Užsienio reikalų ministras lankysis Vatikane
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čiaus lap­kri­čio 7 die­ną lan­ky­sis Va­ti­ka­ne, kur su­si­tiks su Šven­to­jo Sos­to Se­kre­to­riu­mi san­ty­kiams su vals­ty­bė­mis ar­ki­vys­ku­pu Pa­ulu Gal­lag­he­riu.

Va­ti­ka­ne mi­nis­tras da­ly­vaus šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to vi­siš­kai at­kur­tų dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių 25-me­čiui pa­mi­nė­ti.

Vi­zi­to Ro­mo­je me­tu mi­nis­tras taip pat su­si­tiks su pa­grin­di­nių Ita­li­jos ži­niask­lai­dos prie­mo­nių apž­val­gi­nin­kais.

Šven­ta­sis Sos­tas nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ir anek­si­jos, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė prie Šven­to­jo Sos­to vei­kė ir oku­pa­ci­jos me­tais. Dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­nau­ji­ni­mo am­ba­sa­do­rių ly­giu dek­la­ra­ci­ja pa­si­ra­šy­ta 1991 m. rug­sė­jo 30 d.