Užsienio reikalų viceministru paskirtas R. Karoblis
Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru pa­skir­tas dip­lo­ma­tas Rai­mun­das Ka­rob­lis, prieš tai ėjęs Lie­tu­vos nuo­la­ti­nio at­sto­vo Eu­ro­pos Są­jun­go­je par­ei­gas, šian­dien pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

R. Ka­rob­lis nau­jas par­ei­gas pra­dės ei­ti rugp­jū­čio 19 die­ną. Nu­ma­to­ma, kad jis bus at­sa­kin­gas už ES rei­ka­lus, iš­ori­nius eko­no­mi­nius san­ty­kius ir eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją.

Dirb­ti Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je (URM) jis pra­dė­jo 1994 me­tais. Nuo 1995 m. dip­lo­ma­tas va­do­va­vo Pre­ky­bos sky­riui, ėjo URM Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, vė­liau – di­rek­to­riaus par­ei­gas. 1999–2003 m. R. Ka­rob­lis dir­bo Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės mi­si­jos Jung­ti­nių Tau­tų sky­riu­je Že­ne­vo­je, ėjo nuo­la­ti­nio at­sto­vo prie Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos par­ei­gas. Grį­žęs į URM nuo 2003 m. va­do­va­vo Eko­no­mi­kos de­par­ta­men­tui, 2005–2007 me­tais – URM Už­sie­nio pre­ky­bos po­li­ti­kos de­par­ta­men­tui. Nuo 2007 m. dip­lo­ma­tas dir­bo Briu­se­ly­je, Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, 2010–2015 m. at­sto­vy­bei va­do­va­vo.

R. Ka­rob­lis vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas pe­ri­ma iš Ro­lan­do Kriš­čiū­no, pa­skir­to Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi JAV.