Užkirstas kelias diletantams tapti gidais
Gi­dų bend­ruo­me­nės įtū­žis dėl Ūkio mi­nis­te­ri­jos už­mo­jo at­si­sa­ky­ti gi­dų li­cen­ci­ja­vi­mo pri­ver­tė val­di­nin­kus ieš­ko­ti komp­ro­mi­so. Gi­dų gil­di­jai pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti, kad jų pro­fe­si­jos at­sto­vams lik­tų kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mai ir veik­los prie­žiū­ra, ta­čiau pa­žy­mė­ji­mų nau­jiems gi­dams Vals­ty­bės tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) ne­beiš­duos.

Dar spa­lį LŽ straips­ny­je „Vals­ty­bė kra­to­si gi­dų kon­tro­lės“ ra­šy­ta, kad gi­dai ne­ri­mau­ja dėl Ūkio mi­nis­te­ri­jos pla­nų as­me­nims, sie­kian­tiems teik­ti gi­do pa­slau­gas, ne­be­tai­ky­ti rei­ka­la­vi­mo gau­ti pa­žy­mė­ji­mą iš VTD. Da­bar mi­nis­te­ri­ja su­švel­ni­no sa­vo po­zi­ci­ją ir siū­lo keis­ti tik pa­tį gi­dų li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lį, pa­lie­kant gi­dams ke­lia­mus kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ir pri­žiū­rint jų veik­lą. Vie­toj po­pie­ri­nių pa­žy­mė­ji­mų gi­dams bus su­tei­kia­mas uni­ka­lus re­gis­tra­ci­jos nu­me­ris.

Gi­dų bend­ruo­me­nei šis komp­ro­mi­sas pri­im­ti­nes­nis nei pir­mi­nė Tu­riz­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to ver­si­ja. Vis dėl­to dar esa­ma daug ne­aiš­kių klau­si­mų, nes ne vi­si spė­jo su­si­pa­žin­ti su nau­juo­ju pro­jek­tu. At­si­tik­ti­nu­mas ar ne, bet pa­tiks­lin­tas pa­tai­sų pro­jek­tas ta­po prie­ina­mas tik už­va­kar, kai LŽ žur­na­lis­tas pra­dė­jo juo do­mė­tis.

Švel­nes­nis reguliavimas

Kaip LŽ in­for­ma­vo Ūkio mi­nis­te­ri­jos Tu­riz­mo po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Lau­ra Če­pu­kai­tė, pro­jek­tas pa­tiks­lin­tas at­siž­vel­gus į gi­dų at­sto­vų pa­sta­bas. „Gi­do pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mą pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti švel­nes­ne gi­dų veik­los re­gu­lia­vi­mo for­ma. Rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją įgi­jęs as­muo, prieš pra­dė­da­mas teik­ti gi­do pa­slau­gas, pri­va­lės VTD pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie tai“, - LŽ aiš­ki­no ji.

Gi­dų bend­ruo­me­nė la­biau­siai nuo­gąs­tau­ja, kad pa­nai­ki­nus pa­žy­mė­ji­mus nu­ken­tės gi­dų pa­slau­gų ko­ky­bė, jų veik­la ne­bus pri­žiū­ri­ma. „Įs­ta­ty­mo pa­tai­so­mis ne­ke­ti­na­ma nai­kin­ti gi­dų kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų, to­dėl bet kas tap­ti gi­dais ne­ga­lės. Ir to­liau iš­liks tam ti­kra gi­dų veik­los prie­žiū­ra“, - ra­mi­no L. Če­pu­kai­tė.

Nu­ma­ty­ta, kad VTD tink­la­la­py­je bus skel­bia­mas gi­dų są­ra­šas. VTD at­ėmus tei­sę teik­ti gi­do pa­slau­gas, as­muo ga­lės ją su­sig­rą­žin­ti tik po 6 mė­ne­sių - tiek trun­ka gi­dų kur­sai.

L. Če­pu­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad at­si­sa­kius gi­do pa­žy­mė­ji­mo as­me­nims bus su­tei­kia­ma ga­li­my­bė jau ki­tą die­ną po pra­ne­ši­mo pa­tei­ki­mo pra­dė­ti veik­lą ir ne­rei­kės lauk­ti 30 die­nų, kaip yra iš­duo­dant pa­žy­mė­ji­mą. „Tai už­ti­krins leng­ves­nę pra­džią as­me­nims, sie­kian­tiems teik­ti gi­do pa­slau­gas“, - pa­brė­žė ji. Taip pat gi­dams ne­be­rei­kės mo­kė­ti 12 li­tų rink­lia­vos vals­ty­bei už pa­žy­mė­ji­mo iš­da­vi­mą.

