Užsienio reikalų ministras paskyrė naujus viceministrus
Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­sky­rė nau­juo­sius vi­ce­mi­nis­trus Ne­rį Ger­ma­ną,  Da­rių Sku­se­vi­čių ir  Al­bi­ną Za­na­na­vi­čių.

Kaip in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­ja, nau­jai pa­skir­tas vi­ce­mi­nis­tras Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­to­jo ir įga­lio­to­jo am­ba­sa­do­riaus ran­gą tu­rin­tis N. Ger­ma­nas 2012–2016 m. ėjo vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas, yra bu­vęs Eu­ro­pos rei­ka­lų de­par­ta­men­to am­ba­sa­do­riu­mi ypa­tin­giems pa­ve­di­mams, bei šio de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi prie Eu­ro­pos Ta­ry­bos, am­ba­sa­do­riu­mi Suo­mi­jo­je. N. Ger­ma­nas dar­bą URM vi­ce­mi­nis­tro pos­te pra­dės nuo 2016 m. gruo­džio 20 d.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­pap­ras­to­jo pa­siun­ti­nio ir įga­lio­to­jo mi­nis­tro ran­gą tu­rin­tis A. Za­na­na­vi­čius nuo 2014 m. bu­vo Lie­tu­vos nuo­la­ti­nio at­sto­vo ES pa­va­duo­to­ju, dir­bo Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je prie JT biu­ro ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų Že­ne­vo­je, bu­vo Lie­tu­vos nuo­la­ti­niu at­sto­vu Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jo­je. A. Za­na­na­vi­čius dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je pra­dės nuo ki­tų me­tų sau­sio 16 d.

Da­rius Sku­se­vi­čius tu­ri Pir­mo­jo se­kre­to­riaus dip­lo­ma­ti­nį ran­gą. Nuo 2015 m. ėjo Lie­tu­vos nuo­la­ti­nės at­sto­vy­bės ES mi­nis­tro pa­ta­rė­jo par­ei­gas, yra dir­bęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­ju, yra Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­nės ko­mi­si­jos na­rys. Jis dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je pra­dės nuo ki­tų me­tų sau­sio 11 d.