Uždarys beveik visus vaikų socializacijos centrus
Pa­ma­žu už­da­ro­mi ša­ly­je vei­kian­tys vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trai. Jau šie­met ne­be­liks Bir­žų ra­jo­ne, Kuč­ga­ly­je, įsi­kū­ru­sios to­kios įstai­gos, ku­rio­je pus­šim­tis dar­buo­to­jų rū­pi­na­si aš­tuo­niais auk­lė­ti­niais.

Per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus ko­ne vi­si so­cia­li­za­ci­jos cen­trai Lie­tu­vo­je tu­rė­tų iš­nyk­ti. Šiuo me­tu jų ša­ly­je yra še­ši: vie­nas įsi­kū­ręs sos­ti­nė­je, ki­tas – Vil­niaus ra­jo­ne, du – Kau­ne, po vie­ną – Šiau­lių ir Bir­žų ra­jo­nuo­se.

Ka­dan­gi tik Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se, esan­tis so­cia­li­za­ci­jos cen­tras ati­tin­ka su­nkiai auk­lė­ja­mų ir nu­si­kals­ti lin­ku­sių vai­kų ug­dy­mui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, jis, kaip pla­nuo­ja­ma, gy­vuos to­liau. Ki­tas pen­kias įstai­gas nu­ma­ty­ta už­da­ry­ti. Pir­ma­sis tu­rė­tų už­ver­ti du­ris Bir­žų ra­jo­ne, Kuč­ga­ly­je, įkur­tas so­cia­li­za­ci­jos cen­tras „Šir­vė­na“. Šian­dien ja­me gy­ve­na aš­tuo­ni nu­si­kals­ti lin­kę ber­niu­kai. Kiek­vie­no šio vai­ko so­cia­li­za­ci­jai vals­ty­bė kas mė­ne­sį ski­ria po 2958 eu­rus.

Siū­lo tin­ka­mą aplinką

Ži­nia, jog jau rug­sė­jį pri­va­lo bū­ti už­da­ry­tas Bir­žų ra­jo­no Kuč­ga­lio gy­ven­vie­tė­je įsteig­tas so­cia­li­za­ci­jos cen­tras, pa­skli­do, kai jo dar­buo­to­jai ėmė rink­ti par­ašus, kad to ne­bū­tų da­ro­ma. „Taip, par­ašus ti­krai rin­ko­me, nes esa­me įsi­ti­ki­nę, jog at­oki vie­to­vė, ku­rio­je įkur­tas mū­sų cen­tras, – ge­riau­sia vie­ta aug­ti to­kiems vai­kams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no „Šir­vė­nos“ di­rek­to­rė Lai­ma Vai­čie­nė. Jos tei­gi­mu, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai ne kar­tą yra pa­brė­žę, kad į so­cia­li­za­ci­jos cen­trus pa­ten­kan­tys nu­si­kals­ti lin­kę vai­kai pri­va­lo gy­ven­ti ra­mio­je ap­lin­ko­je, to­liau nuo di­džių­jų mies­tų, ku­riuo­se ty­ko ne­ma­žai pa­gun­dų.

„Bū­tent to­kią ap­lin­ką ir ga­li pa­siū­ly­ti mū­sų cen­tras. Be to, vals­ty­bė į jo inf­ras­truk­tū­rą, spe­cia­lis­tus yra in­ves­ta­vu­si ne­ma­žai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. To­dėl ma­no­me, kad esa­me pa­si­ren­gę su­teik­ti vai­kams de­ra­mą pa­gal­bą“, – ti­ki­no di­rek­to­rė. Kar­tu ji pa­žy­mė­jo, jog ir pa­čiam Kuč­ga­liui svar­bu, kad so­cia­li­za­ci­jos cen­tre dir­ba net 21 vie­tos gyventojas

„Šir­vė­nos“ va­do­vės žo­džiais, par­ašai ir pra­šy­mas iš­lai­ky­ti šią įstai­gą nu­siųs­ti ŠMM, taip pat per­duo­ti Bir­žų ra­jo­no va­do­vams. „Tu­ri­me vil­čių, kad tai bus at­siž­velg­ta“, – sa­kė L. Vai­čie­nė.

Tik vie­nas so­cia­li­za­ci­jos cen­tras ati­tin­ka su­nkiai auk­lė­ja­mų ir nu­si­kals­ti lin­ku­sių vai­kų ug­dy­mui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

Nau­dos ne­ma­to

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta Bir­žų ra­jo­no vi­ce­me­rė Iru­tė Var­zie­nė pa­tvir­ti­no, jog „Šir­vė­nos“ dar­buo­to­jų ir juos re­mian­čių Kuč­ga­lio gy­ven­to­jų pra­šy­mas aps­vars­ty­tas. „Ka­dan­gi šis so­cia­li­za­ci­jos cen­tras yra ne Bir­žų ra­jo­no me­ri­jos, o Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ži­nio­je, pui­kiai su­pran­ta­me, kad mes, sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai, jo­kios įta­kos to­les­nei jo veik­lai ne­tu­ri­me“, – pa­brė­žė vi­ce­me­rė.

