Užsienyje be dokumento nepaliks
Vie­šė­da­mi už­sie­ny­je do­ku­men­tus pra­ra­dę lie­tu­viai pa­ga­liau ga­lės leng­viau at­sik­vėp­ti – jau šie­met ne­lai­mės iš­tik­tie­siems bus iš­duo­da­mi lai­ki­nie­ji pa­sai, ku­rie leis ne tik grįž­ti na­mo, bet ir tęs­ti su­pla­nuo­tą ke­lio­nę.

Į už­sie­nį iš­vy­kę ir ten as­mens do­ku­men­tus pra­ra­dę lie­tu­viai pa­sa­ko­ja pa­ty­rę daug prob­le­mų, iš­gy­ve­nę ai­bę keb­lių si­tua­ci­jų, bet nu­ga­lė­ję dėl to ki­lu­sius su­nku­mus. Ypač daug bė­dų ten­ka įveik­ti tiems, ku­rie ke­liau­ja po at­okes­nius kam­pe­lius ar­ba do­ku­men­tus pra­ran­da... ne dar­bo die­no­mis.

Tei­gia­ma, jog vien per­nai Lie­tu­vos am­ba­sa­dos ir kon­su­li­nės įstai­gos už­sie­nio ša­ly­se ne­lai­mė­liams iš­da­vė apie 12 tūkst. as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mų. Įver­ti­nu­sios prob­le­mos mas­tą ir at­siž­vel­gu­sios į ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tį, at­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos pa­ga­liau nu­spren­dė spe­cia­liai to­kiems at­ve­jams su­kur­ti lai­ki­ną­jį pa­są.

Ne vis­kas taip, kaip skelbiama

Por­tu­ga­li­jo­je vie­šė­ju­si Ais­tė M. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) vie­ną die­ną ap­si­žiū­rė­jo, kad ne­be­tu­ri as­mens do­ku­men­to. Iki ke­lio­nės na­mo dar bu­vo li­kę daug lai­ko, bet ji nu­ta­rė ne­ati­dė­lio­ti ir iš­siaiš­kin­ti, kaip ga­lės grįž­ti į Lie­tu­vą. Pir­miau­sia Ais­tė M. nu­vy­ko į Fa­ro oro uos­tą, nes ma­nė, jog ten pa­me­tė sa­vo ta­pa­ty­bės pa­tvir­ti­ni­mą. Ta­čiau par­ei­gū­nai do­ku­men­to ne­bu­vo ra­dę. Jie pa­ta­rė kreip­tis į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Li­sa­bo­no­je ir ant la­pe­lio už­ra­šė at­sto­vy­bės te­le­fo­no nu­me­rį. Be­je, in­ter­ne­te iki šiol te­bė­ra in­for­ma­ci­ja, kad to­kia įstai­ga vis dar vei­kia Li­sa­bo­no­je, nors jau dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus ją nu­tar­ta už­da­ry­ti, kaip ir mū­sų ša­lies am­ba­sa­das Bul­ga­ri­jo­je bei Slo­vė­ni­jo­je. Ta­čiau Ais­tė M. to ne­ži­no­jo, to­dėl ne­sėk­min­gai ban­dė pri­sis­kam­bin­ti į am­ba­sa­dą, o ga­liau­siai nu­spren­dė va­žiuo­ti į Por­tu­ga­li­jos sos­ti­nę. Tik at­vy­ku­si nu­ro­dy­tu ad­re­su ji įsi­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos at­sto­vy­bės Li­sa­bo­no­je jau ne­bė­ra.

Tuo­met nar­šy­da­ma po in­ter­ne­tą mer­gi­na pers­kai­tė to­kią in­for­ma­ci­ją: „Jei­gu esa­te vals­ty­bė­je, ku­rio­je nė­ra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ar kon­su­li­nės įstai­gos, dėl „E­mer­gen­cy Tra­vel Do­cu­ment“ ga­li­te kreip­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bę, su ku­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­ka yra pa­si­ra­šiu­si su­si­ta­ri­mą dėl kon­su­li­nės pa­gal­bos, o jei to­kios ša­ly­je nė­ra, į bet ku­rios nors ki­tos Eu­ro­pos vals­ty­bės am­ba­sa­dą.“

Pra­dė­ju­si do­mė­tis šia ga­li­my­be Ais­tė M. iš­siaiš­ki­no, kad lie­tu­viams Por­tu­ga­li­jo­je at­sto­vau­ja Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Lie­tu­vai­tė daug kar­tų mė­gi­no pri­sis­kam­bin­ti į šios vals­ty­bės am­ba­sa­dą, bet su jos dar­buo­to­jais taip ir ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti – su­rin­kus nu­ro­dy­tą nu­me­rį tek­da­vo de­šimt mi­nu­čių klau­sy­tis pri­va­lo­mo­jo in­for­ma­ci­jos įra­šo, o pa­skui po­kal­bis tie­siog nu­trūk­da­vo, taip ir ne­su­lau­kus, kad at­si­liep­tų į rū­pi­mus klau­si­mus ga­lin­tis at­sa­ky­ti as­muo.

