Užgaulūs komentarai internete – vis dar problema
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui (EŽTT) pa­kar­to­jus, kad es­tiš­ka nau­jie­nų sve­tai­nė Del­fi at­sa­kin­ga už tre­čių­jų as­me­nų pa­skelb­tus gar­bę ir oru­mą že­mi­nan­čius ko­men­ta­rus, eks­per­tai lau­kia aky­les­nės in­ter­ne­ti­nės erd­vės ste­bė­se­nos ir ne­ža­bo­tos lais­vės jo­je siau­rė­ji­mo. Tuo me­tu in­ter­ne­ti­nės ži­niask­lai­dos at­sto­vai tei­gia, kad mū­sų ša­ly­je to­bu­li­nant ko­men­ta­rų erd­vę nu­veik­ta la­bai daug.

EŽTT Di­džio­ji ko­le­gi­ja iš­nag­ri­nė­jo es­tiš­kos in­ter­ne­to sve­tai­nės Delfi, Es­ti­jos ir Stras­bū­ro teis­mų spren­di­mais pri­pa­žin­tos at­sa­kin­ga už straips­nio ko­men­ta­ruo­se pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, ape­lia­ci­ją ir nu­spren­dė, kad mi­nė­ti teis­mų spren­di­mai bu­vo pa­grįs­ti bei ne­pa­žei­džia žo­džio lais­vės. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­žy­mė­jo, kad nors Del­fi ne­bu­vo ko­men­ta­rų au­to­rė, tai ne­reiš­kia, jog sve­tai­nė ne­tu­rė­jo jų kon­tro­liuo­ti ir skel­biant ko­men­ta­rus bu­vo tik pa­sy­vi, gry­nai tech­ni­nė pa­slau­gų tei­kė­ja.

Sig­na­las nau­jie­nų portalams

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos At­sto­va­vi­mo EŽTT sky­riaus ve­dė­jo Do­na­to Mu­raus­ko tei­gi­mu, EŽTT spren­di­mas ne­abe­jo­ti­nai par­odo sie­kį su­ras­ti tin­ka­mą pu­siaus­vy­rą tarp in­for­ma­ci­jos sklei­dė­jo sa­vi­raiš­kos lais­vės ir ki­tų as­me­nų in­te­re­sų. Anot jo, ti­kė­ti­na, kad šis spren­di­mas pa­ska­tins Lie­tu­vo­je vei­kian­čias nau­jie­nų sve­tai­nes im­tis veiks­mų, la­biau kon­tro­liuo­ti ko­men­ta­rų tu­ri­nį.

D. Mu­raus­kas pa­žy­mė­jo, kad vie­na prob­le­mų, ku­rią pa­mi­ni ir EŽTT, yra su­nku­mai, nu­sta­tant ko­men­ta­ro tu­ri­nį, ypač kai ko­men­ta­ras yra ano­ni­mi­nis. „Šis spren­di­mas reiš­kia, kad sten­gia­ma­si pa­nai­kin­ti ne­aiš­kią ri­bą, kur, vie­na ver­tus, sie­kia­ma in­di­vi­dua­lios at­sa­ko­my­bės, ki­ta ver­tus, ky­la di­de­lės są­nau­dos dėl ga­li­my­bių šią at­sa­ko­my­bę pri­tai­ky­ti. Tad ti­kė­ti­na, jog sve­tai­nės sieks pe­rei­ti nuo ano­ni­mi­nių prie re­gis­truo­tų ko­men­ta­rų. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je esan­tis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas ir teis­mų pra­kti­ka pa­tvir­ti­na EŽTT po­žiū­rį. Ga­li­ma ma­ny­ti, kad šis spren­di­mas taip pat pa­ska­tins dau­giau as­me­nų kreip­tis dėl jų tei­ses pa­žei­džian­čių ko­men­ta­rų“, - ma­no jis.

Nu­ma­ty­ta atsakomybė

Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, taip pat ir in­ter­ne­to sve­tai­nių, at­sa­ko­my­bė. Ta­čiau kai as­mens re­pu­ta­ci­ją že­mi­nan­tys ir ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­tys duo­me­nys pa­sklei­džia­mi ano­ni­miš­kai, at­ly­gin­ti ža­lą as­me­niui vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė pri­va­lo tik tuo at­ve­ju, kai at­si­sa­ko nu­ro­dy­ti in­for­ma­ci­ją pa­skel­bu­sį as­me­nį.

„As­muo, ku­ris ma­no, kad ko­men­ta­rai pa­žei­dė jo gar­bę ir oru­mą, tu­ri kreip­tis į bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mą šiais pa­grin­dais. Lie­tu­vos teis­mai iš es­mės va­do­vau­ja­si ir kri­te­ri­jais, nu­ro­dy­tais ap­ta­ria­mo­je EŽTT by­lo­je. Taip pat as­muo, ku­ris ma­no, kad jo oru­mas ar gar­bė yra pa­žeis­ti, ga­li kreip­tis į Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rių“, - sa­kė D. Mu­raus­kas.

