Užkirs kelią grįžti
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Tu­riz­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams, ku­riais griež­ti­na­ma ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo agen­tū­rų veik­la. 

Sie­kia­ma, kad pa­tai­sos už­kirs­tų ke­lią to­liau už­siim­ti šia veik­la žmo­nėms, ku­rie bu­vo ar yra su­si­ję su žlu­gu­siais ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, - tarp jų at­si­dur­tų bu­vę „Star Team Group“, „Go Bal­tic Tra­vel“, „Fresh Tra­vel“ va­do­vai.

Be ki­ta ko, įmo­nių va­do­vai tu­rės bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ir ne­su­si­ję su ban­kro­tais, ki­taip Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas ne­iš­duos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­žy­mė­ji­mo ar­ba pa­nai­kins jau iš­duo­to do­ku­men­to ga­lio­ji­mą. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas bus stab­do­mas, kai įmo­nės nuo­sa­vas ka­pi­ta­las taps ma­žes­nis ne­gu 1/2 įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo.

Kad tu­ris­tai bū­tų ge­riau in­for­muo­ti apie tar­pi­nin­kus, par­duo­dan­čius ke­lio­nes, jie tu­rės bū­ti skel­bia­mi vie­šai. Be to, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius pri­va­lės pa­tiks­lin­ti drau­di­mo su­mą, skai­čiuo­jant vi­sus - esa­mus ir bū­si­mus - įsi­pa­rei­go­ji­mus. Gru­pi­nių pir­ki­mų por­ta­lai, par­duo­dan­tys ke­lio­nes, bus lai­ko­mi agen­tais, to­dėl jiems ga­lios ati­tin­ka­mos tei­sės ir par­ei­gos.

Siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, kad tie, ku­rie ne­pa­tei­kia Tu­riz­mo de­par­ta­men­tui in­for­ma­ci­jos ar do­ku­men­tų, ga­li bū­ti bau­džia­mi iki 3 tūkst. eu­rų (10,4 tūkst. li­tų) bau­da.

LŽ, BNS