Už vairo neblaivūs sėda net maršrutinių autobusų vairuotojai
Pir­ma­die­nio ry­tą Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, vyk­dy­da­mi rei­dą Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je, ti­kri­no trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. Rei­do me­tu bu­vo su­stab­dy­ti ir du ne­blai­vūs ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jai. 

Pir­ma­die­nio ry­tą Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos sky­riaus par­ei­gū­nai, vyk­dy­da­mi iš anks­to ne­skelb­tą rei­dą Ma­ri­jam­po­lės mies­te ir sa­vi­val­dy­bė­je, ti­kri­no vi­sų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų blai­vu­mą. Per tris rei­do va­lan­das jų bu­vo pa­ti­krin­ta 190. Du vai­ruo­to­jai vai­ra­vo leng­vai ap­gir­tę. Vie­na vai­ruo­to­ja au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo taip pat ne vi­siš­kai iš­blai­vė­ju­si, bet al­ko­tes­te­ris par­odė al­ko­ho­lio kie­kį (0,06 prom.), ku­ris ne­vir­ši­jo nu­sta­ty­tos leis­ti­nos nor­mos.

La­biau­siai par­ei­gū­nus nu­ste­bi­no tai, kad rei­do me­tu bu­vo su­stab­dy­ti du ne­blai­vūs ke­lei­vi­nio trans­por­to vai­ruo­to­jai. Jie ig­no­ra­vo nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­riuo tak­si au­to­mo­bi­lių, mo­pe­dų, mo­to­cik­lų, tri­ra­čių, leng­vų­jų ke­tur­ra­čių, ke­tur­ra­čių, ga­lin­gų­jų ke­tur­ra­čių, trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių di­džiau­sio­ji lei­džia­mo­ji ma­sė di­des­nė ne­gu 3,5 to­nos, ar­ba tu­rin­čių dau­giau kaip 9 sė­di­mas vie­tas, ar­ba ve­žan­čių pa­vo­jin­guo­sius kro­vi­nius, vai­ruo­to­jams, taip pat pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams už trans­por­to prie­mo­nių vai­ro sės­tis ga­li­ma tik esant vi­siš­kai blai­viems. Jiems ga­lio­ja „0 pro­mi­lių“ tai­syk­lė.

Abu ke­lei­vi­nio trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai bu­vo su­stab­dy­ti Ma­ri­jam­po­lės mies­to prie­igo­se Ku­me­lio­nių gat­vė­je. Pir­ma­sis – įmo­nei pri­klau­san­čio au­to­bu­so vai­ruo­to­jas, ve­žęs ke­lei­vius į dar­bą. Jam al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis (1,05 prom. al­ko­ho­lio). Ki­tas vai­ruo­to­jas vai­ra­vo marš­ru­ti­nį ke­lei­vi­nį au­to­bu­są Laz­di­jai-Kau­nas – jam taip pat nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis – 0,32 prom. al­ko­ho­lio.

„Ga­li­ma tik džiaug­tis, kad pir­ma­die­nio ry­tą, kai ke­lius bu­vo pa­den­gu­si plik­ša­la, dėl ne­at­sa­kin­go mi­nė­tų vai­ruo­to­jų el­ge­sio pa­vy­ko iš­veng­ti skau­džių eis­mo įvy­kių, ne­nu­ken­tė­jo ke­lei­vi­niu trans­por­tu va­žia­vę žmo­nės“, - ra­šo­ma Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Par­ei­gū­nai pra­šo, kad as­me­nys, pa­ste­bė­ję ap­gir­tu­sį vai­ruo­to­ją, ne­dels­da­mi apie tai pra­neš­tų bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112. Jie taip pat įspė­ja, kad ne­ti­kė­ti rei­dai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi nuo­lat, kei­čiant pa­tru­lia­vi­mo vie­tas ir lai­ką, kad pa­žei­dė­jai ne­ga­lė­tų iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, o ypač už vai­ra­vi­mą iš­gė­rus.