Užsilikusius litus raginama skirti mišioms
Pir­mo­sio­mis die­no­mis po eu­ro įve­di­mo lie­tu­viai ne­sku­ba nau­jo­sios va­liu­tos au­ko­ti baž­ny­čių rei­ka­lams. Į au­kų dė­žu­tes ir krep­še­lius vis dar krin­ta li­tai, jų ku­piū­ros au­ko­ja­mos ir mi­šioms.

Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos eko­no­mas, Pa­ne­vė­žio Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čios kle­bo­nas dr. Ro­mual­das Zda­nys LŽ pa­sa­ko­jo vys­ku­pi­jos ku­ni­gams nu­ro­dęs, kad bet ko­kias baž­ny­čiai skir­tas au­kas jie tu­ri pri­im­ti ne tik eu­rais, bet ir li­tais tiek lai­ko, kiek Lie­tu­vos ban­kas li­tus keis į eu­rą.

„Jo­kių ter­mi­nų, ka­da bū­ti­na pra­dė­ti au­ko­ti eu­rais, ne­nus­ta­to­me. Jei žmo­nės tu­ri su­kau­pę šiek tiek li­tų, ti­krai ne­pri­va­lo sku­bė­ti juos iš­keis­ti į eu­rus, kad ga­lė­tų už­sa­ky­ti šv. Mi­šias“, - tei­gė dva­si­nin­kas. Jis sa­kė, kad pir­mo­sio­mis 2015 me­tų die­no­mis į baž­ny­čių au­kų krep­še­lius dau­giau­sia krin­ta li­tai, su­rink­ta šiek tiek eu­ro cen­tų ir me­ta­li­nių eu­rų mo­ne­tų. Po­pie­ri­nių eu­ro ku­piū­rų au­ko­ta vos vie­na ki­ta.

Pa­ti tvar­ka nesikeičia

LŽ pa­pra­šy­tas su­teik­ti pra­kti­nių ži­nių dėl au­kų baž­ny­čiai, mi­šioms, at­ly­giui už pa­krikš­ti­ji­mą, su­tuo­ki­mą, pa­lai­do­ji­mą įve­dus eu­rą, R. Zda­nys tei­gė, jog iš tie­sų ne­si­kei­čia nie­kas, iš­sky­rus tai, kad pa­si­kei­tė pi­ni­gai. Ir pa­čios baž­ny­čios vi­sus mo­kes­čius nuo šiol mo­kės eu­rais, šia va­liu­ta bus mo­ka­mi at­ly­gi­ni­mai jo­se tar­nau­jan­tiems var­go­ni­nin­kams, za­kris­ti­jo­nams, va­ly­to­jams, sar­gams. „Vi­si šie žmo­nės įdar­bin­ti ofi­cia­liai, pi­ni­gai vo­ke­liuo­se jiems ti­krai ne­mo­ka­mi“, - pa­ti­ki­no ku­ni­gas.

R. Zda­nys yra ku­ni­ga­vęs Ita­li­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je. Jis pa­sa­ko­jo, kad Švei­ca­ri­jo­je baž­ny­čios gy­ve­na iš su­ren­ka­mų pri­va­lo­mų mo­kes­čių, ku­riuos mo­ka tiek fi­zi­niai, tiek ju­ri­di­niai as­me­nys. Tad to­je ša­ly­je nė­ra pra­kti­kos baž­ny­čioms au­ko­ti ne­ma­žas su­mas. Kas ki­ta - Ita­li­jo­je. Šio­je ša­ly­je baž­ny­čios iš­lai­ko­mos iš au­kų, tarp ku­rių bū­na ir la­bai dos­nių.

Dva­si­nin­kas pa­si­džiau­gė šio­mis die­no­mis sa­vo va­do­vau­ja­mo­je par­api­jo­je su­lau­kęs šei­mos, ku­ri baž­ny­čiai pa­au­ko­jo 1 tūkst. li­tų ir pa­pra­šė pi­ni­gus iš­leis­ti mo­kes­čiams už elek­trą. Per vi­sus 2014-uo­sius, anot R. Zda­nio, Pa­ne­vė­žio Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo baž­ny­čiai dvi ar trys šei­mos au­ko­jo po 1 tūkst. li­tų, vie­nas ano­ni­mu pa­no­ręs lik­ti ge­ra­da­rys pa­au­ko­jo 10 tūkst. li­tų.

Ti­ki­si pa­na­šių su­mų eurais

Kaip pa­žy­mė­jo ku­ni­gas R. Zda­nys, dau­gė­ja žmo­nių, pra­šan­čių au­ko­ti mi­šias už gy­vuo­sius. Bu­vo ta­pę įpras­ta, kad in­di­vi­dua­lioms mi­šioms au­ko­ta ne ma­žiau kaip po 50 li­tų, ta­čiau ga­na daž­nai au­kos siek­da­vo po 100, 200 li­tų. Ti­ki­ma­si, kad bus au­ko­ja­mos pa­na­šios su­mos eu­rais.

„Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ja yra pa­tei­ku­si re­ko­men­da­ci­jas, kad lai­do­jant mi­ru­sį­jį už pa­tar­na­vi­mą ne­de­ra pra­šy­ti dau­giau nei pu­san­tro šim­to li­tų. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu žmo­nės lai­do­tu­vėms bu­vo įpra­tę skir­ti po 200 ir dau­giau li­tų“, - sa­kė Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos eko­no­mas.

Už pa­tar­na­vi­mą tuo­kiant jau­na­ve­džius R. Zda­nys su­lauk­da­vo nuo 50 iki 600 li­tų. Už su­tuo­ki­mą gau­tas at­ly­gis da­li­ja­mas ku­ni­gui ir baž­ny­čios tar­nams.

Už ta­pi­mą baž­ny­čios na­riu, t. y. su­tei­kia­mą Krikš­to sa­kra­men­tą, krikš­ti­ja­mo vai­ko tė­vai ar krikš­ta­tė­viai, anot ku­ni­go, baž­ny­čiai pa­lik­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 50 li­tų.