Užsienio žvalgybos neabejingos Lietuvos pasieniečiams
Už­sie­nio ša­lių žval­gy­bos ir to­liau ak­ty­viai do­mi­si Lie­tu­vos pa­sie­nie­čių dar­bu – per­nai ma­žiau­siai še­šis kar­tus mė­gin­ta ver­buo­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nus. Tiek pat ana­lo­giš­kų ban­dy­mų bu­vo fik­suo­ta ir 2014 me­tais, penk­ta­die­nį pa­skel­bė VSAT.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­tys ir jos pre­ven­ci­ją vyk­dan­tys VSAT im­uni­te­to pa­da­li­nių par­ei­gū­nai 2015-ai­siais už­fik­sa­vo ir at­ve­jį, kai kai­my­ni­nė­je už­sie­nio vals­ty­bė­je be­si­lan­kiu­siam Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiui, ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos na­riui, bu­vo pa­do­va­no­ta su­ve­ny­ri­nė USB at­min­ti­nė. Jo­je, kaip pa­aiš­kė­jo vė­liau, bu­vo įdieg­ta pro­fe­sio­na­li šni­pi­nė­ji­mo prog­ra­ma.

„Ne­ma­žė­jan­tis už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bų dė­me­sys pa­ska­ti­no reg­la­men­tuo­ti mū­sų par­ei­gū­nų ir dar­buo­to­jų iš­vy­kų į už­sie­nio vals­ty­bes tvar­ką. To­kio­mis prie­mo­nė­mis sie­kia­ma ap­sau­go­ti vals­ty­bės in­te­re­sus, ne­pa­da­ry­ti ža­los sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai, jos dar­buo­to­jams bei ar­ti­mie­siems“, – sa­ko VSAT Im­uni­te­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Da­rius Škar­nu­lis.

Tvar­ka per­nai par­eng­ta at­siž­vel­giant į kom­pe­ten­tin­gų Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų par­eng­tas grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ver­ti­ni­mo apž­val­gas. Ji ne­ga­lio­ja, kai VSAT tar­nau­to­jas vyks­ta į ša­lis, pri­klau­san­čias NA­TO al­jan­sui, Eu­ro­pos Są­jun­gai ar Šen­ge­no erd­vei.

Įsi­ga­lio­jus šiam do­ku­men­tui, į už­sie­nio vals­ty­bes vy­ko be­veik pus­tre­čio šim­to VSAT dar­buo­to­jų: kiek dau­giau nei penk­ta­da­lis – tar­ny­bi­niais tiks­lais, li­ku­sie­ji – as­me­ni­niais. Prieš ke­lio­nes į už­sie­nio vals­ty­bes kon­sul­tuo­ta apie pu­sę sta­tu­ti­nių ir kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jų.

Sie­kiant stip­rin­ti tar­ny­bos draus­mę per­nai taip pat bu­vo par­eng­ta VSAT dar­buo­to­jų ry­šių dek­la­ra­vi­mo tvar­ka. Tiek sta­tu­ti­niai VSAT par­ei­gū­nai, tiek ir kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jai yra įpa­rei­go­ti pra­neš­ti apie ry­šius su as­me­ni­mis, jei šie do­mi­si kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ar ki­ta įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ar vals­ty­bi­nių ir ži­ny­bi­nių re­gis­trų duo­me­ni­mis, apie vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos or­ga­ni­za­vi­mo tak­ti­ką, pa­sie­nio sar­gy­bų iš­dės­ty­mą, tu­ri­mos įran­gos bei sis­te­mų vei­ki­mo ir tech­ni­nes ga­li­my­bes, ne­tei­sė­tais bū­dais sie­kia da­ry­ti įta­ką vie­šie­siems pir­ki­mams, pra­šo at­lik­ti ki­tus ne­tei­sė­tus veiks­mus ir pan.

Įsi­ga­lio­jus šiai tvar­kai to­kius ry­šius dek­la­ra­vo 24 VSAT par­ei­gū­nai. Dau­giau­siai to­kių pra­ne­ši­mų yra su­si­ję su įvai­rių as­me­nų ban­dy­mus ver­buo­ti pa­sie­nie­čius bend­rai nu­si­kals­ta­mai veik­lai, pa­vyz­džiui, ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dai, vyk­dy­ti.