Užsienio lietuvių netenkina įstatymo pataisa dėl vaikų pilietybės
Įsta­ty­mo pa­tai­sa, siū­lan­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę iš­sau­go­ti už­sie­ny­je gi­mu­siems vai­kams, yra ge­ras žings­nis, ta­čiau ne­pa­kan­ka­mas, tei­gia Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ir Sei­mo ko­mi­si­ja.

„No­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad ženg­tas žings­nis pir­myn. (...). Ko­mi­si­ja pri­ta­rė Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis ga­li bū­ti kar­tu ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis, jei­gu jis Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mas, tai yra siū­lo­ma iš­brauk­ti są­ly­gą, kad toks as­muo iki 21 me­tų tu­ri ap­sisp­ręs­ti, ku­rią pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti“, – penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me pra­ne­šė ko­mi­si­jos na­rė Ire­na Gas­pa­ra­vi­čiū­tė.

Šią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si PLB ir Sei­mo ko­mi­si­ja jo­kio do­ku­men­to tuo klau­si­mu ne­priė­mė, tik par­eiš­kė po­zi­ci­ją.

„Taip pat ko­mi­si­ja pri­ta­rė įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bė iš­sau­go­ma, jei­gu as­muo ją įgi­jo gim­da­mas, su­pap­ras­tin­ta tvar­ka ar­ba na­tū­ra­li­za­ci­jos tvar­ka, ar­ba Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė bu­vo at­kur­ta ir jei­gu as­muo tu­ri ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – tei­gė I.Gas­pa­ra­vi­čiū­tė.

Anot jos, šie pa­kei­ti­mai iš­spręs­tų ti­krai di­de­lės da­lies Lie­tu­vos pi­lie­čių prob­le­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo, ta­čiau ne vi­sų.

„I­šei­tų par­adok­sas, kad ma­ma pi­lie­ty­bę pra­ras­tų, bet vai­kas pi­lie­ty­bę iš­sau­go­tų vi­sam lai­kui. Ta­čiau tų vai­kų, gi­mu­sių miš­rio­se san­tuo­ko­se ar­ba už­sie­ny­je, prob­le­ma iš­sisp­ręs­tų. Jis ne­tu­rė­tų bū­da­mas 21 me­tų pa­si­rink­ti, ku­rios pi­lie­ty­bės at­si­sa­ky­ti“, – tei­gė PLB at­sto­vė.

Tuo pa­čiu ko­mi­si­ja pa­kar­to­jo anks­čiau reikš­tą po­zi­ci­ją, kad ne­pri­ta­ria su­ma­ny­mui su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.

„Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, šiuo me­tu nė­ra tin­ka­mas lai­kas reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo“, – sa­kė I.Gas­pa­ra­vi­čiū­tė.

Lie­tu­vos Sei­mui yra li­kęs vie­nas bal­sa­vi­mas, kad mi­nė­tos Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos.

Pa­gal jas, už­sie­ny­je ar miš­rio­se šei­mo­se gi­mę lie­tu­vių vai­kai au­to­ma­tiš­kai iš­sau­go­tų dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

Šiuo me­tu Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas lei­džia dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę as­me­nims, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgy­ja gim­da­mi, ta­čiau su­lau­kę 21-erių jie pri­va­lo rink­tis Lie­tu­vos ar­ba ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė taip pat lei­džia­ma tiems, ku­rie iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė oku­pa­ci­jos me­tu iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais, taip pat tiems, ku­rie pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai – gim­da­mi ar­ba per san­tuo­ką. Ta­čiau dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę tu­rin­tie­ji nuo gi­mi­mo, su­lau­kę pil­na­me­tys­tės, per tre­jus me­tus pri­va­lo ap­sisp­ręs­ti, ku­rią pi­lie­ty­bę pa­si­rink­ti.

Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ne­lei­džia­ma tiems, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, bet už­sie­nio lie­tu­viai sie­kia, kad bū­tų įtei­sin­tas dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti nau­do­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Apie pi­lie­ty­bę kal­ban­tis Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nis ga­li bū­ti kei­čia­mas tik re­fe­ren­du­mo. Sei­me šiuo me­tu svars­to­mas siū­ly­mas re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo su­reng­ti ki­tą­met spa­lį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais.

Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bū­tų pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suo­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.