Užsienio reikalų ministras lankysis JAV
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius bir­že­lio 26-lie­pos 2 die­no­mis lan­ky­sis Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Bir­že­lio 27 d. Jung­ti­nė­se Tau­to­se (JT) Niu­jor­ke už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius da­ly­vaus Lie­tu­vos kar­tu su Ko­mi­te­tu žur­na­lis­tų ap­sau­gai (Com­mit­tee to Pro­tect Jour­na­lists) ren­gia­mo­je dis­ku­si­jo­je dėl te­ro­riz­mo ke­lia­mų grės­mių žur­na­lis­tų sau­gu­mui, pra­ne­ša URM.

Niu­jor­ke mi­nis­tras taip pat su­si­tiks su JT Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos 70-osios se­si­jos pir­mi­nin­ku Mo­gen­su Lyk­ke­tof­tu, JT Ge­ne­ra­li­nio Se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju po­li­ti­niams rei­ka­lams Tayé-Broo­ku Ze­ri­hou­nu, JT Se­kre­to­ria­to Po­li­ti­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to Eu­ro­pos pa­da­li­nio va­do­vu Le­ven­tu Bil­ma­nu. Su­si­ti­ki­mų me­tu mi­nis­tras ap­tars Ukrai­nos, Ru­si­jos, mig­ra­ci­jos, vys­ty­mo­si dar­bot­var­kės iki 2030 me­tų įgy­ven­di­ni­mo, taip pat JT dar­bot­var­kės tai­kos ir sau­gu­mo sri­ty­je klau­si­mus.

Va­šing­to­ne L. Lin­ke­vi­čius su­si­tiks su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ri­char­du Sten­ge­liu ir JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­dė­jė­ja Eu­ro­pos rei­ka­lams Vic­to­ria Nu­land, bus su­reng­ti dvi­ša­liai mi­nis­tro su­si­ti­ki­mai su JAV se­na­to­riais To­mu Cot­to­nu, Ri­char­du Dur­bi­nu, Joh­nu McCai­nu, JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­to va­do­vy­be, pla­nuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su JAV Pre­zi­den­to pa­ta­rė­ja na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Su­san Ri­ce, JAV vi­cep­re­zi­den­to Joe Bi­de­no pa­ta­rė­ja An­na Ma­kan­ju. Su­si­ti­ki­mų me­tu bus ap­tar­tos ak­tua­lios tran­sat­lan­ti­nės dar­bot­var­kės bei dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir JAV san­ty­kių te­mos: ar­tė­jan­tis NA­TO vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas Var­šu­vo­je, Lie­tu­vos ir re­gio­no sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nės ir są­jun­gi­nin­kų par­ama šio­je sri­ty­je, pa­dė­tis Ukrai­no­je, ener­ge­ti­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mai.

Va­šing­to­ne mi­nis­tras taip pat su­si­tiks su ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vy­be, da­ly­vaus aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­se McCain ins­ti­tu­te, The Hud­son ins­ti­tu­te ir Na­cio­na­li­nia­me spau­dos klu­be, da­ly­vaus Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ren­gi­ny­je Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo 25-me­čiui pa­mi­nė­ti ir Ši­lu­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos kop­ly­čios 50-me­čio ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­me.