Už Seimo kanceliarijos reformos - korupcijos ausys
Bu­vu­sio Sei­mo kanc­le­rio Jo­no Mi­le­riaus nuo­mo­ne, šiuo me­tu ak­ty­viai ap­ta­ri­nė­ja­mą Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos re­for­mos pro­jek­tą pir­miau­sia tu­rė­tų įver­tin­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ir ko­rup­ci­jos reiš­ki­nius ste­bin­ti „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ or­ga­ni­za­ci­ja.

J. Mi­le­riaus tei­gi­mu, siū­lo­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos sche­ma at­ve­ria vi­sas ga­li­my­bes kles­tė­ti ko­rup­ci­jai. Ją ska­tins vien jau tai, kad 90 pro­cen­tų vi­sų kan­ce­lia­ri­jos vie­šų­jų pir­ki­mų bus vie­no sky­riaus ran­ko­se. “Ma­no pra­kti­ko­je yra bu­vę at­ve­jų, kai, kas ga­lė­tų pa­neig­ti, dėl ko­rum­puo­tu­mo ar kva­li­fi­ka­ci­jos trū­ku­mo, pir­ki­mus tvar­kan­tis sky­rius pa­teik­da­vo kon­kre­čiam pir­kė­jui par­eng­tas pir­ki­mo są­ly­gas. Tos at­ve­jis bu­vo ir per­nai, per­kant tuos gar­siuo­sius au­to­mo­bi­lius. Bet mes vis­tiek pa­sie­kė­me, kad kon­kur­sas bū­tų skaid­rus, kad ja­me ga­lė­tų da­ly­vau­ti mak­si­mu­mas fir­mų”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė J. Mi­le­rius. Apie bran­di­na­mą ne­skaid­rų pir­ki­mo pla­ną bu­vęs kanc­le­ris tei­gė su­ži­no­jęs iš “jam pa­val­džių pa­da­li­nių”. “Ir pa­da­riau vis­ką, kad tos ko­rup­ci­jos ne­bū­tų”, - pa­brė­žė J. Mi­le­rius.

Pri­min­si­me, kad 2014 me­tų rugp­jū­tį Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja iš bend­ro­vės “Kras­ta Au­to” įsi­gi­jo de­šimt rep­re­zen­ta­ci­nių au­to­mo­bi­lių BMW 520. San­do­rio ver­tė – apie 900 tūkst. li­tų. (260 tūkst. eu­rų). Kan­ce­lia­ri­jos skelb­ta­me ko­kur­se tuo­met var­žė­si du da­ly­viai. Pra­lai­mė­to­ja li­ko “Mer­ce­des-Benz” at­sto­vė “Sil­be­rau­to”.

Pa­dė­tų An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja

J. Mi­le­riaus tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu vis gar­siau gir­di­mas užuo­mi­nas apie kaž­ko­kius ne­ge­rus da­ly­kus tarp nai­kin­ti­nų kan­ce­lia­ri­jos pa­da­li­nių at­si­dū­ru­sia­me In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų de­par­ta­men­te ga­lė­tų iš­sklai­dy­ti ar­ba pa­tvir­tin­ti Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja. “Ra­dus kal­tų, to­kie nu­si­žen­gę va­do­vai tu­rė­tų bū­ti nu­baus­ti, at­leis­ti ir pa­keis­ti nau­jais. Ta­čiau kam ket­vir­čiuo­ti vi­są sky­rių?” - ste­bė­jo­si J. Mi­le­rius. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad vi­si šie kal­ti­ni­mai lauž­ti iš pirš­to, ir ne­slė­pė tu­rįs įro­dy­mų.

Por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad ne­ri­mą dėl at­ei­ties Sei­mo ka­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jams ke­lian­ti re­for­ma bu­vo pa­lai­min­ta bir­že­lį, bai­gian­tis pa­va­sa­rio se­si­jai. Ži­niask­lai­dos tei­gi­mu, bū­si­ma pert­var­ka svars­ty­ta pa­slap­čia ir sku­bo­mis, to­dėl vė­liau kai ku­rie val­dy­bos na­riai par­eiš­kė nie­ko pie ją ne­ži­no­ję. Prieš ge­rą sa­vai­tę pen­ki iš aš­tuo­nių Sei­mo val­dy­bos na­rių, pri­klau­san­čių tiek val­dan­tie­siems, tiek opo­zi­ci­jai, krei­pė­si į par­la­men­to va­do­vę ra­gin­da­mi dar kar­tą su­grįž­ti prie re­for­mos klau­si­mo. Nu­ma­to­ma, kad po re­for­mos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je vie­toj da­bar esan­čių 8 de­par­ta­men­tų liks tik 4, bus nai­ki­na­mi kai ku­rie pa­na­šias funk­ci­jas at­lie­kan­tys sky­riai. Maž­daug 500 dar­buo­to­jų tu­rin­čio­je Sei­mo kan­ce­lia­ri­jo­je 76 as­me­nys uži­ma va­do­vau­jan­čius pos­tus. Pla­nuo­ja­ma, kad pert­var­ka jų skai­čių su­ma­žins iki 50.

Slap­tas pa­si­ta­ri­mas

Par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė šį ry­tą vėl bu­vo su­šau­ku­si Sei­mo val­dy­bos na­rius pa­si­tar­ti dėl ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos pert­var­kos pro­jek­to. Apie pa­si­ta­ri­mą iš anks­to pra­neš­ta ne­bu­vo, ja­me da­ly­va­vo ma­žiau nei pu­sė val­dy­bos na­rių. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad pa­si­ta­ri­me bu­vo ap­tar­ta re­for­mos ei­ga ir gau­ti įvai­rūs siū­ly­mai bei pa­ste­bė­ji­mai. “Tai toks vi­di­nis dar­bi­nis klau­si­mas. Pa­grin­di­nis vi­sų sie­kis – už­ti­krin­ti, kad Sei­mas ko­ky­biš­kai vyk­dy­tų sa­vo funk­ci­jas”, - tei­gė vi­ce­pir­mi­nin­kas. Sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę dėl re­for­mos jis sa­kė tu­rįs, ta­čiau esąs “ko­man­dos žmo­gus ir at­sa­ky­mus į rū­pi­mus klau­si­mus” per pa­si­ta­ri­mą ga­vo.

Ju­da į prie­kį

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas, at­sa­kin­gas už kan­ce­lia­ri­jos dar­bą, sa­kė ne­abe­jo­jan­tis, kad ne­pai­sant ko­le­gų pa­sip­rie­ši­ni­mo pert­var­ka ju­dės į prie­kį. „Aud­ra stik­li­nėj vi­sas ši­tas rei­ka­las“, - apie pa­sip­rie­ši­ni­mą re­for­mai žur­na­lis­tams po pa­si­ta­ri­mo sa­kė A.Sy­sas. Jis pa­brė­žė, kad ei­li­niai tar­nau­to­jai at­lei­džia­mi ne­bus, tik ga­li bū­ti per­ves­ti dirb­ti į ki­tas struk­tū­ras, pvz., stip­ri­nant ko­mi­te­tų biu­rų ko­man­das, o at­lei­di­mo la­pe­lius gaus tik ke­li va­do­vau­jan­tie­ji, ku­rių struk­tū­ros reor­ga­ni­zuo­ja­mos.

“To­liau vis­kas ju­da, vis­kas tei­siš­kai pa­da­ry­ta, bus pen­kiems ar sep­ty­niems žmo­nėms, ku­riems kei­sis par­ei­gy­bės ar funk­ci­jos, įteik­ti la­pe­liai, bus skel­bia­mi kon­kur­sai. Jei rei­kės, dar kal­bė­si­mės, su­si­tik­si­me su tų de­par­ta­men­tų, sky­rių žmo­nė­mis, kal­bė­si­mės, nes in­for­ma­ci­ja pa­teik­ta ne vi­siš­kai tei­sin­ga, ei­li­nių žmo­nių nie­kas ne­lie­čia, at­ly­gi­ni­mai ne­si­kei­čia, nie­ko ne­at­lei­džia“, - ti­ki­no A.Sy­sas.

Por­ta­lui lzi­nios.lt A.Sy­sas anks­čiau yra sa­kęs, kad kan­ce­lia­ri­jos va­do­vau­jan­čio per­so­na­lo skai­čius, pa­ly­gin­ti su vi­sais dir­ban­čiai­siais, pa­sie­kė 15-17 proc. ri­bą. Ra­cio­na­lus va­rian­tas – 10 proc. ir ma­žiau.