Užsigeidė stilizuotų santuokos liudijimų
Ki­tų me­tų pra­džio­je vi­si ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų įra­šai taps prie­ina­mi tik elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je. Gi­mi­mo, san­tuo­kos, mir­ties ir ki­tų liu­di­ji­mų iš­da­vi­mo at­si­sa­ky­mą ini­ci­ja­vu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­abe­jo­ja, kad nau­jo­vė gy­ven­to­jams bus itin pa­to­gi. Ją kiek kri­ti­kuo­ja tik ves­tu­vių pla­nuo­to­jai, už­si­me­nan­tys, kad vie­na svar­biau­sių gy­ve­ni­mo šven­čių ne­teks da­lies ža­ve­sio.

Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tas – ofi­cia­liai re­gis­truo­ja­mas veiks­mas ar įvy­kis, dėl ku­rio kei­čia­si fi­zi­nio as­mens tei­si­nė pa­dė­tis. Vals­ty­bė pri­va­lo­mai re­gis­truo­ja as­mens gi­mi­mą ar mir­tį, san­tuo­kos su­da­ry­mą, jos nu­trau­ki­mą, įvai­ki­ni­mą, tė­vys­tės bei mo­ti­nys­tės pri­pa­ži­ni­mą ir nu­sta­ty­mą, var­do ir pa­var­dės pa­kei­ti­mą, ly­ties pa­kei­ti­mą. Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tus, iš­sky­rus su­si­ju­sius su par­tne­rys­te, re­gis­truo­ja ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gos, da­ry­da­mos ati­tin­ka­mą įra­šą kny­go­se ir iš­duo­da­mos as­me­niui ati­tin­ka­mą liu­di­ji­mą.

Iki šių me­tų pa­bai­gos dar bus iš­duo­da­mi po­pie­ri­niai liu­di­ji­mai, ta­čiau nuo 2017-ųjų jų ne­be­liks.

„No­riu pa­brėž­ti, kad as­me­niui pa­gei­dau­jant ga­lės bū­ti iš­duo­da­mas ir po­pie­ri­nis ci­vi­li­nės būk­lės ak­tą liu­di­jan­tis iš­ra­šas. At­si­sa­kius po­pie­ri­nių gi­mi­mo, mir­ties, san­tuo­kos ir ki­tų liu­di­ji­mų ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gis­tra­vi­mas taps pa­to­ges­nis gy­ven­to­jams, bus su­da­ry­tos są­ly­gos dau­giau pa­slau­gų per­kel­ti į elek­tro­ni­nę erd­vę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Pa­vyz­džiui, anot jo, mi­rus žmo­gui šiuo me­tu ar­ti­mie­siems ten­ka sku­biai vyk­ti į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą ir gau­ti po­pie­ri­nį mir­ties liu­di­ji­mą. Įsi­ga­lio­jus nau­ja­jai tvar­kai, šiuos duo­me­nis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos elek­tro­ni­niu bū­du per­duos ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­goms, ir ar­ti­mie­siems ne­be­rei­kės rū­pin­tis mir­ties liu­di­ji­mu.

Re­gis­truo­da­mi vai­ko gi­mi­mą, tė­vai ga­lės kreip­tis į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gas per elek­tro­ni­nės val­džios por­ta­lą ir nu­ro­dy­ti var­dą, ku­rį no­ri su­teik­ti gi­mu­sia­jam. Apie vai­ko gi­mi­mo fak­tą ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gai elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis pra­neš li­go­ni­nė. Po­pie­ri­nių liu­di­ji­mų ne­rei­kės ne­šti ins­ti­tu­ci­joms, mo­kan­čioms iš­mo­kas vai­kui gi­mus ar ar­ti­ma­jam mi­rus, nes bū­ti­nus duo­me­nis jos gaus iš Gy­ven­to­jų re­gis­tro.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja kas­met skel­bia vie­šą­jį pir­ki­mą gi­mi­mo, mir­ties, san­tuo­kos ir ki­tiems liu­di­ji­mams spaus­din­ti. Tam per me­tus iš­lei­džia­ma apie 14,5 tūkst. eu­rų.

Tuo me­tu vals­ty­bės rink­lia­va, ku­rią mo­ka as­me­nys už tam ti­krų ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gis­tra­vi­mą, aps­kai­čiuo­ja­ma įtrau­kiant ir liu­di­ji­mo blan­ko pa­ga­mi­ni­mo iš­lai­das. Tais at­ve­jais, kai vals­ty­bės rink­lia­va ne­ima­ma (pa­vyz­džiui, gi­mi­mo, mir­ties, įvai­ki­ni­mo ar tė­vys­tės nu­sta­ty­mo re­gis­tra­vi­mas), as­muo už liu­di­ji­mo iš­da­vi­mą jo­kio at­ski­ro mo­kes­čio ne­mo­ka.

2015 me­tais ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gos ir Lie­tu­vos kon­su­li­nės įstai­gos už­sie­ny­je iš vi­so iš­da­vė 62 724 gi­mi­mo, 29 534 san­tuo­kos, 17 285 iš­tuo­kos, 48 324 mir­ties ir 1 203 var­do, pa­var­dės, tau­ty­bės pa­kei­ti­mo liu­di­ji­mus. 2014-ai­siais vai­ku­čių gi­mė kiek dau­giau – 68 385. San­tuo­kos liu­di­ji­mų pra­šy­ta 29 677, iš­tuo­kos – 18 928 kar­tus. Mir­ties liu­di­ji­mų iš­duo­ta 48 501. Į sta­tis­ti­ką, pa­sak Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų, įtrauk­ti ir tie liu­di­ji­mai, ku­riuos no­rė­ta gau­ti dėl ori­gi­na­lų pra­ra­di­mo.

Ves­tu­vių pla­nuo­to­ja Ag­nė Mar­tin­kė­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, jog daž­nai tuo­ktu­vių die­ną san­tuo­kos liu­di­ji­mas jau­na­ve­džiams yra vie­nin­te­lis rea­lus įro­dy­mas, kad įsi­my­lė­jė­liai iš tie­sų su­kū­rė šei­mą. „Jau­nie­ji tar­si juo­kais vie­nas ki­to pa­klau­sia, ar jie ti­krai su­si­tuo­kę. Tad do­ku­men­tas yra tar­si emo­ci­nis pa­stip­ri­ni­mas“, – sa­kė ji.

A. Mar­tin­kė­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad jo­kių rea­lių ne­pa­to­gu­mų su­tuok­ti­niai dėl nau­jo­sios tvar­kos ne­pa­tirs, bet esą bū­tų pra­smin­ga, jei ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riai ga­lė­tų teik­ti pa­pil­do­mą mo­ka­mą pa­slau­gą – iš­duo­tų sti­li­zuo­tus san­tuo­kos liu­di­ji­mus, pa­tvir­tin­tus at­sa­kin­gų par­ei­gū­nų. „Ma­nau, kad jau­na­ve­džių, ku­rie no­rė­tų už­si­sa­ky­ti to­kius liu­di­ji­mus at­mi­ni­mui, bū­tų ne vie­nas“, – svars­tė ji.