Uždegė „žalią šviesą“ nacionalinio stadiono konkursui
Vil­niaus ta­ry­ba tre­čia­die­nį pri­ėmė ga­lu­ti­nius spren­di­mus, ku­riais baig­tas pa­si­ren­gi­mas na­cio­na­li­nio sta­dio­no kon­ce­si­nin­ko kon­kur­sui. Ta­ry­ba pri­ta­rė pa­grin­di­nėms kon­kur­so są­ly­goms, eta­pams.

Anot me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus, kon­kur­są ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu, vie­nu kon­kur­su bus ieš­ko­ma kon­sor­ciu­mo, ku­ris ir sta­ty­tų sta­dio­ną, ir jį val­dy­tų.

„Są­ly­gos yra la­bai aiš­kios, skaid­rios, po vi­sų kon­sul­ta­ci­jų pa­da­ry­tos, iš­ke­lia­me eko­no­mi­nį as­pek­tą pir­mo­je vie­to­je, sta­dio­no dy­dį, ope­ra­vi­mo pa­tir­tį, ne­tgi di­zai­ną ir pri­im­ti­nu­mą mies­tui“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Ši­ma­šius.

Jis ti­ki­si, kad jei pa­si­ren­gi­mo ir kon­ce­si­nin­ko at­ran­kos pro­ce­dū­ros vyks sklan­džiai, sta­dio­no sta­ty­bos ga­lės už­truk­ti apie po­rą me­tų.

„Be abe­jo, da­ly­va­vo ne­ma­žai įmo­nių kon­sul­ta­ci­jo­se, ku­rios bu­vo rugp­jū­čio pra­džio­je. Su­si­do­mė­ji­mas yra, bet daug dė­me­sio skir­si­me, kad ir už­sie­nio ša­ly­se pa­skleis­tu­me in­for­ma­ci­ją, kad iš ti­krų­jų at­ei­tų kva­li­fi­kuo­ti ar už­sie­nio, ar Lie­tu­vos sta­ty­to­jai ir ope­ra­to­riai“, – sa­kė me­ras.

Sa­vi­val­dy­bės kon­sul­tan­to ren­giant šį pro­jek­tą – „Va­liū­nas El­lex“ at­sto­vai BNS pa­tvir­ti­no, kad kon­kur­są, su­de­ri­nus są­ly­gas su pro­jek­to par­tne­riu – Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti per sa­vai­tę.

Prem­je­ro pa­ta­rė­ja Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė BNS anks­čiau sa­kė, kad ga­li­my­be tap­ti dau­gia­funk­ci­nio komp­lek­so ope­ra­to­riu­mi do­mi­si 7 už­sie­nio bend­ro­vės, tarp jų – vo­kie­čių „Sie­mens“, pra­ncū­zų „Vin­ci Con­ces­sions“, len­kų „Bu­di­mex“ ir ki­ti Eu­ro­pos ži­no­mi ope­ra­to­riai bei kon­cer­nai.

Pa­gal kon­sul­tan­tų pla­nus, ti­ki­ma­si, kad kon­ce­si­nin­kas bus at­rink­tas ir su­tar­tis su juo su­da­ry­ta ki­tų me­tų ko­vą.

Komp­lek­są su ma­žiau­siai 15 tūkst. vie­tų sta­dio­nu ke­ti­na­ma sta­ty­ti te­ri­to­ri­jo­je ša­lia „A­kro­po­lio“ Ozo gat­vė­je Šeš­ki­nė­je. Kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jos į šį ob­jek­tą sieks 88,4 mln. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jos sieks 2,96 mln. eu­rų, vals­ty­bės lė­šos – 36,5 mln., dar 33,5 mln. sieks Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mas. Dar be­veik 21,2 mln. eu­rų pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti į in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų, gat­vių, sta­dio­no prie­igų su­tvar­ky­mą, di­džio­ji da­lis – be­veik 18 mln. eu­rų tam nu­ma­ty­ta iš ES lė­šų.

Be sta­dio­no, komp­lek­se tu­rė­tų įsi­kur­ti iki 300 vie­tų vai­kų dar­že­lis, 1,6 tūkst. kv. me­trų plo­to kul­tū­ros ug­dy­mo cen­tras ir bib­lio­te­ka, 1,5 tūkst. kv. me­trų plo­to spor­to mu­zie­jus, inf­ras­truk­tū­ra ne­for­ma­liai spor­to veik­lai, bus su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, vie­šo­sios erd­vės. Sa­vi­val­dy­bė bus at­sa­kin­ga už vai­kų dar­že­lio, bib­lio­te­kos ir da­lies ne­for­ma­liam ug­dy­mui skir­tų pa­tal­pų veik­lą, de­par­ta­men­tas – už spor­to mu­zie­jų. Už vi­sa ki­ta – pa­tal­pų įren­gi­mą, prie­žiū­rą ir nau­do­ji­mą – at­sa­kys kon­ce­si­nin­kas.

Nau­jau­sio­se kon­kur­so są­ly­go­se nu­ma­ty­ta, kad po­ten­cia­laus jo da­ly­vio vi­du­ti­nė me­ti­nė dar­bų apim­tis pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus tu­rė­tų siek­ti ne ma­žiau nei 36,5 mln. eu­rų, jis bū­tų pa­sta­tęs ypa­tin­gų sta­ti­nių už 25,8 mln. eu­rų, tu­rė­tų bent vie­ne­rių me­tų pa­tir­ties val­dant spor­to ir kul­tū­ros ob­jek­tą su 10 tūkst. sė­di­mų vie­tų, bū­tų suo­rga­ni­za­vęs bent 3 tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius per me­tus, iš jų – bent vie­ną fut­bo­lo ar leng­vo­sios at­le­ti­kos, o vi­du­ti­nės me­ti­nės to­kios veik­los pa­ja­mos tu­rė­tų siek­ti bent 2 mln. eu­rų.

Kon­kur­so lai­mė­to­jas tu­ri bū­ti pa­jė­gus sa­vo lė­šo­mis fi­nan­suo­ti vi­sas sta­ty­bas, kol po tre­jų me­tų komp­lek­sas pra­dės veik­ti.

Vi­sam pro­jek­tui tu­rė­tų va­do­vau­ti as­muo, anks­čiau va­do­va­vęs bent vie­nam už­baig­to UE­FA 4 ka­te­go­ri­jos ar ly­gia­ver­čio ne ma­žiau 10 tūkst. sta­cio­na­rių sė­di­mų vie­tų spor­to sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mui.

Anks­čiau svars­ty­ta ša­lia sta­dio­no 20 ha skly­pe leis­ti sta­dio­no kon­ce­si­nin­kams sta­ty­ti ko­mer­ci­nius pa­sta­tus, ta­čiau įver­ti­nus tei­si­nes kliū­tis, to­kių pla­nų at­si­sa­ky­ta.

Sta­dio­nas ša­lia Vil­niaus „A­kro­po­lio“ bu­vo pra­dė­tas sta­ty­ti 1987 me­tais, o 1993-iai­siais už­kon­ser­vuo­ti jau pa­sta­ty­ti pa­ma­tai bei lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos. 2008 me­tais į ob­jek­tą in­ves­ta­vus dar 33,6 mln. eu­rų, sta­ty­bos dar­bai nu­trū­ko dėl fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mo.