Lie­tu­vos pi­lie­tei ne­pa­vy­ko gau­ti ir len­kų bei es­tų pa­gal­bos. Šių ša­lių at­sto­vy­bė­se bu­vo aiš­ki­na­ma, kad „E­mer­gen­cy Tra­vel Do­cu­ment“ iš­ra­šy­mas už­truks du mė­ne­sius, ar­ba dar­buo­to­jai ne­ra­do blan­kų, ku­riuos bū­ti­na už­pil­dy­ti. Ais­tė M. pa­ga­liau su­lau­kė pa­gal­bos vie­nin­te­lė­je vie­to­je – Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Is­pa­ni­jo­je. Iš Por­tu­ga­li­jos mer­gi­na bu­vo pri­vers­ta nu­ke­liau­ti į Mad­ri­dą ir čia ji ga­vo grį­ži­mo na­mo do­ku­men­tą.

„At­si­dū­ręs to­kio­je pa­dė­ty­je ne­ma­lo­niai nu­stem­bi, kad in­ter­ne­te pa­tei­kia­ma ne­tiks­li in­for­ma­ci­ją, o Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių val­di­nin­kai ne­si­lai­ko su­si­ta­ri­mų. Bū­tų daug pa­pras­čiau, jei grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mą ga­lė­tų iš­ra­šy­ti tos vie­to­vės, į ku­rią at­ke­lia­vai ir ku­rio­je ne­te­kai as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­to, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ar­ba oro uos­to dar­buo­to­jai“, – kal­bė­jo Ais­tė M.

Am­ba­sa­da vei­kia tik dar­bo metu

Su pa­na­šia si­tua­ci­ja su­si­dū­rė ir ki­ta „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vė. Kris­ti­na G. as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę pra­ra­do Ni­co­je. Ap­vog­ta mer­gi­na krei­pė­si į vie­tos po­li­ci­ją. Ten su­ži­no­jo, kad grį­ži­mo na­mo do­ku­men­tas ga­li bū­ti iš­ra­šy­tas tik Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nė­je. Ta­čiau nei pi­ni­gų ke­lio­nei į Par­yžių, nei mais­tui ar nak­vy­nei ji ne­be­tu­rė­jo, o at­stu­mas tarp šių mies­tų – dau­giau kaip 900 ki­lo­me­trų. Kris­ti­nai G. te­ko lauk­ti pi­ni­gi­nės per­lai­dos iš Lie­tu­vos ir į Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nę va­žiuo­ti trau­ki­niu. Par­yžiu­je ji dar dvi die­nas bu­vo pri­vers­ta lauk­ti, kol sa­vait­ga­lį poil­siau­jan­tys am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai pra­dės dirb­ti.

„To­kio­se įstai­go­se kaip Lie­tu­vos at­sto­vy­bės už­sie­nio ša­ly­se at­sa­kin­gas as­muo tu­rė­tų bu­dė­ti ir poil­sio die­no­mis. Ne­lo­giš­ka, kad am­ba­sa­da nei per šven­tes, nei sa­vait­ga­liais ne­dir­ba. Juk mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis iš­lai­ko­ma sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti skir­ta žmo­gui pa­dė­ti, o ne vers­ti jį dar la­biau ken­tė­ti. Val­di­nin­kai ne­pa­varg­da­mi aiš­ki­na, esą dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ri­zi­kos ne­įma­no­ma, kad jie bū­tų iš­duo­da­mi po­li­ci­jo­je ar­ba oro uos­te. Bet juk da­bar do­ku­men­tuo­se yra bio­me­tri­niai duo­me­nys, te­rei­kia nu­skai­ty­ti pirš­to at­spau­dą ir bus ma­ty­ti vi­si svar­biau­si as­mens duo­me­nys“, – pri­mi­nė Kris­ti­na G.

