Uždarame posėdyje aptariama mokesčių pertvarka
 Vy­riau­sy­bė už­da­ra­me pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį svars­tė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą mo­kes­čių pert­var­kos pro­jek­tą, BNS pra­ne­šė šal­ti­niai.

Ri­bo­to nau­do­ji­mo klau­si­mas svars­ty­tas pa­si­ta­ri­me už už­da­rų du­rų, to­dėl jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos nei mi­nis­trai, nei Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba ne­skel­bia. Vi­suo­me­nei siū­lo­mą mo­kes­čių pert­var­ką ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti bir­že­lio 2-ąją.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ne­se­niai tei­gė, kad Vy­riau­sy­bė yra už­sib­rė­žu­si iki bir­že­lio 1 die­nos pa­teik­ti mo­kes­ti­nę re­for­mą, ta­čiau iš­sa­miau jos ne­ko­men­ta­vo. Pa­siū­ly­mų kol kas ne­ko­men­tuo­ja ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

„Mū­sų mo­kes­čių sis­te­ma yra pa­kan­ka­mai prog­re­sy­vi. Tas prog­re­sy­vu­mas yra, bet mes ti­krai svars­to­me įvai­riau­sius mo­de­lius, va­rian­tus (...). Es­mi­nis da­ly­kas, kad mes tu­ri­me tu­rė­ti stip­rią vi­du­ri­nę kla­sę ir bet ko­kios in­ter­ven­ci­jos, kal­bant apie mo­kes­ti­nę ap­lin­ką, ti­krai ne­tu­rė­tų kenk­ti ši­tai mū­sų vi­suo­me­nės gru­pei“, – pra­ėju­sią sa­vai­tę apie bū­si­mus po­ky­čius sa­kė prem­je­ras.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ža­dė­jo per­žiū­rė­ti vi­sas mo­kes­čių leng­va­tas, įskai­tant ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, tai­ky­ti komp­lek­si­nes prie­mo­nes, ku­rios pa­dė­tų su­ma­žin­ti mo­kes­čius ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, pa­siū­ly­ti vie­ne­rių me­tų mo­kes­ti­nes „a­tos­to­gas“ pra­de­dan­čiam vers­lui. Teig­ta, kad kol ne­bus su­tvar­ky­ta da­bar­ti­nė mo­kes­čių sis­te­ma, jo­kių dis­ku­si­jų dėl nau­jų mo­kes­čių Vy­riau­sy­bė­je ne­bus.

Vy­riau­sy­bės prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta, kad dar­buo­to­jui ga­li bū­ti per­kel­ta da­lis jo ir darb­da­vio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų (įskai­tant ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas), taip pat su­jung­tas gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis ir da­lis vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų.

Skelb­ta, kad 2017 me­tais taip pat nu­ma­ty­ta keis­ti ak­ci­zų ta­ri­fus ir jų apim­tį, įver­ti­nus jų įta­ką vie­šie­siems fi­nan­sams, ša­lies eko­no­mi­kai ir šio mo­kes­čio su­rin­ki­mui. Be to, ke­tin­ta plės­ti dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo iš­ven­gi­mo su­tar­čių tink­lą, per­žiū­rė­ti ho­no­ra­rų ap­mo­kes­ti­ni­mą.