Ko­men­ta­rų erd­vė tu­ri bū­ti švaresnė

Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­rės Gra­ži­nos Ra­ma­naus­kai­tės-Tiu­me­ne­vie­nės tei­gi­mu, ins­ti­tu­ci­ja su­lau­kia ne­ma­žai skun­dų dėl įžei­džia­mų ko­men­ta­rų in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je. Anot jos, ma­ty­ti, kad ano­ni­mi­niuo­se ko­men­ta­ruo­se, ra­šo­muo­se po in­ter­ne­ti­nių nau­jie­nų por­ta­lų straips­niais, trūks­ta bend­ros kul­tū­ros, daug jų yra įžei­džia­mi ir pra­si­len­kian­tys su eti­ka.

G. Ra­ma­naus­kai­tės-Tiu­me­ne­vie­nės nuo­mo­ne, EŽTT spren­di­mas at­si­lieps ir Lie­tu­vai, mū­sų in­ter­ne­to erd­vė taip pat tu­rė­tų lai­ky­tis jo nuo­sta­tų. „Aiš­ku, vis­kas ne­vyks­ta taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si. Ma­nau, kad In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­ja bus su­in­te­re­suo­ta at­siž­velg­ti į šį spren­di­mą, pri­im­ti sa­vi­re­gu­lia­ci­jos spren­di­mus. Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus įstai­ga tam pri­tars“, - sa­kė ins­pek­to­rė. Ji pa­žy­mė­jo, jog in­ter­ne­to sve­tai­nės pa­čios su­in­te­re­suo­tos, kad ko­men­ta­rų erd­vė bū­tų šva­res­nė.

In­te­rak­ty­vu­mas – pri­gim­ti­nė in­ter­ne­to savybė

Pa­sak In­ter­ne­to ži­niask­lai­dos aso­cia­ci­jos va­do­vės Ais­tės Ži­lins­kie­nės, EŽTT spren­di­mas la­bai tiks­liai iš­aiš­ki­na, ka­da ir ko­kiais at­ve­jais at­sa­ko­my­bės už tre­čių­jų as­me­nų ko­men­ta­rus ga­li­ma rei­ka­lau­ti ir iš nau­jie­nų por­ta­lų. „Teis­mas la­bai aiš­kiai pa­žy­mi, kad ko­men­ta­rų po­bū­dis tu­ri bū­ti aki­vaiz­džiai kurs­tan­tis ne­apy­kan­tą ir smur­tą, por­ta­las il­gą lai­ką tu­ri bū­ti ne­pa­ša­li­nęs to­kių ko­men­ta­rų, ne­su­da­ry­ti ga­li­my­bių iden­ti­fi­kuo­ti au­to­rių. Ta­čiau šis spren­di­mas ne­pa­nai­ki­na ti­kro­jo ko­men­ta­ro au­to­riaus at­sa­ko­my­bės, ji iš­lie­ka“, - tei­gė ji.

A. Ži­lins­kie­nė sa­kė, kad ko­men­ta­rai po in­ter­ne­ti­niais straips­niais yra tam ti­kras dis­ku­si­jų fo­ru­mas, ku­ria­me žmo­nės iš­reiš­kia sa­vo po­zi­ci­ją apie vyks­tan­čius so­cia­li­nius, po­li­ti­nius, eko­no­mi­nius, kul­tū­ri­nius ir ki­tus įvy­kius bei pro­ce­sus. „In­te­rak­ty­vu­mas – ga­li­my­bė rea­guo­ti, grįž­ta­ma­sis ry­šys yra pri­gim­ti­nė in­ter­ne­to sa­vy­bė. In­ter­ne­to lei­di­nių spe­ci­fi­ka yra ta, kad žmo­nės ga­li tie­sio­giai rea­guo­ti į ak­tua­li­jas. Jei­gu in­ter­ne­to ži­niask­lai­do­je žmo­nės ne­ga­lės pri­sta­ty­ti sa­vo po­zi­ci­jos, to­kie lei­di­niai pra­ras sa­vo funk­cio­na­lu­mą ir iš­skir­ti­nu­mą in­ter­ne­te“, - pa­brė­žė ji.

Pa­sta­rai­siais me­tais in­ter­ne­to ži­niask­lai­da daug nu­vei­kė to­bu­lin­da­ma ko­men­ta­rų erd­vę. A. Ži­lins­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad žmo­nės kvie­čia­mi ko­men­tuo­ti ne­ano­ni­miš­kai, ro­do­mi IP ad­re­sai, var­to­to­jas ga­li iš­trin­ti par­ašy­tą ko­men­ta­rą, skai­ty­to­jai ga­li pa­si­rink­ti, ko­kius ko­men­ta­rus no­ri ma­ty­ti, be to, kai ku­rio­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se ko­men­ta­rai po ku­rio lai­ko ne­bė­ra ma­to­mi.