Užsienio reikalų ministras lankysis Lenkijoje
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bir­že­lio 25 die­ną lan­ky­sis Len­ki­jo­je. 

Vi­zi­to me­tu mi­nis­tras da­ly­vaus Puns­ko Ko­vo 11-osios lie­tu­vių li­cė­jaus 60-ųjų veik­los me­ti­nių šven­tė­je, taip pat ap­lan­kys Sei­nų lie­tu­vių „Ži­bu­rio“ mo­kyk­lą, su­si­tiks su Sei­nų par­api­jos kle­bo­nu pre­la­tu Zbig­nie­wu Bzda­ku, pa­dės gė­lių prie An­ta­no Ba­ra­naus­ko pa­mink­lo Sei­nuo­se ir Ber­ži­nin­kų ka­pi­nė­se prie Lie­tu­vos ‎ka­rių, žu­vu­sių už Tė­vy­nės lais­vę, ka­pų, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

1956 me­tais įkur­tas Puns­ko Ko­vo 11-osios bend­ro­jo la­vi­ni­mo li­cė­jus – vie­nin­te­lė Len­ki­jo­je vi­du­ri­nė mo­kyk­la lie­tu­vių dės­to­mą­ja kal­ba. Ko­vo 11-osios var­das li­cė­jui su­teik­tas 1992 me­tais.