Užsienio reikalų ministerija ragina išvykti iš Sirijos
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) ne­tu­ri duo­me­nų, kad per ope­ra­ci­ją Si­ri­jo­je bū­tų nu­ken­tė­ję Lie­tu­vos pi­lie­čiai, esan­čius ša­ly­je ra­gi­na ne­del­siant iš­vyk­ti.

Užsienio reikalų ministerija (URM) neturi duomenų, kad per operaciją Sirijoje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai, esančius šalyje ragina nedelsiant išvykti.

„Visiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti į šalį, esantiems Sirijoje rekomenduojama nedelsiant išvykti“, – paskelbė ministerija.

Konsulinę pagalbą regione teikia Lietuvos ambasada Egipte.

Atsakydamos į cheminio ginklo ataką Sijoje, Jungtinės Amerikos Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija pradėjo karinę operaciją Sirijoje, kuria siekiama sunaikinti Sirijos rėžimo cheminių ginklų pajėgumus.