko iš tie­sų sie­kia­ma to­kia prie­vo­le, ne­la­bai aiš­ku net po­li­ti­kams.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų ren­gė­jai ti­ki­na, esą mi­nė­ti pa­pil­do­mi duo­me­nys bū­ti­ni ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nių pre­ven­ci­jai, si­tua­ci­jai ži­niask­lai­dos sek­to­riu­je ver­tin­ti, o tam ti­krais at­ve­jais – kon­kre­tiems ty­ri­mams ini­ci­juo­ti.

Ži­niask­lai­dos at­sto­vus to­kia ini­cia­ty­va ste­bi­na. Jie ti­ki­na ir da­bar tei­kian­tys to­kią in­for­ma­ci­ją vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. Abe­jo­nių dėl už­mo­jo la­biau kon­tro­liuo­ti vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jus ir sklei­dė­jus ne­sle­pia ir da­lis po­li­ti­kų.

Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mo­je nu­ma­ty­ta, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas pa­tai­sas par­la­men­ta­rai tu­rė­tų pri­im­ti ge­gu­žę. Pa­kei­ti­mais bū­tų įtvir­tin­ta, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų duo­me­nys, įskai­tant pa­pil­do­mus, bū­tų dek­la­ruo­ja­mi per in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Tie­sa, pa­tai­sos Sei­mo dar ne­pa­sie­ku­sios ir nė­ra re­gis­truo­tos.

Dainius Radzevičius: „Būtų gerai, kad rengiant tokius projektus būtų organizuojamos konsultacijos, nes dabar sunku suvokti, kam to reikia.“/Romo Jurgaičio nuotrauka

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė kol kas ne­lin­ku­si pla­čiau ko­men­tuo­ti su­ma­ny­mo iš ži­niask­lai­dos prie­mo­nių rink­ti in­for­ma­ci­ją apie jų pa­ja­mas, pa­ja­mų šal­ti­nius, iš­lai­das. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­teik­ta­me pa­aiš­ki­ni­me tei­gia­ma, kad pa­tai­sų tiks­lai yra trys. „Sie­kia­ma pa­keis­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą taip, kad vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų duo­me­nys, įskai­tant pa­pil­do­mai at­ve­ria­mus duo­me­nis, bū­tų dek­la­ruo­ja­mi per in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, pa­ša­lin­ti ki­tus tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo trū­ku­mus, su­si­ju­sius su įsta­ty­me nu­ro­dy­tais poįs­ta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais, pa­tiks­lin­ti kai ku­rias įsta­ty­mą įgy­ven­din­ti truk­dan­čias nuo­sta­tas“, – ra­šo­ma at­sa­ky­me.

Esą to­kie tiks­lai nu­ma­ty­ti Na­cio­na­li­nės ko­vos su ko­rup­ci­ja 2015–2025 me­tų prog­ra­mo­je ir jos įgy­ven­di­ni­mo tar­pins­ti­tu­ci­nia­me veik­los pla­ne. Tei­gia­ma, kad tai­sy­ti Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą yra įpa­rei­go­ju­si Vy­riau­sy­bė.

Ne­ma­to būtinybės

Na­cio­na­li­nės ra­jo­nų ir mies­tų lai­kraš­čių lei­dė­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Ra­sos Na­vic­kie­nės tei­gi­mu, šis po­li­ti­kų su­ma­ny­mas yra „į­do­mus“, juo­lab kad vi­sa pa­na­ši in­for­ma­ci­ja apie fi­nan­sus ir da­bar prie­ina­ma, nes tei­kia­ma Re­gis­trų cen­trui.

Dai­nius Ra­dze­vi­čius: „Bū­tų ge­rai, kad ren­giant to­kius pro­jek­tus bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­sul­ta­ci­jos, nes da­bar su­nku su­vok­ti, kam to rei­kia.“

„Vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jai ir sklei­dė­jai sa­vo fi­nan­si­nius ba­lan­sus, duo­me­nis apie pa­ja­mas ir iš­lai­das tei­kia Re­gis­trų cen­trui. To­dėl rei­ka­la­vi­mas teik­ti duo­me­nis ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bū­tų per­tek­li­nis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji. R. Na­vic­kie­nei įdo­mu, kas ir ką su pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja da­ry­tų, ar ji bū­tų skel­bia­ma vie­šai, kaip duo­me­nys apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kus.

