Užbaigtas kelias ves į niekur
Lie­tu­va jau ga­li pa­si­gir­ti už­bai­gu­si Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties su­si­sie­ki­mui svar­baus Pa­ne­mu­nės ap­link­ke­lio su nau­jo­jo til­to per Ne­mu­ną prie­igo­mis sta­ty­bą. Ta­čiau dar bent tre­jus me­tus eis­mas juo dar ne­bus lei­džia­mas, nes sa­vų­jų dar­bų nie­kaip ne­už­bai­gia Ru­si­ja.

Nau­jo­jo til­to per Ne­mu­ną pro­jek­tą su­da­ro dvi da­lys – til­tas ir ap­link­ke­lis per So­vets­ką, ku­riuos sta­tė Ru­si­ja, ir sen­va­gės Lie­tu­vos pu­sė­je su­tvar­ky­mas, pa­sta­tant es­ta­ka­dą ir til­tą, nu­tie­siant ke­lią ap­link Pa­ne­mu­nės mies­te­lį ir įren­giant in­ži­ne­ri­nius tink­lus. Šiuos dar­bus at­li­ko Lie­tu­va.

Anot Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Pe­tro Te­ko­riaus, pa­gal su­tar­tį rei­kia­mus dar­bus Lie­tu­va jau įgy­ven­di­no – pa­sta­ty­ti ke­liai bir­že­lio pa­bai­go­je bus per­duo­ti eksp­loa­ta­ci­jai.

Vals­ty­bi­nei ko­mi­si­jai juos pri­ėmus, ga­lė­tų bū­ti pa­leis­tas eis­mas nau­juo­ju til­tu, jei sa­vo dar­bus bū­tų už­bai­gę Ru­si­jos sta­ty­bi­nin­kai. Ta­čiau, LŽ duo­me­ni­mis, kai­my­ni­nė ša­lis eis­mą leis­ti nu­ma­čiu­si ne anks­čiau nei 2018 me­tais. Mat, nors ji ir už­baigs til­to per Ne­mu­ną ir jun­gian­čių ke­lių bei So­vets­ko ap­link­ke­lio sta­ty­bas šie­met, bet dar rei­kia ša­lia Dub­ki (Pa­skal­vių) kai­mo pa­sta­ty­ti pa­sie­nio pe­rė­ji­mo punk­to pa­sta­tus, ku­riuo­se įsi­kur­tų Ru­si­jos pa­sie­nio bei mui­ti­nės tar­ny­bos. Ta­čiau šiuos sta­ti­nius ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti tik iki 2018 me­tų. Mat iki tų me­tų Ru­si­ja pla­nuo­ja at­nau­jin­ti vi­sus su Lie­tu­va bei Len­ki­ja esan­čius pa­sie­nio pos­tus, nes Ka­li­ning­ra­das ruo­šia­si pri­im­ti pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­to da­ly­vius. Tie­sa, kol kas sta­ty­bos dar net ne­pra­si­dė­ju­sios.

Lie­tu­va ir Ru­si­ja su­si­ta­ri­mą dėl nau­jo til­to per Ne­mu­ną, gre­ta da­bar­ti­nio Ka­ra­lie­nės Lui­zos til­to, pri­klau­san­čio Ru­si­jai, ir jo prie­igų sta­ty­bos po ke­le­rius me­tus tru­ku­sių dis­ku­si­jų pa­si­ra­šė 2011 me­tų spa­lį. Til­tas, su­jung­sian­tis Pa­ne­mu­nę ir So­vets­ką, tu­rė­jęs pa­di­din­ti pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų pra­lai­du­mą tarp Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties, yra ke­lio Ry­ga-Šiau­liai-Tau­ra­gė-Ka­li­ning­ra­das da­lis.