Užsienio lietuvių Lietuva – kitokia
Jei Lie­tu­vos Sei­mą rink­tų tik iš­ei­viai, jo su­dė­tis bū­tų ki­to­kia. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mais duo­me­ni­mis, dau­giau­sia bal­sų mū­sų iš­ei­viai ir emig­ran­tai per šių Sei­mo rin­ki­mų pir­mą­jį tu­rą ati­da­vė už Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus (TS-LKD, kon­ser­va­to­rius), an­tro­je vie­to­je, bet ati­trū­kęs dau­giau nei dvi­gu­bai, li­ko Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS).

Pa­gal VRK skel­bia­mus duo­me­nis Nau­ja­mies­čio (Vil­nius) rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je bal­suo­ja ir už­sie­nio lie­tu­viai, di­džio­ji da­lis bal­sa­vu­sių­jų – 46,01 proc. – sa­vo sim­pa­ti­jas ati­da­vė TS-LKD. To­kius re­zul­ta­tus ro­do pir­ma­die­nį 21 val. pa­skelb­ti duo­me­nys iš 49 apy­lin­kių (Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je – 51 apy­lin­kė).

An­tro­je vie­to­je, emig­ran­tų spren­di­mu, tu­rė­tų bū­ti LS – už ją ati­duo­ta 21,62 proc. bal­sų. Tre­čio­je vie­to­je li­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS, 8,12 proc. bal­sų).

Emig­ran­tų va­lia, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) bū­tų li­ku­si ket­vir­ta ir vos per­ko­pu­si 5 proc. rin­ki­mų bar­je­rą – už ją pa­si­sa­kė 5,62 proc. bal­sa­vu­sių­jų už­sie­nio lie­tu­vių.

Ki­tos par­ti­jos, ku­rios, emig­ran­tų ma­ny­mu, ne­bū­tų ver­tos pa­tek­ti į Sei­mą, vis dėl­to taip pat su­lau­kė ki­to­kio pa­lai­ky­mo, nei di­džiu­mos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­rin­ki­mas. 2,89 proc. bal­sa­vu­sių­jų iš­ei­vių pa­si­sa­kė už sig­na­ta­ro Ro­lan­do Pa­ulaus­ko va­do­vau­ja­mą Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ją, dar 2,67 proc. par­ėmė Ar­tū­ro Zuo­ko ve­da­mą Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gą (li­be­ra­lus). Tuo me­tu už An­ti­ko­rup­ci­nę N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ją (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) pa­si­sa­kė 2,6 proc. už­sie­nio lie­tu­vių.

2,55 proc. iš­ei­vių pa­si­sa­kė už Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ją, „Lie­tu­vos są­ra­šą pa­lai­kė 2,47 proc. iš­ei­vių, par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ (TT) – 1,52 proc., Dar­bo par­ti­ją – 1,29 proc., Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją (LLRA) –Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą – 0,69 proc., S. Buš­ke­vi­čiaus ir Tau­ti­nin­kų koa­li­ci­ją „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“ (par­ti­ja „Jau­no­ji Lie­tu­va“, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga) – 0,69 proc., „Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nę par­ti­ją – 0,16 pro­cen­to.

VRK skel­bia­mais ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je TS-LKD, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je su­rin­ko 21,66 proc. bal­sų. An­tro­je vie­to­je – LVŽS, su­rin­ku­si 21,55 proc. bal­sų. Į Sei­mą taip pat pa­ten­ka LSDP (14,43 proc.), LS (9,04 proc.), LLRA (5,49 proc.) ir TT (5,33 proc.).

VRK duo­me­ni­mis, šiais me­tais da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se už­si­re­gis­tra­vo 19,2 tūkst. už­sie­ny­je įsi­kū­ru­sių lie­tu­vių, rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 14 352 iš­ei­viai.