Užsienio lietuviai kviečiami rašyti Nacionalinį diktantą
Tra­di­ci­niu ta­pu­sį jau de­vin­tą­jį Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą va­sa­rio 27 die­ną 11 val. Lie­tu­vos lai­ku ra­šys Lie­tu­vos ir pa­sau­lio lie­tu­viai.

Vis di­des­nio da­ly­vių skai­čiaus ir vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kian­tį dik­tan­tą už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ga­lės ra­šy­ti Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­se, li­tua­nis­ti­nė­se mo­kyk­lo­se, lie­tu­vių bend­ruo­me­nių būs­ti­nė­se.

Šie­met dik­tan­tas bus ra­šo­mas Lie­tu­vos at­sto­vy­bė­se Ai­ri­jo­je, Ar­mė­ni­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Bel­gi­jo­je, Bra­zi­li­jo­je, Če­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, JAV, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Len­ki­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Nor­ve­gi­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Ru­si­jo­je, Šve­di­jo­je, Ukrai­no­je, Veng­ri­jo­je. Kai ku­rio­se ša­ly­se Na­cio­na­li­nio dik­tan­to ra­šy­mas yra or­ga­ni­zuo­ja­mas net ke­lio­se vie­to­se.

Šeš­ta­die­nį 11 val. Lie­tu­vos lai­ku per LRT ra­di­ją bus skai­to­mas spe­cia­liai šiam dik­tan­to kon­kur­sui ra­šy­to­jų su­kur­tas teks­tas. Dik­tan­tas taip pat bus trans­liuo­ja­mas in­ter­ne­tu www.lrt.lt. Už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės taip pat tu­ri ga­li­my­bę kon­kur­so die­ną gau­ti ra­di­jo trans­lia­ci­jos įra­šą ir dik­tan­tą ra­šy­ti jiems pa­to­giu lai­ku.

Kaip ir kas­met dik­tan­to da­ly­viai ga­lės var­žy­tis dėl raš­tin­giau­sio už­sie­ny­je gy­ve­nan­čio lie­tu­vio var­do.

Pra­ėju­siais me­tais Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ra­šė 7000 žmo­nių.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra il­ga­me­tė Na­cio­na­li­nio dik­tan­to par­tne­rė. Pro­jek­tą glo­bo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.