Pa­žy­mė­ji­mas - būtinas

Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos (LGS) pre­zi­den­tas Li­nas Dau­ba­ras įsi­ti­ki­nęs, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja no­ri li­be­ra­li­zuo­ti vers­lo są­ly­gas ne­ži­no­da­ma bend­ros si­tua­ci­jos ir gi­dų dar­bo pra­kti­kos. „Gi­dų pa­žy­mė­ji­mas yra ab­so­liu­čiai bū­ti­nas! Pa­vyz­džiui, no­rė­da­mi dirb­ti už­sie­ny­je tu­ri­me re­gis­truo­tis ir nu­ro­dy­ti Lie­tu­vo­je iš­duo­to pa­žy­mė­ji­mo nu­me­rį. Ko­kio do­ku­men­to nu­me­rį da­bar rei­kės nu­ro­dy­ti gi­dams?“ - svars­tė jis.

Anot L. Dau­ba­ro, mi­nis­te­ri­jai bu­vo iš­siųs­ti LGS siū­ly­mai dėl įsta­ty­mo pa­tai­sų. Gi­dų bend­ruo­me­nė pa­gei­da­vo, kad pra­de­dan­tiems gi­dų veik­lą as­me­nims, re­gis­truo­jan­tis VTD, bū­tų su­teik­tas uni­ka­lus ko­das, ku­ris tei­siš­kai pri­lyg­tų pa­žy­mė­ji­mo nu­me­riui.

Val­di­nin­kai įsik­lau­sė į šį pa­gei­da­vi­mą ir nu­ma­tė, kad kiek­vie­nam as­me­niui, įra­šy­tam į gi­dų są­ra­šą, bū­tų su­tei­kia­mas uni­ka­lus re­gis­tra­ci­jos nu­me­ris.

LGS va­do­vas ne­prieš­ta­rau­ja, kad as­me­nys, no­rin­tys tap­ti gi­dais, re­gis­truo­tų­si VTD duo­me­nų ba­zė­je. „Tik bė­da, kad gi­dų duo­me­nų ba­zės da­bar nė­ra! Gal­būt bus spė­ta ją su­kur­ti, kol įsta­ty­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas Sei­mui? Ma­nau, kad ne­spės. To­dėl ga­li bū­ti ne­beaiš­ku, ką gi­dų kur­sus bai­gęs žmo­gus pri­va­lo da­ry­ti“, - nuo­gąs­ta­vo L. Dau­ba­ras.

Pa­si­ry­žę dar spausti

LGS va­do­vo įsi­ti­ki­ni­mu, keis­ti da­bar­ti­nės tvar­kos aps­kri­tai ne­bu­vo rei­ka­lo. „Mi­nis­te­ri­ja trak­tuo­ja, kad gy­ve­na­me XXI am­žiu­je ir pa­slau­gos tu­ri bū­ti ke­lia­mos į elek­tro­ni­nę erd­vę. Esą tai nau­jiems gi­dams leis leng­viau pra­dė­ti dar­bą. Tai lauž­ta iš pirš­to! Juk nie­kas ne­drau­džia gi­do pa­žy­mė­ji­mą iš­duo­ti ir tą pa­čią die­ną“, - tei­gė jis.

L. Dau­ba­ras džiau­gė­si, kad gi­dams pa­vy­ko mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kus „grą­žin­ti bent jau į pro­to ri­bas“. „Da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me pa­sa­ky­ta, kad gi­das yra fi­zi­nis as­muo, ati­tin­kan­tis nu­sta­ty­tus kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus, o no­rė­ta pa­keis­ti for­mu­luo­tę, jog gi­das - tik fi­zi­nis as­muo. Iš pri­nci­po gi­du bū­tų ga­lė­jęs tap­ti žmo­gus ne­tu­rin­tis jo­kio iš­si­la­vi­ni­mo“, - ti­ki­no jis. Pa­sak LGS va­do­vo, da­bar pa­lik­ti rei­ka­la­vi­mai gi­dui tu­rė­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, bū­ti iš­klau­sius 250 va­lan­dų kur­sus, iš­lai­ky­ti pra­kti­nį eks­kur­si­jų ve­di­mo eg­za­mi­ną.

Lie­tu­vos gi­dų gil­di­jos pir­mi­nin­kė Jo­vi­ta Čes­nu­le­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad ke­lis­syk ko­re­guo­ti mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mai keis­ti gi­dų veik­los re­gu­lia­vi­mo tvar­ką iki šiol nė­ra aiš­kūs, li­ko daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų. „Su­ti­ko­me su komp­ro­mi­su, bet dar rei­kės spaus­ti, kad jie pa­aiš­kin­tų, kaip vis­kas bus iš ti­krų­jų. Ko­vos dar ne­bai­gė­me“, - LŽ pa­brė­žė ji.