To­bu­lins tvarką

Kol kas ga­lio­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią nuo va­gi­šių nu­ken­tė­ję ar pa­są pa­me­tę Lie­tu­vos pi­lie­čiai iš sve­ti­mo kraš­to no­rė­da­mi grįž­ti na­mo tu­ri kreip­tis į ar­ti­miau­sią am­ba­sa­dą ar­ba kon­su­li­nę įstai­gą. Jo­je nu­sta­čius ta­pa­ty­bę iš­duo­da­mas as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mas, ga­lio­jan­tis tik ke­lio­nei į Lie­tu­vą. Tai­gi jei žmo­gus, net ir su­pla­na­vęs il­ges­nę iš­vy­ką ir įpu­sė­jęs sa­vo žy­gį, stai­ga ne­ten­ka do­ku­men­to, jam be­lie­ka su­kti na­mų link.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos ir kon­su­li­nės įstai­gos vien per­nai už­sie­nio ša­ly­se iš­da­vė apie 12 tūkst. as­mens grį­ži­mo pa­žy­mė­ji­mų. Įver­ti­nu­sios tai ir at­siž­velg­da­mos į ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­tir­tį, at­sa­kin­gos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos pa­ga­liau ėmė­si kur­ti lai­ki­ną­jį pa­są, nu­ma­tė jo iš­da­vi­mo, ap­sau­gos, ga­lio­ji­mo tvar­ką bei ki­tus svar­bius as­pek­tus.

Lai­ki­na­sis pa­sas nuo Lie­tu­vos pi­lie­čio pa­so skir­sis spal­va – jis bus mels­vas. An­tra­me šio pa­so la­pe bus įkli­ja su įra­šy­tais svar­biau­siais do­ku­men­to tu­rė­to­jo duo­me­ni­mis bei nuo­trau­ka. La­pą ke­ti­na­ma su­tvir­tin­ti ir ap­sau­go­ti nau­jos tech­no­lo­gi­jos la­mi­na­tu. Jis sie­nos kon­tro­lės par­ei­gū­nams leis la­bai leng­vai at­skir­ti ori­gi­na­lą nuo gal­būt pa­dirb­to do­ku­men­to. Ver­ti­nant tai, kaip šiuo­lai­kiš­kai bus pa­ga­min­tas do­ku­men­tas, ma­no­ma, jog lai­ki­na­sis lie­tu­viš­kas pa­sas bus vie­nas sau­giau­sių Eu­ro­po­je.

„Jau ne­tru­kus su nau­jo­jo do­ku­men­to pa­vyz­džiu ga­lės su­si­pa­žin­ti ki­tos vals­ty­bės“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo As­mens do­ku­men­tų iš­ra­šy­mo cen­tro di­rek­to­rius Ra­mū­nas Žič­kis. Kiek­vie­na už­sie­nio ša­lis tu­rės pa­tvir­tin­ti pri­pa­žįs­tan­ti lai­ki­ną­jį lie­tu­viš­ką pa­są, ga­lio­sian­tį iki vie­nų me­tų. Pa­si­bai­gus pa­tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rai, do­ku­men­tų blan­kai bus iš­siun­ti­nė­ti į Lie­tu­vos am­ba­sa­das ir kon­su­li­nes įstai­gas.

Star­tą da­vė Seimas

2014 me­tų gruo­džio 23-ią­ją Sei­mas pri­ėmė As­mens ta­pa­ty­bės ir pa­so įsta­ty­mą, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kad lai­ki­na­sis pa­sas bus iš­duo­da­mas pi­lie­čio pra­šy­mu, kai jis, bū­da­mas už­sie­nio vals­ty­bė­je, pra­ran­da as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ar pa­są, kai šie do­ku­men­tai tam­pa ne­tin­ka­mi nau­do­ti, bai­gia­si jų ga­lio­ji­mo lai­kas ar­ba pi­lie­tis ne­tu­ri ga­lio­jan­čio ke­lio­nės do­ku­men­to, bet pa­gei­dau­ja ke­liau­ti to­liau. Įsta­ty­mui pri­ta­rė vi­si 95 bal­sa­vi­me da­ly­va­vę Sei­mo na­riai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Vy­tau­tas Gu­dai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad jei pa­vyks įgy­ven­din­ti vi­sus su­ma­ny­mus, su­si­ju­sius su lai­ki­nuo­ju pa­su, tuo­met bus ga­li­ma teig­ti, jog pra­si­dė­jo nau­jos kar­tos do­ku­men­tų era. „Svars­to­ma ir ga­li­my­bė su­kur­ti sis­te­mą, ku­ri leis­tų ke­lio­nės do­ku­men­tus gau­ti ne tik am­ba­sa­do­se ar kon­su­li­nė­se įstai­go­se, bet ir ki­to­se įga­lio­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se – po­li­ci­jo­je, oro uos­te ar lai­vų uos­te. Ta­čiau kol kas tai at­ei­ties klau­si­mas“, – tvir­ti­no V. Gu­dai­tis.