Abe­jo­nių dėl su­ma­ny­mo ne­slė­pė ir In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Ais­tė Ži­lins­kie­nė. Anot jos, jau ir da­bar yra ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, dau­giau­sia – už­sie­nio ka­pi­ta­lo, ku­rių ak­ci­jos ko­ti­ruo­ja­mos ak­ci­jų bir­žo­je ir ku­rios vie­šai dek­la­ruo­ja sa­vo pa­ja­mas.

„Ma­nau, bū­tų lo­giš­ka, kad bū­tų vie­šai prie­ina­ma in­for­ma­ci­ja apie tai, kiek ži­niask­lai­da pri­trau­kia lė­šų iš vie­šų­jų fi­nan­sų, bet kiek už­si­dir­ba pri­va­čiai – tai jau svars­ty­ti­na“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Ži­lins­kie­nė. Ji abe­jo­jo, ar Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja toks reg­la­men­ta­vi­mas bū­tų di­de­lis pro­ver­žis sie­kiant skaid­ru­mo.

A. Ži­lins­kie­nės nuo­mo­ne, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai la­biau ver­tė­tų su­tvar­ky­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nių re­gis­trą, ku­ria­me in­for­ma­ci­ja apie jų sa­vi­nin­kus bū­tų nuo­lat at­nau­ji­na­ma. Tai bū­tų kur kas nau­din­giau, nes nuo­lat at­si­ran­da nau­jų ži­niask­lai­dos ka­na­lų, ypač in­ter­ne­te. Daž­nai kei­čia­si ir jų sa­vi­nin­kai. „At­si­da­ręs nau­ją por­ta­lą, ne vi­suo­met ga­li su­pras­ti, kas yra sa­vi­nin­kai, o Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos duo­me­nų ba­zė­je in­for­ma­ci­jos apie jį ne­ran­di. To­dėl bū­tų ge­riau su­kur­ti to­kią sis­te­mą, kai kiek­vie­nas žmo­gus, ra­dęs nau­jie­ną in­ter­ne­to por­ta­le, ga­lė­tų pa­si­ti­krin­ti, kiek tas por­ta­las pa­ti­ki­mas“, – tei­gė In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė.

Vitalijus Gailius: "Gal už to slypi kas nors, ko mes nežinome, o gal mums ir nesakoma.“/Romo Jurgaičio nuotrauka

Vi­suo­me­nės interesas

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vai bu­vo lin­kęs pri­tar­ti Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius. Par­la­men­ta­ras ti­ki­no, kad jei tai bū­tų per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas, jį Sei­me bū­tų ga­li­ma ne­sun­kai at­mes­ti. Anot po­li­ti­ko, jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ja­vo mi­nė­tų pa­tai­sų ren­gi­mą, tai gal jos rei­ka­lin­gos.

„Iš tie­sų vi­sos bend­ro­vės tei­kia fi­nan­si­nius duo­me­nis Re­gis­trų cen­trui. Duo­me­nis ren­ka ir kau­pia Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Ta­čiau jie nė­ra leng­vai prie­ina­mi iš ša­lies, ir daž­niau­siai ins­ti­tu­ci­jos juos nau­do­ja tik sa­vo po­rei­kiams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no V. Sin­ke­vi­čius. Esą in­for­ma­ci­jai apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių rek­la­mos už­sa­ko­vus ta­pus vie­šai prie­ina­mai, ži­niask­lai­dos veik­la dėl to tik skaid­rė­tų.

