Uždraudė priekabiauti dėl lyties
Par­la­men­tas va­kar į įsta­ty­mą įra­šė drau­di­mą prie­ka­biau­ti dėl ly­ties – anks­čiau ne­pai­sy­da­mi gre­sian­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­jų to­kią pa­tai­są par­la­men­ta­rai bu­vo at­me­tę. 

Pa­gal pa­tai­sas, darb­da­vys tu­rės im­tis prie­mo­nių, kad dar­buo­to­jas ne­pa­tir­tų prie­ka­bia­vi­mo ir sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo. Taip pat dėl tei­si­nio aiš­ku­mo nu­sta­to­ma, kad dis­kri­mi­na­ci­ja dėl ly­ties api­ma ir mo­te­rų dis­kri­mi­na­vi­mą dėl nėš­tu­mo ir mo­ti­nys­tės (gim­dy­mo ir vai­ko žin­dy­mo). Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja per­nai pra­dė­jo Lie­tu­vai pa­žei­di­mų pro­ce­dū­rą dėl vil­ki­ni­mo vyk­dy­ti ES di­rek­ty­vas. Lie­tu­vos par­la­men­te vis ne­už­tek­da­vo bal­sų pa­tai­sai pri­im­ti. Pa­sta­rą­jį kar­tą dėl pro­jek­to bal­suo­ta ge­gu­žės pra­džio­je, tuo­met jis grą­žin­tas to­bu­lin­ti. Par­la­men­ta­rai pa­tai­sai prieš­ino­si, nors drau­di­mas prie­ka­biau­ti dėl ly­ties įra­šy­tas į Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mą.

BNS, LŽ