Užsienio reikalų komitetui vadovaus J. Bernatonis
Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas va­kar pir­ma­ja­me po­sė­dy­je rin­ko ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ir jo pa­va­duo­to­ją. Bal­sų dau­gu­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas  Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Juo­zas Ber­na­to­nis.

Pa­gal Sei­mo Sta­tu­to 53 straips­nio 4 da­lį, kol ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas nė­ra Sei­mo pa­tvir­tin­tas, ko­mi­te­to po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo vy­riau­sias pa­gal am­žių ko­mi­te­to na­rys, ku­ris bal­sų dau­gu­ma bu­vo iš­rink­tas ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Juo­zas Ber­na­to­nis, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju, bal­sų dau­gu­ma, bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rys Egi­di­jus Va­rei­kis.

Trys ko­mi­te­to na­riai (A. Ažu­ba­lis, Ž. Pa­vi­lio­nis ir E. Zin­ge­ris), bal­suo­jant dėl pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­tei­kė at­ski­rą­ją nuo­mo­nę, ku­rio­je tei­gia, kad va­do­vau­jan­tis il­ga­me­te Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to dar­bo pra­kti­ka ir sie­kiant už­ti­krin­ti vi­sų – tiek po­zi­ci­jos, tiek opo­zi­ci­jos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų – kon­sen­su­są svar­biau­siais Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais, tiks­lin­ga iš­lai­ky­ti tra­di­ci­ją – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju rink­ti opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vą. Ko­mi­te­to na­riai griež­tai ne­pri­ta­rė, jog val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vy­bę tik iš val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vų ir tuo pa­žei­dė il­ga­me­tę Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vy­bės su­da­ry­mo pra­kti­ką.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ir pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ras dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te dirbs 10 Sei­mo na­rių.