Vi­ta­li­jus Gai­lius: „Gal už to sly­pi kas nors, ko mes ne­ži­no­me, o gal mums ir ne­sa­ko­ma.“

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas tei­gė kol kas ne­tu­rįs ka­te­go­riš­kos nuo­mo­nės dėl pa­tai­sų. Vis dėl­to, anot jo, dis­ku­si­jų dėl bū­ti­ny­bės skaid­rin­ti ži­niask­lai­dos veik­lą ne­kil­tų, jei ne da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja. „Vi­suo­me­nės in­te­re­sas yra už­ti­krin­ti, kad ži­niask­lai­da veik­tų skaid­riai ir kad bū­tų ga­li­ma ap­si­sau­go­ti nuo to­kių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, ku­rios ken­kia vals­ty­bei ir da­ly­vau­ja pro­pa­gan­di­nė­je veik­lo­je“, – aiš­ki­no V. Ba­kas.

Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu, kai vyks­ta in­for­ma­ci­niai ka­rai ir kai in­for­ma­ci­ją vis daž­niau kei­čia pro­pa­gan­da, į ži­niask­lai­dą in­ves­tuo­ja­mi di­de­li pi­ni­gai, stei­gia­mos spe­cia­lios tam skir­tos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, por­ta­lai, bū­ti­na iš­sa­mes­nė vie­šo­ji in­for­ma­ci­ja.

Ne­aiš­kios intencijos

Tuo me­tu Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius abe­jo­jo, ar iš tie­sų rei­kė­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nes įpa­rei­go­ti teik­ti in­for­ma­ci­ją apie fi­nan­sus Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, nes jai gau­ti to­kius duo­me­nis iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ne­tu­rė­tų bū­ti prob­le­ma. „Te­gul su­da­ro dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir tu­rės tuos duo­me­nis. Įpa­rei­go­ji­mas teik­ti tą in­for­ma­ci­ją – tik pa­pil­do­ma naš­ta vers­lui. Gal to­kių pa­tai­sų su­ma­ny­to­jams tie­siog trūks­ta ži­no­ji­mo, o gal už to sly­pi kas nors, ko mes ne­ži­no­me, o gal mums ir ne­sa­ko­ma“, – svars­tė par­la­men­ta­ras.

Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nioms“ taip pat tei­gė, kad la­bai su­nku su­pras­ti, ko­dėl sie­kia­ma ženg­ti to­kį žings­nį. „Bū­tų ge­rai, kad ren­giant to­kius pro­jek­tus bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­sul­ta­ci­jos ir ana­li­zuo­ja­mi vi­si mi­nu­sai bei pliu­sai, nes da­bar su­nku su­vok­ti, kam to rei­kia“, – kal­bė­jo jis.

Anot D. Ra­dze­vi­čiaus, ži­niask­lai­dos veik­los skaid­ru­mo sie­kian­tys po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti, kad ži­niask­lai­da taip pat yra vers­las, ga­lin­tis tu­rė­ti sa­vo ko­mer­ci­nių pa­slap­čių. To­dėl ne­ži­nia, kaip elg­tų­si vers­las, jei to­kių pat duo­me­nų, ko­kių no­ri­ma rei­ka­lau­ti iš vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių, bū­tų par­ei­ka­lau­ta iš, pa­vyz­džiui, že­mės ūkio bend­ro­vių, ūki­nin­kų ar pre­ky­bos tink­lų.

„Jie var­gu ar pri­tar­tų, kad bū­tų vie­šai skel­bia­mi tie­kė­jai, kai­nos, ku­rio­mis pro­duk­ci­ją su­per­ka ir ku­rio­mis par­duo­da. Be to, la­bai svar­bu, kam to­kie duo­me­nys bus pa­nau­do­ja­mi, kas prie jų prie­is“, – dės­tė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos va­do­vas. Jis pa­žy­mė­jo, kad to­kios pa­tai­sos tu­rė­tų bū­ti siū­lo­mos tik tu­rint la­bai aiš­kų tiks­lą ir ži­nant jų pra­smę. Mat vien duo­me­nų apie pa­ja­mas, jų šal­ti­nius, iš­lai­das, nau­dos ga­vė­jus skel­bi­mas nau­dos vi­suo­me­nei ne­duos. Kaip men­kai jos duo­da ir šiuo me­tu skel­bia­mi duo­me­nys apie ži­niask­lai­dos prie­mo­nių sa­vi­nin­kus.