Užsienyje gyvenantys tautiečiai egzaminuos kandidatus į Seimą
Už­sie­nio lie­tu­viai spręs, kas ver­tas jų bal­so šių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se „Ar­tė­jan­tys Sei­mo rin­ki­mai: kas ver­tas vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo“. Tai pir­mie­ji iš pen­kių pa­sau­lio lie­tu­vių šį rug­sė­jį or­ga­ni­zuo­ja­mų de­ba­tų Briu­se­ly­je prieš Sei­mo rin­ki­mus.

Pa­sak Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pra­ne­ši­mo, ren­gi­ny­je da­ly­vaus di­džiau­sių Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai, kan­di­da­tuo­jan­tys į Sei­mą. Dis­ku­si­ją mo­de­ruos Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas, Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės va­do­vas Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius.

Kaip pa­ste­bi­ma pra­ne­ši­me, už­sie­ny­je gy­ve­na ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos pi­lie­čių, ta­čiau rin­ki­muo­se jie bal­suo­ja ne­gau­siai. Tad ti­ki­ma­si, kad šie de­ba­tai bus ne tik pui­ki pro­ga su­si­pa­žin­ti su kan­di­da­tais, jų ir jų par­ti­jų siū­lo­mo­mis idė­jo­mis, bet ir pa­ska­tins už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius ak­ty­viau re­gis­truo­tis bal­suo­ti per Sei­mo rin­ki­mus spa­lio mė­ne­sį.

Anot Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, iki rugp­jū­čio 31 die­nos elek­tro­ni­nės re­gis­tra­ci­jos sis­te­mo­je pra­šy­mus bal­suo­ti bu­vo pa­tei­kę tik 4102 Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Tie­sa, JAV ir Bel­gi­jos lie­tu­viai yra vie­ni ak­ty­viau­siai bal­suo­jan­čių pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių už­sie­ny­je. Šie­met pa­gal už­si­re­gis­tra­vu­sių­jų bal­suo­ti skai­čių at­si­lie­ka tik nuo Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čių tau­tie­čių.

De­ba­tai Briu­se­ly­je bus pir­mie­ji iš pen­kių pa­sau­lio lie­tu­vių šį rug­sė­jį or­ga­ni­zuo­ja­mų de­ba­tų prieš Sei­mo rin­ki­mus. Ki­tos dis­ku­si­jos vyks Lon­do­ne, Ber­ly­ne, Stok­hol­me ir Os­le. Briu­se­lio de­ba­tai bus fil­muo­ja­mi, trans­liuo­ja­mi gy­vai Fa­ce­book so­cia­li­nia­me tink­le, o jų įra­šas iš­pla­tin­tas už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nėms. Prieš dis­ku­si­ją vyks tie­sio­gi­nė vi­deo kon­fe­ren­ci­ja su JAV lie­tu­viais, ku­rios me­tu kan­di­da­tai ga­lės at­sa­ky­ti į JAV lie­tu­vių, su­si­rin­ku­sių Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne, klau­si­mus.

Lie­tu­vos pi­lie­čiai, gy­ve­nan­tys ir bal­suo­jan­tys už­sie­ny­je, yra įra­šo­mi į Vil­niaus Nau­ja­mies­čio apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus, nors Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nė jau ne vie­ną kar­tą krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, Sei­mo na­rius ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­mi at­ski­ros apy­gar­dos pa­sau­lio lie­tu­viams.