Užsienyje gyvenančių šauktinių kelionėms – 100 eurų
Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ku­rie yra įtrauk­ti į šauk­ti­nių są­ra­šą, siū­lo­ma ap­mo­kė­ti iki 100 eu­rų iš­lai­dų ke­lio­nėms į Lie­tu­vą pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tos ir pri­sis­ta­ty­ti į da­li­nius.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko Sei­me re­gis­truo­to­mis pa­tai­so­mis siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti pa­šauk­tų­jų į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą ke­lio­nių ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką, t.y. ap­mo­kė­ti jas dviem at­ve­jais: kai vyks­ta­ma iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą ir at­gal bei ke­lio­nei iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos į tar­ny­bos at­li­ki­mo vie­tą.

Mi­nis­tras siū­lo, kad šioms ne Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių šauk­ti­nių iš­lai­doms bū­tų ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos už bi­lie­tus, ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma bū­tų ne dau­giau nei 98,8 eu­rų už vie­ną ke­lio­nę.

„Toks dy­dis nu­sta­ty­tas įver­ti­nus duo­me­nis apie pa­grin­di­nes emig­ra­ci­jos kryp­tis ir vi­du­ti­nes lėk­tu­vų bi­lie­tų kai­nas į ir iš vals­ty­bių, ku­rio­se gy­ve­na di­džiau­sias emig­ra­vu­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių skai­čius“, - ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) pra­ne­ši­me.

Tuo me­tu Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems prie­vo­li­nin­kams bū­tų kom­pen­suo­ja­ma ne dau­giau nei 5,7 eu­rų už vie­ną to­kią ke­lio­nę.

Anot KAM, pa­na­ši pra­kti­ka yra tai­ko­ma ir ki­to­se vals­ty­bė­se, ku­rios tu­ri pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą: Es­ti­jo­je at­sar­gos ka­riams už at­vy­ki­mą iš už­sie­nio į re­zer­vo pra­ty­bas yra mak­si­ma­liai mo­ka­ma 70 eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.

Tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis taip pat siū­lo­ma, kad prie­vo­li­nin­kai do­ku­men­tus dėl tin­ka­mu­mo tar­ny­bai ga­lė­tų pa­teik­ti per at­stu­mą – re­gis­truo­tu pa­štu, elek­tro­ni­niu pa­štu, per įga­lio­tą as­me­nį, ki­tais bū­dais.

Šiems pa­kei­ti­mams dar tu­ri pri­tar­ti Sei­mas.