I. Var­zie­nė ne­slė­pė, jog ma­žai do­mė­jo­si „Šir­vė­nos“ veik­la, ta­čiau ją pa­siek­da­vo in­for­ma­ci­ja apie nuo­la­ti­nius šio­je įstai­go­je ug­do­mų vai­kų pa­bė­gi­mus ir cen­tro va­do­vių konf­lik­tą. „Su­ži­no­ję, kad „Šir­vė­ną“ nu­ma­ty­ta lik­vi­duo­ti, pa­pra­šė­me sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus pa­ieš­ko­ti dar­bo vie­tų at­lei­džia­miems cen­tro dar­buo­to­jams. Be abe­jo, pa­si­rū­pin­ti jais vi­sais ne­ga­lė­si­me, bet da­liai spe­cia­lis­tų dar­bas bus pa­siū­ly­tas“, – ža­dė­jo vi­ce­me­rė.

Kuč­ga­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sta­sys Va­liu­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, kai bu­vu­sios spe­cia­lio­sios in­ter­na­ti­nės mo­kyk­los vie­to­je bu­vo ku­ria­mas so­cia­li­za­ci­jos cen­tras, jis griež­tai ne­pri­ta­rė tam. „Juk to­kio­se įstai­go­se rei­kia spe­cia­lis­tų, o jų nei Bir­žų ra­jo­nas, nei juo la­biau Kuč­ga­lis ne­tu­ri. So­cia­li­za­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jai tur­būt tvir­ti­na, jog per­sik­va­li­fi­ka­vo ar la­biau iš­si­moks­li­no, ta­čiau pui­kiai ži­nau, kad dau­ge­lis jų ne­su­ge­ba dirb­ti, to­dėl nuo­lat ge­ria ra­mi­na­muo­sius“, – kal­bė­jo S. Va­liu­kas.

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, ge­rai, jog vals­ty­bė bent da­bar su­pra­to, kad toks vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­tras, koks yra Kuč­ga­ly­je, nie­kam jo­kios nau­dos ne­duo­da. „Nau­da tik to­kia, kad jo dar­buo­to­jai iš­si­mo­ka at­ly­gi­ni­mus“, – par­eiš­kė S. Va­liu­kas.

Ge­rai nedirba

ŠMM Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­ni­nės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ai­das Al­daus­kas „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo, jog vals­ty­bi­nį vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trų au­di­tą at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė kons­ta­ta­vo, kad jie vei­kia ne­efek­ty­viai: ne­už­ti­kri­na­mas in­di­vi­dua­lus auk­lė­ti­nių ug­dy­mas, švie­ti­mo pa­gal­ba ir ki­tos pa­slau­gos. Ne­ga­na to, cen­trų pa­sta­tai ir jų ap­lin­ka ne­pri­tai­ky­ti vai­kų re­so­cia­li­za­ci­jai, šil­do­mi di­džiu­liai tuš­ti plo­tai. To­dėl ir nu­ma­ty­ta už­da­ry­ti dau­ge­lį šių įstai­gų, taip pat ma­žin­ti jo­se ap­gy­ven­di­na­mų vai­kų skai­čių.

A. Al­daus­kas tei­gė, jog pra­dė­ti vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trų pert­var­ką, ku­riai dar tu­ri pri­tar­ti ša­lies Vy­riau­sy­bė, pla­nuo­ja­ma nuo at­okiau­siai esan­čios „Šir­vė­nos“. Kuč­ga­lio vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­trą ke­ti­na­ma už­da­ry­ti jau šie­met.

Anot mi­nis­te­ri­jos at­sto­vo, da­bar „Šir­vė­no­je“ yra 42,5 eta­ti­nio dar­buo­to­jo ir 13 mo­ky­to­jų eta­tai. Vie­nam auk­lė­ti­niui, ku­rių šiuo me­tu cen­tre ug­do­mi aš­tuo­ni, ten­ka 208 kvad­ra­ti­niai me­trai plo­to, o vie­no jų iš­lai­ky­mas vals­ty­bei kai­nuo­ja 2958 eu­rus per mė­ne­sį.

A. Al­daus­ko duo­me­ni­mis, už­da­rius Bir­žų ra­jo­ne, Kau­ne, Vil­niu­je ir Vil­niaus ra­jo­ne esan­čius so­cia­li­za­ci­jos cen­trus, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų lik­ti trys nu­si­kals­ti lin­ku­siems vai­kams skir­tos įstai­gos. Vie­na jų – Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se, vei­kian­tis vai­kų so­cia­li­za­ci­jos cen­tras. Ki­tus du ES struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis ža­da­ma steig­ti Kel­mės ra­jo­no Gai­lių ir Kė­dai­nių ra­jo­no Ku­nio­nių kai­muo­se.

Tiek šių ra­jo­nų va­do­vai, tiek vie­tos žmo­nės pri­ta­ria idė­jai kur­ti vai­kų so­cia­li­za­ci­jos įstai­gas jų gy­ven­vie­tė­se. Ma­no­ma, kad Gai­lių ir Ku­nio­nių cen­trai sa­vo veik­lą ga­lė­tų pra­dė­ti 2018-ai­siais.