Užsieniečių integracijai ketina panaudoti 10,8 mln. eurų ES lėšų
Lie­tu­va per ke­le­rius me­tus ke­ti­na ge­rin­ti lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo są­ly­gas prie­globs­čio pra­šy­to­jams, steig­ti in­teg­ra­ci­jos cen­trus, teik­ti įvai­rias ki­tas pa­slau­gas le­ga­liai gy­ve­nan­tiems už­sie­nie­čiams.

Tam 2014-2020-ųjų me­tų Prie­globs­čio, mig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos fon­do (PMIF) na­cio­na­li­nė­je prog­ra­mo­je iš vi­so nu­ma­ty­ta 10,8 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų, nu­ro­do So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM).

SADM penk­ta­die­nį pa­skel­bė pir­mą­jį kvie­ti­mą įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms teik­ti par­aiš­kas dėl prie­globs­čio pra­šy­to­jų in­teg­ra­vi­mo pro­jek­tų, ku­riems pir­muo­ju eta­pu nu­ma­ty­ta 440 tūkst. eu­rų - ini­cia­ty­vų lau­kia­ma iki rug­sė­jo pra­džios, o pro­jek­tai bus pra­dė­ti iki me­tų pa­bai­gos.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad bus re­mia­mos ini­cia­ty­vos dėl prie­globs­čio pra­šy­to­jų ap­rū­pi­ni­mo mais­tu, hi­gie­nos pre­kė­mis, bū­ti­niau­siai dra­bu­žiais, ava­ly­ne, mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis. Ke­ti­na­ma rem­ti ir prie­globs­čio pra­šy­to­jams tei­kia­mas tei­si­nes kon­sul­ta­ci­jas ir pa­slau­gas, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, lie­tu­vių kal­bos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kur­sus, vai­kų iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą dar­že­liuo­se, įvai­rią ki­tą so­cia­li­nę veik­lą, ren­gi­nių ir už­siė­mi­mų or­ga­ni­za­vi­mą.

Taip pat ke­ti­na­ma rem­ti or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios su­tik­tų per­vež­ti ne­pil­na­me­čius ne­le­ga­lius im­ig­ran­tus nuo pa­sie­nio ap­sau­gos punk­tų iki Už­sie­nie­čių re­gis­tra­ci­jos cen­tro Pa­bra­dė­je bei Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro Ruk­lo­je.

Mi­nis­te­ri­ja BNS in­for­ma­vo, kad pa­na­šios prog­ra­mos bu­vo įgy­ven­din­tos anks­čiau, ta­čiau šiuo me­tu į PMIF ap­jun­gus tris 2007-2013 me­tais vei­ku­sius fon­dus: Eu­ro­pos pa­bė­gė­lių fon­dą (EPF), Eu­ro­pos fon­dą tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių in­teg­ra­ci­jai (EIF) ir Eu­ro­pos grą­ži­ni­mo fon­dą), ke­ti­na­ma rem­ti dau­giau ini­cia­ty­vų.

Be re­gis­tra­ci­jos cen­tro Pa­bra­dė­je inf­ras­truk­tū­ros, bū­ti­niau­sių są­ly­gų at­vy­kė­liams ge­ri­ni­mo, nu­ma­to­ma steig­ti in­teg­ra­ci­jos cen­trus Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je, kur už­sie­nie­čiams bū­tų tei­kia­mos įvai­rios pa­slau­gos, kon­sul­ta­ci­jos, bus ska­ti­na­ma vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­ja. Taip pat ke­ti­na­ma da­lį lė­šų skir­ti ir tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių, ku­riems ne­su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, grą­ži­ni­mui į jų vals­ty­bes.

SADM duo­me­ni­mis, iki šiol pa­gal 2007-2013 me­tų EPF ir EIF prog­ra­mas in­teg­ra­ci­jos pa­slau­gos bu­vo su­teik­tos per 6 tūkst. už­sie­nie­čių.