Užsienio žiniasklaida: Seimo rinkimuose dominavo ekonomika, emigracija, skandalai
Lie­tu­vos eko­no­mi­kos pa­dė­tis, po­li­ti­niai skan­da­lai ir emig­ra­ci­ja su­lau­kė di­džiau­sio už­sie­nio ži­niask­lai­dos dė­me­sio nu­švie­čiant sek­ma­die­nį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus.

„Lie­tu­viai bal­suo­ja, ne­ri­mui dėl eko­no­mi­kos dik­tuo­jant įtemp­tų rin­ki­mų ei­gą“, – to­kią an­traš­tę straips­niui apie Sei­mo rin­ki­mus pa­si­rin­ko ame­ri­kie­čių nau­jie­nų agen­tū­ra „Bloom­berg“.

Ji pri­me­na Lie­tu­vos eko­no­mi­kos rai­dą: pra­si­dė­jus eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų kri­zei Lie­tu­va 2009 me­tais pa­ty­rė vie­ną iš di­džiau­sių re­ce­si­jų Eu­ro­po­je, tuo­met eko­no­mi­ka smu­ko apie 15 pro­cen­tų.

Ša­lies eko­no­mi­kai vė­liau at­si­ga­vus ir prog­no­zuo­jant to­les­nį jos au­gi­mą, vi­du­ti­nė al­ga Lie­tu­vo­je au­ga van­giai. Nuo 2008 me­tų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je pa­au­go ne­pil­nus 20 proc. ir tai yra vie­nas že­miau­sių ro­dik­lių Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, pa­žy­mi „Bloom­berg“.

Be to, ne­pai­sant au­gan­čios eko­no­mi­kos, Lie­tu­vo­je vėl pa­di­dė­jo emig­ra­ci­ja, šok­te­lė­ju­si tiek per­nai, tiek šie­met.

Apie emig­ra­ci­jos mas­tus ra­šo ir pra­ncū­zų nau­jie­nų agen­tū­ra „A­gen­ce Fran­ce Pres­se“ (AFP).

„E­mig­ra­ci­ja, dau­giau­siai į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, yra pa­grin­di­nis rin­ki­mų kam­pa­ni­jos klau­si­mas. Gy­ven­to­jų Lie­tu­vo­je nuo 3,5 mln. 2001 me­tais su­ma­žė­jo iki 2,9 mln. 2015 me­tais, ir bai­mi­na­ma­si to­les­nio gy­ven­to­jų skai­čiaus kri­ti­mo“, – ra­šo­ma AFP pra­ne­ši­me apie Sei­mo rin­ki­mus.

„Kan­di­da­tai Lie­tu­vos po­li­ti­nė­je erd­vė­je su­nkiai sten­gia­si įveik­ti pa­pli­tu­sį nu­si­vy­li­mą dėl so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės, ku­ris pa­ska­ti­no emig­ra­ci­ją į tur­tin­ges­nę Va­ka­rų Eu­ro­pą. Dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mas ir dar­bo vie­tų kū­ri­mas ta­po pa­grin­di­niais rin­ki­mų kam­pa­ni­jos šū­kiais“, – ra­šo­ma straips­ny­je.

Skan­da­lai ir ko­va dėl valdžios

JAV nau­jie­nų agen­tū­ra „As­so­cia­ted Press“ (AP) pa­brė­žia ne­ap­sisp­ren­du­sio elek­to­ra­to įta­ką įtemp­tiems rin­ki­mams, ku­riuo­se di­de­lio pa­lai­ky­mo ga­li su­lauk­ti so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

AP straips­ny­je ra­šo­ma, kad pa­sta­ro­jo me­to skan­da­lai ga­li pa­ska­tin­ti šiuos rin­kė­jus bal­suo­ti už ki­tas par­ti­jas.

Pra­ne­ši­me mi­ni­ma Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ta že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ku­rios mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų at­sto­vai bu­vo kal­tin­ti ko­rup­ci­ja, prie­kaiš­tai so­cial­de­mo­kra­tui kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui dėl „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­jos.

Dė­me­sio su­lau­kė ir ko­rup­ci­ja įta­ria­mas bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Ge­gu­žę bu­vu­siam par­la­men­ta­rui par­eiš­kus įta­ri­mus, par­ti­jos rei­tin­gai nu­kri­to ties pa­te­ki­mo į Sei­mą ri­ba.

Bri­tų nau­jie­nų agen­tū­ra „Reu­ters“ sa­vo straips­ny­je pa­brė­žė ko­vą tarp pa­grin­di­nės opo­zi­ci­nės kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus.

„Jei­gu A.But­ke­vi­čius pra­lai­mi, opo­zi­ci­nė cen­tro – de­ši­nės Tė­vy­nės są­jun­ga, va­do­vau­ja­ma G.Lands­ber­gio, grei­čiau­siai lai­mės ko­vą dėl val­džios. Pir­mo ne­prik­lau­so­my­bę 1990 me­tais at­ga­vu­sios Lie­tu­vos va­do­vo anū­kas, 34-erių G.Lands­ber­gis tap­tų jau­niau­siu prem­je­ru Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, – ra­šo „Reu­ters“.

Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­muo­se var­žo­si 14 po­li­ti­nių jė­gų.