Užsienyje gimę vaikai galės išsaugoti Lietuvos pilietybę
Sei­mas pri­ėmė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta pa­tiks­lin­ti są­ly­gas, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Už tei­sės ak­to pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 88 Sei­mo na­riai, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo, ra­šo­ma sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai. 

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti rei­ka­la­vi­mo as­me­nims, įgi­ju­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bę ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę gi­mi­mu, su­lau­kus 21 me­tų pa­si­rink­ti vie­ną pi­lie­ty­bę.

Iki šiol įsta­ty­me bu­vo įtvir­tin­ta, kad, jei­gu as­muo gi­mi­mu įgy­ja ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, tai su­ka­kus 21 me­tams jis tu­ri pa­si­rink­ti, ko­kios vals­ty­bės pi­lie­čiu no­rės bū­ti.

Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė įgy­ja­ma gims­tant ir ki­tais įsta­ty­mo nu­sta­ty­tais pa­grin­dais, o iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis. Ga­lio­jan­čia­me Pi­lie­ty­bės įsta­ty­me įtvir­tin­ti de­vy­ni at­ve­jai, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis.