Užsieniečiams palengvintos sąlygos apsigyventi ir įsidarbinti Lietuvoje
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pa­leng­vi­no są­ly­gas tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams gau­ti lei­di­mą gy­ven­ti ir įsi­dar­bin­ti Lie­tu­vo­je. Da­lis par­la­men­ta­rų nuo­gąs­ta­vo, kad pa­tai­sos at­vers ke­lius Lie­tu­vo­je kur­tis „bet kam“.

Už už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai, ke­tu­ri bu­vo prieš, 24 su­si­lai­kė.

Nu­ma­ty­ta, kad gy­ven­ti Lie­tu­vo­je no­rin­tys už­sie­nie­čiai sa­vo dar­buo­to­jams mo­kė­tų ne ma­žes­nį nei du vi­du­ti­niai dar­bo už­mo­kes­čiai at­ly­gi­ni­mą. Iš įsta­ty­mo iš­brauk­ta prieš dve­jus me­tus įves­ta prie­vo­lė įdar­bin­ti tris dar­buo­to­jus.

Be to, jie ga­lė­tų įdar­bin­ti dar lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je ne­tu­rin­čius, ta­čiau to sie­kian­čius už­sie­nie­čius.

„Tai skir­ta tik nau­jai at­va­žiuo­jan­tiems eko­no­mi­niams mig­ran­tams, ku­rie čia su­si­ku­ria sau dar­bo vie­tą“, – sa­kė so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

„Jei­gu šei­ma, pa­bė­gu­si iš Ru­si­jos, pa­vyz­džiui, no­ri čia pra­dė­ti vers­lą ir su­ran­da ni­šą, mes nu­ima­me įpa­rei­go­ji­mus, kol pro­ce­dū­ros vyks­ta, ti­kri­na, leis­ki­me jiems teik­ti pa­slau­gą, mo­kė­ti mo­kes­čius. Ir jie sau­giau jau­sis, ir mums ne­bus pa­pil­do­mų iš­lai­dų“, – tei­gė jis.

Jo pa­tai­sa dėl as­me­nų, ne­tu­rin­čių lei­di­mo gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, įdar­bi­ni­mo su­kė­lė aš­trią da­lies Sei­mo na­rių kri­ti­ką. Anot jų, tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams per pla­čiai at­ve­ria­mos du­rys kur­tis Lie­tu­vo­je.

„Prii­ma­me įsta­ty­mą, ku­ris tu­rė­jo pa­ska­tin­ti vers­lių žmo­nių at­ėji­mą čia. Bet ką mes pa­da­rė­me? Mes kar­tu pri­ėmė­me pa­tai­są, ku­ri lei­džia bet kam at­ei­ti (...) ne­ri­bo­tai, su vi­so­mis šei­mo­mis. Ką mes žmo­nė­mis pa­sa­ky­si­me?“ – tei­gė kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys.

„Dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys nau­ją nor­mą pa­va­di­no vals­ty­bės in­te­re­sų iš­da­vi­mu.

Kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio tei­gi­mu, A.Sy­so pa­tai­sa prieš­ta­rau­ja ki­tam to pa­ties įsta­ty­mo straips­niui, nes ja­me nu­ma­ty­ta, kad už­sie­nie­čio dar­bas lai­ko­mas ne­tei­sė­tu, jei­gu jis dir­ba „be lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti ar vi­zos, kai juos bū­ti­na tu­rė­ti“.

A.Sy­so tvir­ti­ni­mu, kal­ti­ni­mai dėl ne­le­ga­laus vers­lo įtei­si­ni­mo ne­pag­rįs­ti.

„Jei­gu no­ri pra­dė­ti vers­lą, tu­ri už­si­re­gis­truo­ti, gau­ti lei­di­mą, žiū­rint koks vers­las. Nė­ra taip, kad at­si­da­riau ke­ba­bi­nę, pri­ėmiau 30 ara­bų...“, – BNS sa­kė par­la­men­ta­ras.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius vy­lė­si, kad pa­tai­sas dar tu­rin­ti pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­siū­lys mi­nė­tą nor­mą pa­tai­sy­ti.

„Vie­nin­te­lė prob­le­ma dėl to, kad tei­sė nuo­lat gy­ven­ti bus su­tei­kia­ma ne tik tiems, ku­rie at­va­žiuos su star­tuo­lių vi­zo­mis, dirb­ti kie­no nors kom­pa­ni­jo­je ar at­va­žiuos kaip stu­den­tai, ar kaip kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jė­ga, bet ga­lės gau­ti to­kią tei­sę tie, ku­rie at­va­žiuo­ja ir įku­ria čia sa­vo vers­lą. Čia yra daug klaus­tu­kų. Pir­mas da­ly­kas, ar ti­krai ga­li­ma pa­ti­krin­ti, ar jie ti­krai Lie­tu­vo­je įkū­rė vers­lą. Lie­tu­va jau bu­vo su­si­dū­ru­si su si­tua­ci­ja, kad kur­da­vo ne­ma­žai fik­ty­vaus vers­lo, kad gau­tų tei­sę nuo­lat gy­ven­ti. Ki­tas da­ly­kas – ar bet ko­kiam vers­lui mes su­tei­kia­me tei­sę nuo­lat gy­ven­ti“, – kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Pa­gal pri­im­tas ki­tas pa­tai­sas, leng­viau dirb­ti ir gy­ven­ti ša­ly­je ga­lės ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, už­sie­nie­čiai, ku­rian­tys star­tuo­lį, t. y. įmo­nę, su­si­ju­sią su nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ar ki­to­mis Lie­tu­vos ūkiui reikš­min­go­mis nau­jo­vė­mis. Jie ga­lė­tų ne tik grei­čiau, per mė­ne­sį, gau­ti lai­ki­ną­jį lei­di­mą gy­ven­ti, ta­čiau ir at­si­vež­ti sa­vo šei­mą. Ar stei­gia­ma įmo­nė ati­tin­ka star­tuo­lio sa­vo­ką, ver­tin­tų spe­cia­li Ūkio mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja. Ga­vu­sie­ji to­kius lei­di­mus pri­va­lė­tų įsteig­ti įmo­nę bei pra­dė­ti veik­lą, o to ne­pa­da­rius, lei­di­mas bū­tų pa­nai­kin­tas.

To­bu­li­nant pro­jek­tą taip pat nu­ma­ty­ta prie­vo­lė, kad už­sie­nio pi­lie­tis, no­rin­tis įsi­kur­ti ir dirb­ti Lie­tu­vo­je tu­ri in­ves­tuo­ti į stei­gia­mą įmo­nę 28 tūkst. eu­rų, pu­sė jų tu­rė­tų bū­tų as­me­ni­nės lė­šos.

Šei­mą at­si­vež­ti ga­lė­tų ir įmo­nių, ku­rių me­ti­nė apy­var­ta vir­ši­ja ar yra ly­gi 0,5 mln. eu­rų, va­do­vai, ne­san­tys įmo­nių ak­ci­nin­kais, taip pat ir mi­nė­ti smul­kūs vers­li­nin­kai, į įmo­nę in­ves­ta­vę 28 tūkst. eu­rų. Be to, dve­jus me­tus to­kiam už­sie­nie­čiui ne­bū­tų tai­ko­mi pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai dėl dar­buo­to­jų skai­čiaus, mi­ni­ma­laus įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo.

Leng­viau įsi­dar­bin­ti ga­lės mū­sų ša­ly­je stu­di­juo­jan­tys už­sie­nie­čiai ar bai­gu­sie­ji lie­tu­viš­kas aukš­tą­sias mo­kyk­las.